ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΜΕΝΣ: Πρόταση για τη Βαθμολογική Εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ κατέθεσε πρόταση για την Βαθμολογική Εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τις Αποστρατείες λόγω ορίου
ηλικίας
ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
ΚΟΙΝ : ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ – ΕΓΑ/ΓΕΣ – ΕΓΑ/ΓΕΝ – ΕΓΑ/ΓΕΑ
Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) – Αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,
1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, κατόπιν εισηγήσεως της τριμελούς εκτελεστικής αντιπροεδρίας της ΠΟΜΕΝΣ για θέματα των συναδέλφων που προέρχονται από τον θεσμό των ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, των προτάσεων των Περιφερειακών Ενώσεων της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. και Ε.Σ.ΠΕ.Θ και πολλαπλών μηνυμάτων τα οποία καθημερινά κατακλύζουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας μας (info@pomens.gr), αναδεικνύει το θέμα της ιεραρχικής εξέλιξης των ΕΜΘ. Η ανάδειξη του θέματος είναι γνωστή σε όλα τα πολιτικά κόμματα και δια της παρούσης δεν σκοπεύουμε να θέσουμε τις ήδη διατυπωμένες απόψεις, προβληματισμούς και αιτήματα.
2. Όπως γνωρίζεται οι ΕΜΘ που προσελήφθησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελούν αναλογικά περίπου το 30% του στελεχιακού δυναμικού των Ε.Δ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα (συνταξιοδοτικά – βαθμολογικής εξέλιξης) τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί.
3. Το σημερινό βαθμολογικό ανάπτυγμα των ΕΜΘ, δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά τους και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει στην υπηρεσία τη δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησής τους σε θέσεις ανάλογες της εμπειρίας τους και της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί βάση αυτής. Χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί το μόνο πρόβλημα, τα συγκεκριμένα στελέχη, ευρισκόμενα πλέον σε ηλικία άνω των 45 ετών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, βιολογικά ένας οργανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο στην ηλικία των 45 ετών όπως σε αυτή των 25.
4. Ως προς το θέμα της εξέλιξης των εθελοντών του ΝΔ 445/1974 και των
εθελοντριών του Ν.705/1977 σε σχέση με τους ΕΜΘ.
5. Οι μεν πρώτοι, (οι οποίοι είχαν καταταγεί και μονιμοποιηθεί πριν την εισαγωγή του θεσμού των ΕΜΘ) με τις διατάξεις των άρθρων 5 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν.744/1997 και άρθρο 22 παρ. 2 Ν.2109/1992) και 46 παρ. 9 ΝΔ 445/1974, μετά την μονιμοποίηση τους, εντάχθηκαν στην επετηρίδα των μονίμων υπαξιωματικών και εξελίσσονται όπως και αυτοί, ενώ οι δεύτερες, με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων (άρθρο 13 παρ. 5 Ν.1848/89, άρθρο 4 Ν.2439/1996, άρθρο 22 Ν.2109/1992, άρθρο 13 Ν.3257/2004) αποδεσμεύτηκαν από τον θεσμό των ΕΜΘ και ακολούθησαν την ίδια με τους ανωτέρω εξέλιξη. Με τις διατάξεις παρ. α(5), β(7) και γ(7) άρθρου 23 Ν.3883/2010 οι παραπάνω κατηγορίες εθελοντών προάγονται πλέον μέχρι τον βαθμό του Ταγματάρχη (ενώ η αρχική εξέλιξη κατά την κατάταξή τους προβλεπόταν μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία-Αρχικελευστή-Αρχισμηνία).
6. Οι εθελοντές που κατατάχθηκαν αργότερα (ως ΟΠΥ-ΕΠΥ) υπήχθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1848/1989 (και αργότερα το άρθρο 69 Ν.3883/2010), κατά την μονιμοποίησή τους, στην κατηγορία των ΕΜΘ, εντάχθηκαν σε ξεχωριστή επετηρίδα και δεν ακολούθησαν την εξέλιξη των εθελοντών του ΝΔ 445/1974 (οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, εντάχθηκαν στην ίδια επετηρίδα με τους μόνιμους υπαξιωματικούς των παραγωγικών σχολών), ούτε συμπεριελήφθησαν στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν κατώτερο καταληκτικό βαθμό.
7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάταξη και μονιμοποίηση των ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ, δεν εφαρμόστηκε το ΝΔ 445/1974, αλλά οι νεώτερες διατάξεις, με αποτέλεσμα αυτοί, λόγω των ευεργετικών ρυθμίσεων που νομοθετήθηκαν για τους εθελοντές του ΝΔ 445/197 και τις εθελόντριες, του Ν.705/1977, να βρίσκονται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση ως προς την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους.
8. Ως προς την δυνατότητα εφαρμογής του Ν.445/1974 για τους Προσληφθέντες ως ΕΠΥ και την αναφορά του ΠΔ του ΦΕΚ 220/2011 με το οποίο μονιμοποιηθήκατε, η μεν κατάταξη έγινε βάσει των διατάξεων του Ν.1848/1989, η δε μονιμοποίηση (όπως άλλωστε αναφέρεται και στο σχετικό ΠΔ) βάσει των διατάξεων των άρθρων 1και 69 Ν.3883/2010 στις οποίες δεν υπάρχει αναφορά στο ΝΔ 445/1974.
9. Στην συγκεκριμένη περίπτωση του ΠΔ 220 η αναφορά του ΝΔ 445/1974 ¨Περί Ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθστων και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των ΕΔ¨ το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζεται με ρητή παραπομπή από το άρθρο 11 παρ. 3 ΠΔ 21/1991 (όπως έχει τροποποιηθεί) για τις προαγωγές γίνεται μόνο ως προς τον τύπο της διοικητικής πράξης της μονιμοποίησης και όχι ως προς τις ουσιαστικές διατάξεις του σύμφωνα με πάγια ερμηνεία της ηγεσίας των ΕΔ , οι ΕΜΘ (και οι προερχόμενοι από ΟΠΥ-ΕΠΥ) δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 445/1974 ως προς τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξης τους.
10. Με τα ανωτέρω λόγω των διαφορετικών ρυθμίσεων οι οποίες έχουν νομοθετηθεί για τις ίδιες ουσιαστικά κατηγορίες στρατιωτικών υπάρχει προφανώς δυσμενέστερη μεταχείριση για τους ΕΜΘ (και τους ΟΠΥ-ΕΠΥ που υπήχθησαν σε αυτούς μετά την μονιμοποίηση τους) σε σχέση με τους εθελοντές του ΝΔ. 445/1974 και τις εθελόντριες του Ν.705/1977 η οποία δεδομένου ότι έχουν ήδη εκδοθεί απορριπτικές ως προς την εξομοίωση αποφάσεις του διοικητικού εφετείου Αθηνών πρέπει να απαλειφθεί με νομοθετική ρύθμιση.
11. Επίσης σύμφωνα με το Ν.445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», στο άρθρο 39 παρ. 2, προβλέπει αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 54 και 50 στους βαθμούς Ανθυπασπιστή και Υπαξιωματικού αντίστοιχα, το οποίο σημαίνει ότι λίαν συντόμως θα υπάρξουν αυτεπάγγελτες αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συντάξεις τους και τις αποδοχές τους γενικότερα.
12. Ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την επιχειρησιακή αξιοποίηση τους. Στελέχη προερχόμενα από τον θεσμό των Ε.Μ.Θ. με 25 χρόνια ενεργούς – μάχιμης υπηρεσίας, εξακολουθούν να στελεχώνουν τις ίδιες θέσεις που κατείχαν στο ξεκίνημα της καριέρας τους, μη δυνάμενοι εκ της βαθμολογικής τους κατάστασης, να παράσχουν τις υπηρεσίες που πραγματικά μπορούν, βάση της μακρόχρονης εμπειρίας τους και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει.
13. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, για την αποκατάσταση των ανωτέρω αδικιών, εισηγείται την υιοθέτηση νέας βαθμολογικής εξέλιξης, με χρόνους παραμονής, αφού έχει προηγηθεί διετής παραμονή στο βαθμό του ΟΠΥ/ΕΠΥ Δεκανέα, όπως παρακάτω:
Λοχίας και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό (ΟΠΥ/ΕΠΥ- ΕΜΘ συνολικά)
Επιλοχίας και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό
Αρχιλοχίας και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, επτά (7) έτη παραμονής στο βαθμό
Ανθυπασπιστής, επτά (7) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα τεσσάρων (32) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.
Ανθυπολοχαγός και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, τέσσερα (4) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα οχτώ (36) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.
Υπολοχαγός και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, τέσσερα (4) έτη παραμονής στο βαθμό και αποστρατευτικός – καταληκτικός ο αυτός βαθμός του Λοχαγού.
14. Επίσης για την θεραπεία της αποφυγής των αποστρατειών λόγω ορίου ηλικίας, προτείνουμε την εξής τροποποίηση:
«Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νδ 445/74 (Α΄160) τροποποιείται ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ού) έτους της ηλικίας τους».
15. Οι παραπάνω προτάσεις, βάσει των προτεινόμενων ετών παραμονής στους βαθμούς ή σε συνάρτηση με τα έτη υπηρεσίας που έχουν συμπληρώσει, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, με πρόβλεψη φυσικά ότι δεν θεμελιώνεται σε καμία περίπτωση αναδρομικό δικαίωμα λήψης διαφοράς αποδοχών στην δεδομένη οικονομική συγκυρία.
16. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,
Η ψήφιση αυτών των προτάσεων, στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα αποκαταστήσει μια αδικία πολλών χρόνων, και θα συντελέσει στην ανύψωση του ηθικού των συναδέλφων ΕΜΘ, που καθημερινά μοχθούν αγόγγυστα μαζί με όλους τους συναδέλφους για να κρατούν ψηλά τη Σημαία της Πατρίδας μας, για το καλό των Ενόπλων Δυνάμεων και το καλό όλων μας.
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)
πηγή:bloko.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου