ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Συνηπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων με στρατιωτικούς

Με έγγραφό της προς τους ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ και τους υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ζητά παρεμβάσεις και αλλαγές προς το καλύτερο για τη "συνυπηρέτηση Δημοσίων Υπαλλήλων με Συζύγους Στρατιωτικούς".

Στο έγγραφό της η ΠΟΕΣ επισημαίνει ότι επανέρχεται  "στο μείζον, για πλήθος συναδελφισσών και συναδέλφων μας στρατιωτικών, ζήτημα της συνυπηρέτησής τους μετά των δημοσίων υπαλλήλων συζύγων τους, το οποίο με το υφιστάμενο πλαίσιο κλονίζει την οικογενειακή συνοχή και έρχεται σε αντίθεση  με τη Συνταγματική προστασία της οικογένειας, δεν έχει εισέτι ρυθμιστεί, επαναφέρουμε το αίτημά μας για τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, ως εξής:

Τροποποίηση διατάξεων ν.2946/2001 (Α΄ 224)

Το άρθρο 21 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην πόλη που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης της/του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου ή μονομελών ή πολυμελών συλλογικών οργάνων, κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στην πόλη προέλευσης καθώς και λειτουργικού κενού στην πόλη απόσπασης. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο, κοινοποιείται δε ενυπογράφως υποχρεωτικώς στην/στον υπάλληλο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την απόφασή της και όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς τη νέα πόλη μετάθεσης.

4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) της/του υπαλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συναφή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του».

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η συνυπηρέτηση των προσώπων της παραγράφου 1 και ρυθμίζονται οι τρόποι υλοποίησής της, επιλύοντας ένα μείζον ζήτημα που διαχρονικώς κατέτεμνε τις οικογένειες. 

Τροποποίηση διατάξεων ν.3754/2009 (Α΄ 43)

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43) προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

«3. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει για το προσωπικό τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετατίθενται. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω προσωπικό ακολουθεί υποχρεωτικά το στέλεχος που μετατίθεται» και «η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4».

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη αίρεται ο περιορισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 10 για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική συνυπηρέτησή της προς διασφάλιση της συνοχής της οικογένειας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Π. Καρβουνόπουλος

militaire.gr,policenet.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου