ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γραμματέας της ΠΟΣΥΦΥ Ι. Τοτονίδης για την αναγνώριση της 5ετίας στο διπλάσιο


Ασφαλιστικό: Αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης 5ετίας ως πραγματικής υπηρεσίας στο διπλάσιο


Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 που ψηφίστηκε την περασμένη άνοιξη, επέρχονται αλλαγές στην αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Όσο αφορά όμως την αναγνώριση του διπλασιασμού των πέντε ετών ( 5ετία) αυτή δεν επηρεάζεται. Αυτό ήδη η ΠΟΣΥΦΥ με έγγραφό της επεξηγηματικό πολύ έγκαιρα, από το περασμένο καλοκαίρι το είχε αναπτύξει.
Ήδη επισημαίνουμε πως ο χρόνος αυτός είναι πραγματικός και δεν είναι πλασματικός όπως κάποιοι αναλύουν σήμερα. Ο διαχωρισμός αυτός είναι ευδιάκριτος στις σχετικές διατάξεις του νέου νόμου. Επίσης για την αποκατάσταση της ορθότητας επισημάναμε ότι ο υπολογισμός της 5ετίας ήδη υπολογίζεται με το 20 %. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο υπολογισμός του 20% αφορά την υπερωριακή απασχόληση και όχι βέβαια του συνόλου των αποδοχών όπως πολύ κακώς καλλιεργείται. Για το λόγο αυτό παραθέτω ακόμη μια φορά την επεξήγηση για την αναγνώριση της 5ετίας όπως η ΠΟΣΥΦΥ δημοσιοποίησε στα μέλη της το περασμένο καλοκαίρι και επισημαίνω την προσοχή των συναδέλφων στην πληροφόρηση γιατί οι αποφάσεις μας είναι σημαντικές και κοστίζουν.

Τοτονίδης Ιωάννης
Γ.Γραμματέας ΠΟΣΥΦΥ


Παραθέτω το σχετικό ενημερωτικό της ΠΟΣΥΦΥ από 27.5.2016 για την αναγνώριση του χρόνου στο διπλάσιο της 5ετίας :


Αριθμ.  Πρωτ. 8/2016                                                                                Θεσσαλονίκη, 27/05/2016

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο

Διευκρινίσεις από την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.  για την μάχιμη πενταετία
Σχετ. α) Ν.4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού        β) Ν.3865/2010 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού συστήματος και Δημοσίου        γ) Ν.3863 /2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις        δ) Ν.3996/2011 Αναμόρφωση τ. Σώματος Επιθεωρητών, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης        ε) Ν.2084/1992 άρθρο 40 «χρόνος ασφάλισης»
Η Ομοσπονδία παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά το τελευταίο διάστημα το ζήτημα της αναγνώρισης της μάχιμης  πενταετίας μετά και την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016. Παράλληλα γίνεται αποδέκτης και της ιδιαίτερης ανησυχίας των συναδέλφων σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης εισφορών για την συγκεκριμένη αναγνώριση.
Επειδή η γνώση είναι απαραίτητη για την κατάλληλη κρίση, ώστε κανείς να μην παρασύρεται από αναρτήσεις και συνδικαλιστικές προτροπές, η Ομοσπονδία διευκρινίζει τι ισχύει έως σήμερα σχετικά.
Καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 «….. ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ 169/2007), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημιώσεις που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 55 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ43 Α’) και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.»  , διευκρινίζεται για τα στελέχη των Σωμάτων  Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας πέντε (5) ετών που να λογίζεται αυξημένος εις το διπλάσιο,  πως οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε  αποζημίωσης που λαμβάνουν εργασία πέραν του πενθημέρου και αφορούν την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
Με βάση λοιπόν την ανωτέρω διάταξη, ο υπολογισμός των εισφορών  για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας αφορά την αποζημίωση πενθημέρου για την υπερωριακή απασχόληση.
Πως υπολογίζεται σήμερα η αναγνώριση :
Το ποσό που προκύπτει από την υπερωριακή απασχόληση ως εργασία πέραν του πενθημέρου, για πέντε έτη ( μάχιμη πενταετία ) θα είναι :
5 έτη Χ 52 εβδομάδες / έτος  Χ  46 € (αποζ. πενθημέρου) = 11.960 €
Καθόσον η εισφορά αναγνώρισης είναι 20% ( ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του ανωτέρω ποσού ( 11.960 € )  και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο,   ο υπολογισμός σήμερα προκύπτει:
11.960 € Χ 20 %  = 2.392 € είναι το συνολικό ποσό καταβολής για την αναγνώριση.
Σύμφωνα και πάλι με τις κείμενες διατάξεις, το ποσό επιμερίζεται σε δόσεις τόσες όσοι είναι και οι μήνες της αναγνώρισης.
Δηλαδή, 2392 € : 60 μήνες ( 5ετία μάχιμη) = 39,87 € το ποσό της μηνιαίας καταβολή του ασφαλισμένου για την αναγνώριση.
Μετά την  ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016, φαίνεται πως δεν επήλθε καμία ουσιαστική μεταβολή εις τον υπολογισμό των 5 ετών εις το διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) καθώς δεν επηρεάζεται ούτε με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε και καταργούνται κείμενες διατάξεις που την αφορούν. Ήδη ο υπολογισμός πραγματοποιείται επί του 20 %  και αφορά την υπερωριακή απασχόληση – αποζημίωση.
Προς αποφυγή παρερμηνειών και πέραν του νέου ασφαλιστικού νόμου, διαφοροποίηση έγκειται στον τρόπο υπολογισμού μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος  σε σχέση με το Στρατό.
Τέλος, διευκρινίζουμε πως τα ανωτέρω αποτελούν σημειώματα για την καλύτερη γνώση υπολογισμού της σχετικής αναγνώρισης και σε καμία περίπτωση προτροπή ή αποτροπή για το τι θα κάνει κάθε ασφαλισμένος.
Η Ομοσπονδία επιδιώκει, χωρίς κινδυνολογίες, στην αρτιότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων ώστε η κρίση τους ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες τους, να είναι ασφαλής0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου