ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020

Με ΦΕΚ ΕΚΑΜ Κρήτης - Διαβάστε όλες τις αλλαγές


Είναι οριστικό και επίσημο: η Κρήτη αποκτά Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) με έδρα το Ηράκλειο. Πολλές φορές είχε συζητηθεί, είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες αλλά έμεναν στη μέση εξαιτίας …παρεμβολών και εσωτερικών αντιδράσεων. Πλέον, όπως αποτυπώνεται και στο Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στις 28 Φεβρουαρίου του 2020, η ίδρυση της ΕΚΑΜ τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη είναι γεγονός.

Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα Ειδικών Αποστολών Κρήτης που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο νησί από το 2008 στα πρότυπα της ΕΚΑΜ καταργείται και τα στελέχη της όπως και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο σχολείο εκπαίδευσης για την στελέχωση του Τμήματος ΕΚΑΜ Κρήτης (προβλέπεται οργανική δύναμη 30 θέσεων) το οποίο θα υπάγεται στην ΕΚΑΜ Αθήνας.
Στην πραγματικότητα, σε επιχειρησιακό επίπεδο η Κρήτη διαθέτει μία ΕΚΑΜ υπό τον τίτλο ΟΕΑ, η υπηρεσία αυτή όμως υστερεί σε διοικητική υποστήριξη με ό,τι αρνητικό μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την «θεσμική» της θωράκιση. Το Cretalive έχει αναφερθεί εκτενώς στο παρασκήνιο που μπλόκαραν όλα αυτά τα χρόνια την υπαγωγή της ΟΕΑ στην ΕΚΑΜ Αθήνας. Θεωρούνταν αδιανόητο να υπάρξει πλην της «μητέρας» υπηρεσίας άλλο τμήμα ΕΚΑΜ σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ας δούμε όμως τι αναφέρεται αναλυτικά στο επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/2020
ΦΕΚ 44/Α/28-2-2020
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 178/2014 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α’ 281).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1του ν. 4249/2014«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), καθώς και των άρθρων 15 παρ. 7 και 30 παρ. 5 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 (Α’ 160).
Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α’, β’ και στ’ του ν. 1481/1984«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49).
Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α’ 98).
Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
Τις διατάξεις της αριθμ. 80/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
Την αριθμ. ΓΔΟΕΣ/4/124 από 17-11-2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη [άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε’ του ν. 4270/2014,
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α’ 110)], με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1043.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης».
Την αριθμ. 32/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 178/2014 (Α’ 281)
Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 33 του π.δ. 178/2014(Α’ 281) αντικαθίσταται, ως εξής:
«γ. Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, εδρεύει στο νομό Αττικής, η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων. Η επιμέρους οργάνωση και η επιχειρησιακή τακτική της Υπηρεσίας, η εκπαίδευση, τα προσόντα και η επιλογή του προσωπικού της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση της Ε.Κ.Α.Μ. και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή ή ασκούν ταυτόσημη με αυτήν αποστολή, ρυθμίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Ε.Κ.Α.Μ. λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και γενικά τη διαχείριση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της Δ.Ε.Α.Δ.
Στην Ε.Κ.Α.Μ. υπάγονται διοικητικά τα κατωτέρω Τμήματα:
αα. Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή, ασκεί τις αρμοδιότητές του στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τομέα Βορείου Ελλάδος. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και γενικά τη διαχείριση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο της Ε.Κ.Α.Μ. και
ββ. Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.Κ.), με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου, το οποίο έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή, ασκεί τις αρμοδιότητές του στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και στελεχώνεται από προσωπικό που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση που ορίζεται στην ως άνω απόφαση. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και γενικά τη διαχείριση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο της Ε.Κ.Α.Μ.».
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 33 του π.δ. 178/2014(Α’ 281), οι οποίες αναριθμήθηκαν αρχικώς ως παρ. 4 και 5 με την παρ. 35 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2017(Α’ 35), και εν συνεχεία, ως παρ. 3 και 4 με την κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 178/2014 με το άρθρο 2 του π.δ. 98/2019 (Α’ 165), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε.Α.Δ.και ασκεί στην περιοχή του Τομέα Βορείου Ελλάδος τις αρμοδιότητες της περίπτωσης β’ της προηγούμενης παραγράφου.
Στην Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε. λειτουργεί Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού της Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε., τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τη διαχείριση θεμάτων χρηματικού, υλικού και τεχνικών μέσων, καθώς και για τον προσδιορισμό των αναγκών της Υπηρεσίας σε έμψυχο δυναμικό, αστυνομικούς σκύλους, μεταφορικά μέσα και γενικά σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την υποβολή σχετικών αιτη- μάτων-προτάσεων στη Δ.Ε.Α.Δ.
Η Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε. συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του παρόντος.
β. Τμήμα Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του παρόντος».
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Το εδάφιο β’ του άρθρου 54 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) και
β. η αριθμ. 7001/2/1415-ρι’/16-9-2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 2080).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου