Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Διαταγή του Αρχηγού για το προσωπικό των ΤΔΛ και ΤΣΦ που κλείνουν και θα κατανεμηθεί στα Α.Τ της περιοχής τους

Εκδόθηκε η πρώτη διαταγή του αρχηγού που αναφέρει ότι το προσωπικό τον τμημάτων δίωξης λαθρομετανάστευσης και συνοριακης φύλαξης που κλείνουν θα κατανεμηθεί στα γραφεία διαχείρισης των Α. Τ της περιοχής τους.

Κατανοούμε την μελλοντική πίεση των αστυνομικών διευθυντών για να «αρπάξουν» από μια απύθμενη δεξαμενή τους εναπομείναντες συναδέλφους αλλά και τα οχήματα τους, σε μια περίοδο που η χώρα μαστιζεται από τις μεταναστευτικές ροες η ηγεσία του σώματος έπραξε το αυτονόητο έτσι ώστε να αποτρέψει το «πλιατσικο». Περιμένουμε και τις επόμενες κανονιστικές που να θωρακίζουν στο ακέραιο τη βούληση της Φυσικής Ηγεσίας για συνέχιση του έργου μας. Ευελπιστούμε και οι Αστυνομικοί Διευθυντές να πράξουν ανάλογα με τις κανονιστικές Διαταγές του Αρχηγού. Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε.
Σβερωνης Παναγιώτης Β αντιπρόεδρος ΠΟΣΥΦΥ. Πηγή:nantiareporter.gr


Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση προσωπικών δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.Ν.Τόσκα. Με την αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α ΦΕΚ 421/Β/14-2-2017 Υπουργική Απόφαση Εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους.
Τα χρηματικά ποσά που θα είναι διαθέσιμα είναι :
α) Του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ.
β) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ και
γ) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) ευρώ, για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του Ταμείου για το έτος 2017.
Τα δάνεια θα χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ, και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.
Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου καθορίζεται από την αριθμ. Β/7/208/77/01.02.2013 (Β΄ 462) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος ποσού αφορά στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2017.
 


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α
ΦΕΚ 421/Β/14-2-2017
Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007 «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 151), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 ν. 3846/2010, τις διατάξεις της παρ. Γ΄ του άρθρου 46 του ν. 3863/2010 και τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208 ).
δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).
2. Την αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα». (Β΄ 3671).
3. Τα άρθρα 94, 95 και 98 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»
(Α΄ 58), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4142/2013 (Α΄ 83).
4. Το αριθμ. 165790/Λ2431 από 20.1.2017 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α με συνημμένα τα αριθμ. 42.7/29.12.2016, 42.8/29.12.2016 και 42.9/29.12.2016 πρακτικά - αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους ως ακολούθως:
α) Του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ.
β) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ και
γ) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) ευρώ,
για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του Ταμείου για το έτος 2017.
2. Τα δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ, και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.
3. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου καθορίζεται από την αριθμ. Β/7/208/77/01.02.2013 (Β΄ 462) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος ποσού αφορά στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ


πηγή: https://www.e-nomothesia.gr/

Βγήκε η διαταγή για τις Παιδικές Εξοχές της Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα

Με Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. και του Ιδρύματος Εξοχές «Ελληνικής Αστυνομίας», αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., ως 
εξής:

Α. Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού του Σώματος

(εν ενεργεία και εν αποστρατεία).


Β. Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του προσωπικού του
Σώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).


Ειδικότερα, για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., κατά την περίοδο όπου θα
φιλοξενηθούν αποκλειστικά παιδιά του προσωπικού, καθορίζονται, οι προϋποθέσεις, η συμμετοχή στελεχών, οι περίοδοι και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού,με διαταγή στις γραμματείες των Υπηρεσιών.


Πηγη:eaynh.gr

ΣΤΟΠ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΟΝΟ ΧΑΣΙΣ: Οι Αλβανοί μας βομβαρδίζουν με ναρκωτικά

Η επαγρύπνηση των διωκτικών αρχών της χώρας μας στην περιοχή της Ηπείρου έχει δυσκολέψει όπως φαίνεται την Αλβανική μαφία που παράγει και διακινεί χασίς σε πολλές χώρες, αλλά κυρίως στην Ελλάδα.
Πολλές συλλήψεις Ελλήνων αλλά και Αλβανών διακινητών έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα από αστυνομικούς αλλά η διαδρομή των ναρκωτικών που μπαίνουν στη χώρα μας από την Αλβανία δεν σταματά.
Ο υπόκοσμος συνεργάζεται ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο ή ηλικία και το αλισβερίσι συνεχίζεται.
Έτσι οι Αλβανοί αποφάσισαν να εισάγουν παράνομα με μαζικό τρόπο το χασίς και φόρτωσαν έναν τόνο σε Αλβανικό φορτηγό που προσπάθησε να μπει στη χώρα μας αλλά το σταμάτησε ο έλεγχος του τελωνείου που έγινε με τη συνεργασία της αστυνομίας.
Όταν ο Αλβανός οδηγός είδε τον ειδικευμένο σκύλο να μπαίνει στο φορτηγό του, εγκατέλειψε το φορτηγό και τράπηκε σε φυγή, επιστρέφοντας τρέχοντας στην Αλβανία.
Τόσο τα ναρκωτικά όσο και το φορτηγό κατασχέθηκαν, καθώς όπως φαίνεται … κάτι δεν πήγε καλά στην εκτέλεση του σχεδίου. Πηγη:prevezaposto.gr

Πακιστανός με 5,5 κιλά κάνναβης συνελήφθη στην Εγνατία

Στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, συνελήφθη ένας 32χρονος από το Πακιστάν σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, πλαστογραφία και απόδραση κρατουμένου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να μεταφέρει με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πέντε νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 5.774 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν:
 ένα (1) πλαστό δελτίο αιτήσαντος διεθνή προστασία
 τρία πλαστά έγγραφα διαφόρων δημόσιων φορέων
 το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ
 δύο κινητά τηλέφωνα

Σημειώνεται ότι ο 32χρονος είχε παραβιάσει 5ήμερη τακτική άδεια που του χορηγήθηκε από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, όπου ήταν έγκλειστος για αρπαγή, ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα εκβίασης και σύσταση συμμορίας και αναζητούνταν από την 14-11-2016. Πηγη:thrakinea.gr


Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Δύο Σκοπιανοί συνελήφθησαν για μεταφορά μεταναστών – Διέφυγε ένας συμπατριώτης τους

Συνελήφθησαν προχθές (13-2-2017) το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, δύο (2) αλλοδαποί διακινητές, υπήκοοι FYROM, ηλικίας 44 και 28 ετών, οι οποίοι προωθούσαν, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας, έντεκα (11) μη νόμιμους μετανάστες. Οκτώ (8) από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν και τρεις (3) υπήκοοι Πακιστάν. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη συνεργό τους, επίσης υπήκοο FYROM, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος διέφυγε τη σύλληψη.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί  συνέλαβαν τους δύο (2) δράστες, ηλικίας 44 και 28 ετών, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να λειτουργούν ως προπομπός, για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 26χρονος και μετέφερε, παράνομα, στην ενδοχώρα, έντεκα (11) μη νόμιμους μετανάστες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης και στα δύο αυτοκίνητα προκειμένου να τα ελέγξουν. Ο 28χρονος οδηγός του ενός με συνοδηγό τον 44χρονο, ακινητοποίησε το όχημα, ενώ ο οδηγός του έτερου οχήματος, δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, το όχημα εξήλθε από την Εγνατία Οδό και κατευθύνθηκε προς τον οικισμό του Ιάσμου Ροδόπης, όπου ο οδηγός του το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του μετέφερε με αυτά, παράνομα, στην ενδοχώρα έντεκα (11) μη νόμιμους μετανάστες, ενώ από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι το παραπάνω όχημα οδηγούσε ο 26χρονος.

Κατασχέθηκαν δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πέντε (5) κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Πηγή:faros24.gr

Παρουσιάστηκε ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου

«Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει, δεν επιθυμεί εκλογές ούτε και δημοψήφισμα», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Πάνος Σκουρλέτης

Παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα παρουσιάστηκε και επίσημα ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου που θα εφαρμοστεί σε 27 περιοχές της χώρας. 

Πρόκειται ουσιαστικά για το σύνδεσμο της αστυνομίας με τους κατοίκους μικρών χωριών και οι πληροφορίες λένε ότι σύντομα αναμένται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Παράλληλα έγινε μια αποτίμηση των δύο χρόνων στην αστυνομία επί κυβερνήσων ΣΥΡΙΖΑ και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Σκουρλέτης για το κατά πόσο όλο αυτό το σκηνικό είναι προεκλογικό είπε: «Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει, δεν επιθυμεί εκλογές ούτε και δημοψήφισμα».

Τέλος ο ο κ.Τόσκας μιλώντας για το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών που διαμαρτύρονται τόνισε ότι έχει περάσει τροπολογία στη Βουλή για αυτούς με μια μεταβατική αντιμετώπιση και με ένα μεταβατικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τριετή παράταση στις συμβάσεις τους και στη συνέχεια με κάποιο τρόπο θα γίνει η μονιμοποίησή τους.
Πηγή:protothema.gr

Διάσωση 57 προσφύγων ανοιχτά της Μυτιλήνης

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 57 προσφύγων προέβη, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, πλωτό σκάφος δύναμης FRONTEX, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ''ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2017''.

Συγκεκριμένα, ανωτέρω πλωτό εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Μήθυμνας ν. Λέσβου, πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο σε δυσχερή θέση, με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.


Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλήρωμα ανωτέρω σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμένα Σκάλας Συκαμινέας.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας. Πηγη:zougla.gr

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

Μουζάλας: Σημαία μας η μετεγκατάσταση των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη

Την αδυναμία της Ελλάδας να πείσει πολλούς από τους Ευρωπαίους εταίρους μας να δεχθούν πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες τους αναγνώρισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Μουζάλας, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει την προσφυγική κρίση. 

Απαντώντας σε δηλώσεις του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δήλωσε ότι είναι «πολύ σωστό να τοποθετούνται οι πρόσφυγες αναλογικά σε όλη την Ευρώπη και όντως αυτό είναι η "σημαία μας", το αν αυτό δεν πετυχαίνει αυτό, το 'χει βιώσει και ο ίδιος, και ο κ. Αβραμόπουλος». «Είναι δύσκολος τόπος η Ευρώπη. Θα τα καταφέρουμε» διαβεβαίωσε. Ο κ. Μουζάλας ανέφερε ακόμη ότι στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονταν 22.000 πρόσφυγες και μετανάστες και αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τους 7.000. 

Από τα 14 στρατόπεδα
 φιλοξενίας, συνέχισε, έχουμε κλείσει τα πέντε και κλείνουμε άλλα δύο την επόμενη εβδομάδα. «Τα πέντε μικρά που απομένουν γίνονται εξαιρετικά, με καλές συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες, και έχουμε τα δύο μεγάλα που χρειάζονται βελτίωση».

Πηγή: skai.gr

Συνοπτική κατάσταση των προσφυγικών ροών στην ελληνική επικράτεια

Συνολικά 62.540 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων οι 14.625 στα ελληνικά νησιά, παραμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες.  Πηγή:zougla.gr

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ στην τηλεόραση του Flash

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ, Παναγιώτης Χαρέλας στην τηλεόραση του flash για ότι έγινε στην τελευταία περιοδεία της Ομοσπονδίας στην ακριτική Φλώρινα. Τι ειπώθηκε για τις ελλείψεις,
για το προσωπικό και το ΠΔ που καταργεί Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης.https://youtu.be/YyBIN1HefXw?t=4

Πηγη:bloko.gr

Χαρακόπουλος: Η φύλαξη των συνόρων αυτονόητη για κάθε σοβαρή χώρα

«Η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων είναι αυτονόητη για κάθε σοβαρή χώρα και την εικόνα που αυτή εκπέμπει προς τα έξω. Δυστυχώς, κυρίως από σφάλματα και ιδεοληπτικές εμμονές
κυβερνητικών παραγόντων, οδηγηθήκαμε σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο στον τρόπο που επιτηρήσαμε τα σύνορά μας, τις συνέπειες του οποίου ακόμα πληρώνουμε. Φαίνεται, όμως, απ' όσα οι ίδιοι οι συνοριοφύλακες, καταγγέλλουν, ότι τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα, και οι κυβερνώντες παραμένουν ανεπίδεκτοι μαθήσεως, καθώς αδυνατούν και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες και να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ του επιθυμητού από την πραγματικότητα. Ωστόσο, νέα λάθη δεν επιτρέπονται, και όσοι δεν μαθαίνουν ή δεν θέλουν να μάθουν, είναι προτιμότερο να αποχωρήσουν». Τα παραπάνω τόνισε ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη συνάντηση, που είχε πρόσφατα, με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ.). 

Οι εκπρόσωποι των Συνοριοφυλάκων εξέθεσαν στον κ. Χαρακόπουλο τα θεσμικά, εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και αναφέρθηκαν στα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση που επικρατεί στη φύλαξη των συνόρων. Επίσης, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πρόθεση της κυβέρνησης με ΠΔ να καταργήσει Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, κάτι που όπως τόνισαν θα έχει αρνητικές συνέπειες στο έργο που επιτελούν και στην εν γένει κατάσταση με την παράνομη μετανάστευση.  

Εκ μέρους της ΠΟ.ΦΥ.ΣΥ. στη συνάντηση με τον κ. Χαρακόπουλο συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Χαρέλας, ο αντιπρόεδρος κ. Ισαάκ Μουστακίδης, ο ταμίας κ. Στυλιανός Αμοιρίδης, και το μέλος κ. Θωμάς Μπόζιαρης. 
Πηγή:bloko.gr

Επίσκεψη Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης της Δ.Α. Φλώρινας

Το διάστημα 7/8 Φεβρουαρίου 2017 η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. πραγματοποίησε σειρά επαφών με συναδέλφους  αλλά και επισκέψεις στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης της Δ.Α. Φλώρινας. Σε περιοδεία μαζί  με
εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνοριακών Φλώρινας, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής, Πρεσπών και Καυκάσου προκειμένου να συζητήσει και να διαπιστώσει προβλήματα που απασχολούν τόσο το προσωπικό όσο όμως και των Υπηρεσιών αυτών.
          Προβλήματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και  μη ανανέωσης και ενίσχυσης του προσωπικού των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης αποτέλεσαν κοινά σημεία σε κάθε επαφή. Η έλλειψη ενίσχυσης των Υπηρεσιών Συνοριακής φύλαξης σε συνδυασμό με την εναπομένουσα δύναμη,  δημιουργεί ύψιστο ζήτημα για το μέλλον της φύλαξης των συνόρων. Πέραν της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, η διασυνοριακή εγκληματικότητα ( λαθροδιακινήσεις, ναρκωτικά, κ.α.) χτυπάει στα κόκκινα. Η ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών με νέο προσωπικό και με διασφάλιση της παραμονής αυτού στη Φύλαξη των Συνόρων και στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων αποτελεί πλέον για την Ομοσπονδία πρωταρχικό ζήτημα.  Δεν είναι δυνατόν, στα πλαίσια της «Ομογενοποιημένης Αστυνομίας» οι Υπηρεσίες αυτές να στελεχώνονται ακόμη και μόνον με το προσωπικό μόνον των προερχομένων συνοριακών. Την ώρα που οι εσωτερικές μετακινήσεις των προηγούμενων ετών μείωσαν στο ήμισυ το προσωπικό, καμία πρόβλεψη για ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών δεν υπάρχει. Καμία πρόβλεψη για νέες προσλήψεις συνοριακών που  θα στελεχώσουν αυτές τις Υπηρεσίες.
        Οι συνθήκες ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον στην περιοχή, δεδομένη. Ο πρόσφατος χαμός του συναδέλφου μας σε συμπλοκή με κακοποιούς στην περιοχή του Βροντερού πριν τρία χρόνια  δεν ήταν μάλλον αρκετός για να αφυπνίσει αυτούς που οφείλουν να παρέχουν στο προσωπικό που περιπολεί στα βουνά των συνόρων την ασφάλεια που απαιτείται.  
         Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και συζήτησε με τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή της ΔΑ Φλώρινας  κ. Παλιογιάννη Δημήτριο, όλες τις διαπιστώσεις από την περιοδεία που πραγματοποίησε  αλλά και ενδεχόμενες λύσεις στα προβλήματα που του μεταφέραμε.
       Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του κοινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με το νέο συμβούλιο της Ένωσης Συνοριακών Φλώρινας, συζητήθηκαν εκτός των ανωτέρω προβλημάτων τοπικού χαρακτήρα, ζητήματα που  αφορούν ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων. Επίσης συζητήθηκαν και θεματικές ενότητες των μισθολογικών  και βαθμολογικών ανισοτήτων για τους προερχόμενους από συνοριακούς αστυνομικούς καθώς και το πλαίσιο αναγνωρίσεων πλασματικών ετών για σπουδές αλλά και πραγματικής υπηρεσίας για στρατό και μάχιμης 5ετίας. Η Ομοσπονδία όφειλε και ενημέρωσε εγκαίρως κάθε συνάδελφο για τις αλλαγές που επέρχονται πλέον από 01.01.2017 στα ανωτέρω. Ενημερώθηκε το Σώμα αλλά και οι συνάδελφοι σχετικά με τις δυνατότητες και τις περιοριστικές διατάξεις διακοπής της εισφοράς για το ΤΠΔΥ για τον ενδιαφερόμενο συνάδελφο. Αποφασίστηκε η ανάθεση σε Δικηγορικό γραφείο της δικαστικής διεκδίκησης για την τελευταία διετία της μη συμμόρφωσης  για την αποκατάσταση του μισθολογίου από τις Αποφάσεις του ΣτΕ. 
      Τέλος, χρέος μας  η στάση στη Μικρολίμνη Πρεσπών και η απόδοση  φόρου τιμής  στο μνημείο του αδικοχαμένου  Ηλία Κωστένη  που έπεσε εν ώρα καθήκοντος σε συμπλοκή με αδίστακτους αλβανούς κακοποιούς την 8 Δεκεμβρίου 2013.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΕΛΑΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ
Πηγή:bloko.gr

Στο πλευρό των πενταετών κι οι συνοριοφύλακες

Την πεποίθησή τους ότι οι πενταετείς πυροσβέστες θα δικαιωθούν εκφράζουν οι συνοριακοί σε ανακοίνωση συμπαράστασης: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή παρακολουθούμε το πως 
διαμορφώνεται η κατάσταση για την μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε την βεβαιότητα για τα δικαία αιτήματά, της θετικής έκβασης του αγώνα των συναδέλφων.

         Ως ΠΟΣΥΦΥ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κι εμείς με την σειρά μας, πως η κατάσταση είναι πραγματικά πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη. Η Ομοσπονδία μας θέλει να διαβεβαιώσει τους συναδέλφους πως είμαστε στο πλευρό του δίκαιου αγώνα τους. Αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε με τη φωνή μας την προσπάθειά τους για την διευθέτηση του ζητήματος - η διαχείριση του οποίου χρήζει κατ' αρχάς πολιτικής βούλησης -.  Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων και τα μέλη της, βρίσκονται δίπλα στο συνάδελφο που διεκδικεί και αγωνίζεται για τα αυτονόητα και τις υποσχέσεις που έπρεπε ήδη να  έχουν υλοποιηθεί.
 Ο αγώνα σας θα δικαιωθεί γιατί είναι έντιμος και δίκαιος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΕΛΑΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ
Πηγή:bloko.gr

Συγχαρητήρια από τους αστυνομικούς της Φλώρινας για τα ναρκωτικά

Τους συναδέλφους τους, που συνέλαβαν τους τέσσερις μεταφορείς των ναρκωτικών, συγχαίρουν με ανακοίνωσή τους οι αστυνομικοί της Φλώρινας: Το Δ.Σ. της Ένωσης μας εκφράζει τα θερμά του 
συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, για τη σύλληψη τεσσάρων(4) αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι προσπάθησαν να εισάγουν στη Χώρα μας ποσότητα ναρκωτικών(κάνναβη) άνω των 121 κιλών.

Η νέα αυτή μεγάλη επιτυχία των Αστυνομικών της ακριτικής μας περιοχής, αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αυταπάρνηση και το φιλότιμο που διακρίνει τον Έλληνα Αστυνομικό ο οποίος επιτελεί το καθήκον του και τιμά τον όρκο του, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες που αντιμετωπίζει και τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, παρέχοντας στο κοινωνικό σύνολο τις πολύτιμες υπηρεσίες του.
Πηγή:bloko.gr

Έβρος: Σύλληψη 49χρονου υπηκόου Τουρκίας για διακίνηση ανθρώπων

Συνελήφθη προχθές (12-2-2017) το απόγευμα, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 49χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.

Τρεις (3) από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν και ένας υπήκοος Ιράν. Αναλυτικότερα, ο δράστης, οδηγώντας φορτηγό αυτοκίνητο μετά ρυμουλκούμενου, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.

Εκεί, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων στο ρυμουλκούμενο του οχήματος, διαπίστωσαν ότι ο 49χρονος μετέφερε με αυτό, παράνομα, τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κήπων.

Πηγή:alexpoli.gr