ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ για ΑΣΦΑΛΕΙΑ , ΦΡΟΥΡΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓ. ΚΟΙΝ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ, και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχίζει η απαλλαγή της ΕΛ.ΑΣ από την φρούρηση Δημοσίων Οργανισμών, Οργ. Κοιν. Ωφελείας και γενικά επιχειρήσεων Ν.Π.Δ.Δ.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται η πρόσληψη ιδιωτών από τους Οργανισμούς αυτούς, με συμβάσεις με τους ίδιου τους οργανισμούς, αλλά οι προϋποθέσεις και εκπαίδευση θα ορίζονται από την Ελληνική Αστυνομία.

Το Ειδικό αυτό Προσωπικό θα φέρει δική του στολή και οπλισμό.Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7017/7/1-Θ/2020

ΦΕΚ 2965/Β/20-7-2020

Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ΑΡΘΡΟΥ 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35) «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», όπως ισχύει.

β. του ΑΡΘΡΟΥ 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)] σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ. του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων» (Α΄ 213), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159),

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

στ.του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

1. Η πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό οι παραπάνω φορείς γνωρίζουν εγγράφως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τους.

2. Για την πρόσληψη υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού ή της Επιχείρησης και των ενδιαφερομένων ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού και με τη διαδικασία που καθορίζεται στα επόμενα άρθρα.

3. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ώρες έναρξης και λήξης εργασίας, η απασχόληση κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, η νυκτερινή εργασία, οι εργασιακές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσλαμβανομένων έναντι των εργοδοτών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενεργούν τις προσλήψεις, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εργατικής και της περί συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας, που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα τα ίδια θέματα.

4. Απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε έργα διάφορα του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται.

Άρθρο 2

Προσόντα

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ χωρίς υποδήματα.

ε. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

στ.Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ζ. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

η. Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.

θ. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

ι. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη.

ια. Οι φορείς στο αίτημα που υποβάλουν στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να προτείνουν επιπλέον προσόντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην προκήρυξη-πρόσκληση ως προαπαιτούμενα και εξαιρούνται της μοριοδότησης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα τις σχετικές προτάσεις των φορέων.

2. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:

α. Η καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον (Β2).

β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία.

γ. Η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας.

δ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

στ.Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

Άρθρο 3

Προκήρυξη-Πρόσκληση υποψηφίων

1. Η πρόσληψη των υποψηφίων από τους φορείς γίνεται μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα προσόντα πρόσληψης, οι θέσεις που θα καλυφθούν, κατά πόλη, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στον ΟΑΕΔ και στους ενδιαφερόμενους φορείς και αναρτάται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω, στο «www.hellenicpolice.gr», καθώς και την ιστοσελίδα «www.diavgeia.gov.gr», για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

3. Η προκήρυξη εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των αιτημάτων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 1, η δε έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού γίνεται σε χρόνο που ορίζεται με την προκήρυξη.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι, εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας, υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.

β. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών-Απολυτηρίου Λυκείου.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ια΄ της παρ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 2, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα της παρ. 2 του ΑΡΘΡΟΥ 2, υποβάλλουν κατά περίπτωση:

α. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία.

γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ/τος 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

στ.Αποδεικτικό ότι έχουν υπηρετήσει στα σώματα ασφαλείας.

3. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους, γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο βάσει του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/1914 (Α΄ 25).

Άρθρο 5

Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, στην οποία δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις της προκήρυξης, κατά Φορέα και Περιφερειακή Ενότητα, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων, με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης.

2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος Αξιωματικός, που ορίζεται για την παραλαβή των δικαιολογητικών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, το οποίο συμπληρώνεται ιδιοχείρως και προσκομίζεται από τον υποψήφιο, μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β. Ελέγχει τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί και συντάσσει εις διπλούν (2) αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής όλων των υποψηφίων και χορηγεί το ένα (1) στον υποψήφιο/α.

γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.

δ. Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.

ε. Επιστρέφει, αιτιολογημένα με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και των προϋποθέσεων της παρ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 2 της παρούσης, πλην της αίτησης συμμετοχής.

στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στην ίδια Αστυνομική Υπηρεσία αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών υπάλληλος, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα αναστημομέτρηση από τριμελή Επιτροπή για την άρση της αμφισβήτησης.

ζ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής.

3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων, καταχωρίζουν τις αιτήσεις στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις ανά κατηγορία (80% και 20%), κατά φορέα και κατά αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 6

Κριτήρια πρόσληψης-Πίνακες Επιτυχόντων

1. Η πρόσληψη για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:

α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

γ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

δ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή τη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία, την προϋπηρεσία στα σώματα ασφαλείας.

ε. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης από πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., η οποία παραλαμβάνει από αυτή τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ΄ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία και κατά φορέα, σε περίπτωση που με την ίδια προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί θέσεις περισσότερων του ενός φορέα. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. επικουρεί το έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.

β. Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων ανά κατηγορία και κατά φορέα, σε περίπτωση που με την ίδια προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί θέσεις περισσότερων του ενός φορέα, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ, στον οποίο προστίθενται:

i. Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/C2), δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση (B2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του ΑΡΘΡΟΥ 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), ως ισχύει. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.

ii. Πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

iii. Τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.

iv. Τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός ή υπηρέτησε στα σώματα ασφαλείας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία. Οι ΕΠ.ΟΠ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία.

v. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, ή οικογένειας τριών τέκνων και μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας ή οικογένειας τριών τέκνων.

Για κάθε ένα από τα στοιχεία (i), (iv) και (v) της περ. β΄ της παρούσας παρ. που στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου (i).

3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περιπτώσεων β΄ έως και δ΄ της παρ. 1 κατά τη σειρά αναγραφής τους. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

4. Στους πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αντίγραφα των ως άνω πινάκων αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, για ενημέρωση των υποψηφίων.

5. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων Επιτροπή. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους. Στην συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και όσων δεν κατατάσσονται, επιστρέφονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας στις οποίες είχαν κατατεθεί.

6. Από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. δίνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας/Υ.Π.τ.Π., σε ηλεκτρονική μορφή, οι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 7

Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές-αθλητικές δοκιμασίες

1. Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), να προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του ΑΡΘΡΟΥ 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1). Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές-αθλητικές δοκιμασίες.

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές, ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η προκήρυξη, για να κριθεί η καταλληλότητά τους.

4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:

α) Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

β) Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

γ) Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ) Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ.(τρεις προσπάθειες).

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων, που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.

5. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρίζονται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

6. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. μεριμνά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση τους πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα ανά κατηγορία.

Άρθρο 8

Πρόσληψη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές καλούνται να υποβάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας απόφασης, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 11726 από 9-6-2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 838).

2. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας αναζητούν αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, κατ΄ εφαρμογή του ΑΡΘΡΟΥ 5 του ν. 3242/2004, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 και της υπ΄ αρ. 2458 από 22-2-2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267) και της υπ΄ αρ. 92605 από 20-9-2005 όμοιας (Β΄ 1334) και της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοιας (Β΄ 1551).

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 και 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας.

γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επιτυχόντα.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.

3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 και 2 του παρόντος υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., η οποία μετά από σχετικό έλεγχο, καταρτίζει πίνακα των τελικώς κριθέντων καταλλήλων προς πρόσληψη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίνεται η πρόσληψη από τον πίνακα των τελικώς κριθέντων ως καταλλήλων και κατ΄ απόλυτη σειρά προτεραιότητας του αριθμού υποψηφίων που ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις.

5. Όσοι από τους υποψηφίους προσλήφθηκαν, καλούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή τις Επιχειρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας. Οι συμβάσεις που υπογράφονται κοινοποιούνται και στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., η οποία ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Οι προσληφθέντες καλούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α, μέσω του φορέα που προσλήφθηκαν, για εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του επομένου ΑΡΘΡΟΥ.

6. Σε περίπτωση λύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της εργασιακής σχέσης προσλαμβανομένου από τους οικείους φορείς εντός έτους από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης εργασίας, επιτρέπεται η αναπλήρωσή του, κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα, από τον επόμενο, κατά σειρά, στον πίνακα επιτυχίας που έχει κυρωθεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προς πρόσληψη υποψήφιο του ίδιου διαγωνισμού, εφόσον αυτός κριθεί ικανός από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Άρθρο 9

Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση

1. Το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης/Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων-Αρχιφυλάκων-Αστυφυλάκων, της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.

2. Η διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης ορίζεται σε 5 έως 7 εβδομάδες των 5 εργασίμων ημερών και της περιοδικής εκπαίδευσης, προς διατήρηση της φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας σε βαθμό που να εγγυάται την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, σε τουλάχιστον 6 ημέρες κάθε 2 χρόνια. Άρνηση του προσωπικού αυτού, να υποστεί την περιοδική εκπαίδευση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής λύσης της σύμβασης εργασίας, με μέριμνα και ευθύνη του φορέα, στον οποίο απασχολείται. Η περιοδική εκπαίδευση γίνεται είτε στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού, είτε εκτός αυτών, με καταβολή αναλόγου αποζημίωσης, σε περίπτωση υπερωριακής, για το σκοπό αυτό, απασχόλησης. Μετά το πέρας της περιοδικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι που κρίθηκαν κατάλληλοι, επανυποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ΑΡΘΡΟΥ 7 της παρούσας. Σε περίπτωση αποτυχίας ολοκλήρωσης της περιοδικής εκπαίδευσης ή και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, ο εκπαιδευόμενος χάνει την ιδιότητά του ως «προσωπικό ασφαλείας» και η σύμβαση πρόσληψης λύεται αυτοδικαίως.

3. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική, ώστε το προσωπικό να αποκτήσει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες, για να ασκήσει τα καθήκοντα του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:

α. Της βασικής εκπαίδευσης:

(1) Στοιχεία Βασικών Οργανικών Διατάξεων που διέπουν το προσωπικό αυτό (καθήκοντα, δικαιώματα και σχέσεις του με αστυνομικές αρχές)

(2) Ποινικός Κώδικας-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

(3) Ποινική Δικονομία

(4) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας

(5) Εκρηκτικά

(6) Χρηματαποστολές-Φρούρηση στόχων

(7) Αυτοπροστασία

(8) Αυτοάμυνα

(9) Οπλοτεχνική-Σκοποβολή

β. Της περιοδικής εκπαίδευσης:

(1) Στοιχεία Βασικών Οργανικών Διατάξεων που διέπουν το προσωπικό αυτό (καθήκοντα, δικαιώματα και σχέσεις του με αστυνομικές αρχές)-Ποινικού Κώδικα-Ποινικής Δικονομίας και Ειδικών Ποινικών Νόμων

(2) Εκρηκτικά

(3) Χρηματαποστολές-Φρούρηση στόχων

(4) Αυτοάμυνα

(5) Αυτοπροστασία

(6) Οπλοτεχνική-Σκοποβολή

4. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. δύναται να προστεθεί η διδασκαλία και άλλου μαθήματος εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης βαρύνει αναλογικά τους φορείς προέλευσης των εκπαιδευομένων.

5. Για το διδακτικό προσωπικό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 50 του π.δ. 190/1996. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (ΤΕΣΤ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής, σε 8 τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε μάθημα. Οι βαθμοί των μαθημάτων, αθροίζονται και το άθροισμα διαιρούμενο με τον αριθμό αυτών δίνει το Μ.Ο. επιτυχίας κάθε εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται τελικώς με τον περιγραφικό χαρακτηρισμό, σύμφωνα με την κλίμακα του ΑΡΘΡΟΥ 37 παρ. 2 π.δ. 190/1996. Στις περιπτώσεις, που κάποιο μάθημα περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση, ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται με πρακτική δοκιμασία και κρίνεται ανάλογα, οπότε στο συγκεκριμένο μάθημα, ο βαθμός αποτελεί το Μ.Ο. της γραπτής και πρακτικής δοκιμασίας. Οι χαρακτηριζόμενοι ως απαράδεκτοι, θεωρούνται ως μη ευδοκίμως αποφοιτούντες. Μη ευδόκιμος αποφοίτηση έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική λύση της σύμβασης εργασίας, με μέριμνα και φροντίδα του φορέα.

6. Εκπαιδευόμενος ο οποίος κωλύθηκε κατά την βασική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, συνέχεια ή τμηματικά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση και αυτή διακόπτεται με διαταγή του προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος υποχρεούται να παρακολουθήσει την αμέσως επόμενη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση του κωλύματος και υπό την προϋπόθεση σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα. Κατά το μεσοδιάστημα δεν δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε και η σχετική σύμβαση αναστέλλεται. Εάν η βασική εκπαίδευση διακοπεί για δεύτερη φορά τότε λύεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας με φροντίδα και ευθύνη του οικείου φορέα. Η διακοπή, γνωστοποιείται αμελλητί στο φορέα του υπαλλήλου, με σκοπό την εκδήλωση των απαραιτήτων προς τούτο ενεργειών του.

7. Οι λόγοι, που επισύρουν την ποινή της αποβολής των εκπαιδευομένων από τη Σχολή, είναι οι ακόλουθοι:

(1) Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών, για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

(2) Άρνηση παρακολούθησης της εκπαίδευσης ή αδικαιολόγητη απουσία από την εκπαίδευση πέρα από πέντε (5) ημέρες, συνέχεια ή διακεκομμένα, για τη βασική εκπαίδευση ή πέρα από (2) ημέρες, συνέχεια η διακεκομμένα για την περιοδική εκπαίδευση.

(3) Άρνηση συμμετοχής στις εξετάσεις προφορικές ή γραπτές ασκήσεις (τακτικές ή έκτακτες) ή αδικαιολόγητη απουσία από αυτές, έστω και σε ένα μάθημα.

(4) Καταδίκη για έγκλημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ζ΄ του ΑΡΘΡΟΥ 2 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1). Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, η παραγραφή της καταδικαστικής απόφασης, η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν την αποβολή από τη Σχολή.

(5) Αμετάκλητη καταδίκη του εκπαιδευόμενου σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, για οποιοδήποτε εκ δόλου τελούμενο έγκλημα.

8. Οι αποβαλλόμενοι από τη Σχολή, για τους λόγους της προηγουμένης παρ. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε άλλο διαγωνισμό για πρόσληψη προσωπικού της αυτής κατηγορίας.

9. Η ποινή της αποβολής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Σχολής, διακοπτόμενης της περαιτέρω εκπαιδεύσεως του.

Στη περίπτωση αυτή λύεται αυτοδικαίως και η σύμβαση εργασίας του.

10. Όσοι αποβάλλονται από τη Σχολή για τους ανωτέρω λόγους ή για απουσία από την εκπαίδευση, ως και οι χαρακτηριζόμενοι ως απαράδεκτοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στον οικείο φορέα τις αποδοχές και τα έξοδα της εκπαίδευσης που τους αναλογούν.

11. Η οικεία Σχολή υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. πίνακα όσων περάτωσαν ευδόκιμα την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευθέντες ευδόκιμα εφοδιάζονται με υπηρεσιακό σημείωμα της ως άνω Διεύθυνσης, το οποίο παραδίδουν στο Ν.Π.Δ.Δ. ή τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που τους προσέλαβε και αναλαμβάνουν αμέσως τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν.

12. Για θέματα ασθενειών και αδειών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (βασική. περιοδική) ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας του υπαλλήλου, από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

Άρθρο 10

Αποστολή-Έλεγχος-Εποπτεία

1. Η αποστολή του προσωπικού της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1339/1983, συνίσταται:

α. Στη φρούρηση των εισόδων και άλλων ευπαθών στόχων κεντρικού ή περιφερειακού καταστήματος ή υποκαταστήματος των εν λόγω φορέων, για την επισήμανση υπόπτων και αποτροπή ληστειών, άλλων πράξεων, βίας ή εγκλημάτων κατά της περιουσίας ή εξτρεμιστικών ενεργειών κατά προσώπων ή πραγμάτων (εγκαταστάσεων) που συνάδει με την αποστολή των φορέων αυτών.

β. Στην επιτήρηση άλλων ευπαθών χώρων ή στόχων, στον εντοπισμό και επισήμανση υπόπτων αντικειμένων, στον αποκλεισμό του χώρου και άμεση ειδοποίηση της οικείας Αστυνομικής Αρχής για τις περαιτέρω ενέργειες από τις Αστυνομικές Αρχές ως και την πρόληψη κάθε έκνομης ενέργειας.

γ. Στην ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών.

2. Η οπλοφορία είναι υποχρεωτική για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων.

3. Ο έλεγχος, όσον αφορά την οπλοφορία, στολή, εμφάνιση και την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων, γίνεται τόσο από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις όπου το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του, όσο και από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

4. Από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας τηρούνται και ενημερώνονται τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού αυτού (ως προς τις μεταβολές, πειθαρχικές ποινές, ασθένειες, άδειες κ.λπ.) από τον διορισμό μέχρι την απόλυσή του.

5. Οι καταστάσεις υπηρεσίας (ωράριο, στοιχεία προσωπικού ασφάλειας, είδος εκτελούμενης υπηρεσίας) κοινοποιούνται έγκαιρα στα κατά τόπο αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα από τα οποία ζητείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς κάθε αναγκαία συνδρομή ή χρήσιμη πληροφορία για την αποδοτικότερη διάθεση του προσωπικού αυτού.

6. Για παραπτώματα που τυχόν βεβαιώνονται από τα Αστυνομικά Τμήματα υποβάλλεται ειδική αναφορά η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο φορέα εργοδότη για τον προσήκοντα διοικητικό έλεγχο.

Άρθρο 11

Επόπτες προσωπικού ασφαλείας

1. Οι φορείς υποχρεούνται να ορίζουν επόπτες ασφαλείας για την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου του προσωπικού ασφαλείας, όταν απασχολούν περισσότερα από πέντε (5) άτομα, ως προσωπικό ασφαλείας κατά βάρδια και προαιρετικά όταν απασχολούν μέχρι πέντε (5) άτομα κατά βάρδια.

2. Επόπτες ασφαλείας ορίζονται, μόνο, από το προσωπικό ασφαλείας του οικείου φορέα. Οι οριζόμενοι ως επόπτες, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α. Να είναι αρχαιότεροι του λοιπού προσωπικού ασφαλείας.

β. Να έχουν κύρος και επιβλητικότητα.

γ. Να μην έχουν τιμωρηθεί για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Ο ορισμός, η αντικατάσταση ή η απόλυση επόπτη, γνωστοποιείται στην οικεία Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας.

4. α. Οι οριζόμενοι ως επόπτες φέρουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων το ειδικό σήμα, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μήκους 8 εκ. και πλάτος 2 εκ. περίπου, χρώματος λευκού, επί του οποίου αναγράφεται η ένδειξη «ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

β. Το ανωτέρω σήμα κατασκευάζεται από σκληρό πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητας ή από πλεξιγκλάς και στο πίσω μέρος φέρει αυτοκόλλητη ταινία (βέλκρο) ή ειδική καρφίτσα (παραμάνα) και στερεώνεται πάνω από τη ραφή του αριστερού θυλακίου των χιτωνίων ή του θερινού υποκαμίσου και σε απόσταση ενός (1) χιλιοστού (από τη ραφή) και στο μέσον αυτής. Το ως άνω σήμα, στον επενδύτη (τζάκετ) φέρεται στο ύψος του αριστερού μαστού.

Άρθρο 12

Αποδοχές-Δαπάνες

1. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με αυτή την απόφαση καθορίζονται με τη σύμβαση εργασίας, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το Ν.Π.Δ.Δ., τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που ενεργεί την πρόσληψη εφαρμοζομένων των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τις αποδοχές αυτές δικαιούται να λαμβάνει το προσωπικό αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του.

2. Οι δαπάνες πρόσληψης (αποζημίωση επιτροπών), βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης (αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού, ανάλωσης υλικών και μέσων εκπαίδευσης κ.λπ.) βαρύνουν τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν το προσωπικό. Η αποζημίωση για κάθε ημέρα εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 1/30 των αποδοχών που ορίζονται με τη σύμβαση πρόσληψης. Η κοστολόγηση των δαπανών, ο επιμερισμός αυτών σε κάθε έναν από τους Φορείς, καθώς και η μεταφορά των σχετικών κονδυλίων στις πιστώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται από Τετραμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., έναν (1) Οικονομικό Αξιωματικό της Διεύθυνσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α., έναν (1) Αξιωματικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, αρμόδιο για θέματα διαχείρισης και έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα και σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός Φορέα, του Φορέα που έχει αιτηθεί το μεγαλύτερο αριθμό θέσεων.

Άρθρο 13

Στολή-Οπλισμός-Δελτίο ταυτότητας

1. Το ειδικό προσωπικό ασφαλείας των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων κ.λπ. φέρει υποχρεωτικά στολή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως ακολούθως:

α. Χειμερινή στολή

-Πηλήκιο χρώματος καφέ

-Χιτώνιο βραχύ (μπάτλ-ντρες) χρώματος καφέ

-Παντελόνι χρώματος καφέ

-Υποκάμισο κλασικό χρώματος μπεζ ανοικτού

-Λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος καφέ

-Ζωστήρας δερμάτινος χρώματος καφέ σκούρου μετά πόρπης, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του οικείου φορέα

-Υποδήματα σκαρπίνια χρώματος καφέ

-Κάλτσες χρώματος καφέ

-Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος καφέ.

Κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να φέρεται εσωτερικώς του χιτωνίου πουλόβερ σχήματος «V», χρώματος καφέ. Επίσης μπορεί να φέρεται και αδιάβροχος επενδύτης (τζάκετ), χρώματος καφέ.

β. Θερινή στολή

-Πηλήκιο χρώματος καφέ ανοικτού

-Χιτώνιο βραχύ (μπάτλ-ντρες) χρώματος καφέ ανοικτού

-Παντελόνι χρώματος καφέ ανοικτού

-Υποκάμισο κλασικό χρώματος μπεζ ανοικτού

-Λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος καφέ

-Ζωστήρας δερμάτινος χρώματος καφέ σκούρου μετά πόρπης, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του οικείου φορέα

-Υποδήματα σκαρπίνια χρώματος καφέ

-Κάλτσες χρώματος καφέ.

Αντί του θερινού χιτωνίου δύναται να φέρεται υποκάμισο χρώματος μπεζ ανοικτού με κοντά μανίκια, χωρίς λαιμοδέτη.

γ. Επί της μετωπίδας του πηληκίου φέρεται συρραμμένο κεντητό σήμα από ύφασμα τσόχας χρώματος μαύρου σε σχήμα κύκλου του οποίου η περίμετρος είναι κεντητή με κλωστή χρώματος ασημί ημιμάτ.Στο μέσο του κύκλου και συμμετρικά σε σχέση με τη περίμετρο αυτού απεικονίζεται το έμβλημα του οικείου φορέα με τους καθιερομένους χρωματισμούς και κάτω του εμβλήματος σε συμμετρικό μέγεθος και χρώμα ασημί στιλπνό τα αρχικά γράμματα του οικείου φορέα.

δ. Στο άνω εξωτερικό άκρο της αριστερής χειρίδος του χιτωνίου και του υποκαμίσου με κοντά μανίκια, καθώς και του αδιάβροχου και σε απόσταση 2 εκατ.από το σημείο συρραφής της φέρεται συρραμμένο σήμα. Το σήμα αυτό είναι από ύφασμα τσόχας χρώματος μαύρου και έχει σχήμα ημικυκλικό. Η περίμετρος και η βάση αυτού φέρουν κέντημα από κλωστή χρώματος ασημί ημιμάτ.Εντός του ημικυκλίου και σε επαφή προς την περίμετρο αυτού φέρεται κεντημένη με την ίδια κλωστή και με συμμετρικά γράμματα η ένδειξη «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Επί της διαμέτρου (βάσης) και εσωτερικά του ημικυκλίου αναγράφεται η ονομασία του οικείου φορέα και εφόσον ο χώρος δεν επαρκεί αναγράφεται συντετμημένα. Επίσης, η ως άνω ένδειξη φέρεται και άνωθεν του αριστερού θυλακίου του χιτωνίου και του υποκαμίσου με κοντά μανίκια, καθώς και στο ύψος του στήθους του αδιάβροχου.

ε. Οι τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των υφασμάτων, ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ειδών στολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

στ.Η δαπάνη προμήθειας του υφάσματος και της ραφής των στολών βαρύνει τους εργοδότες.

2. Για τα θέματα οπλοφορίας του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΡΘΡΟΥ 10 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) όπως ισχύει και των κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Η δαπάνη προμήθειας των όπλων βαρύνει επίσης τους εργοδότες.

3. Για τα θέματα οπλοχρησίας του προσωπικού αυτού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΡΘΡΟΥ 3 του ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189) και των κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

4. Το ανωτέρω προσωπικό εφοδιάζεται με μέριμνα των εργοδοτών, με ενιαίο ειδικό δελτίο ταυτότητας, λευκού χρώματος διαστάσεων 9,4 Χ 6,6 εκ. το οποίο περιέχει τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα του συνημμένου παραρτήματος.

Άρθρο 14

Λύση σύμβασης εργασίας

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το Ν.Π.Δ.Δ., τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που ενεργούν την πρόσληψη ή τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας λύση της σύμβασης εργασίας και απόλυση δικαιολογείται και:

α. Για ποινική ή πειθαρχική καταδίκη για την οποία δικαιολογείται η απόταξη αστυνομικών.

β. Για υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

γ. Για άρνηση του προσωπικού αυτού να υποστεί περιοδική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ΑΡΘΡΟΥ 9 ή αποτυχία ολοκλήρωσης αυτής.

δ. Για πειθαρχικά παραπτώματα ή παράβαση καθήκοντος ή αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά του ή παραβίαση απορρήτου της υπηρεσίας ή εκ συστήματος ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προϊσταμένων που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

2. Την απόλυση δικαιούται να ζητήσει για τους ανωτέρω λόγους και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

3. Η αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

4. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για αξιώσεις του απολυομένου ή τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

5. Η βεβαίωση των λόγων λύσης της σύμβασης εργασίας και απόλυσης, γίνεται από Συμβούλια ή Επιτροπές και με τη διαδικασία που προβλέπεται για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενήργησαν την πρόσληψη.

Άρθρο 15

Μεταβατική διάταξη

Για τα αιτήματα των φορέων της παρ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 1, τα οποία έχουν υποβληθεί από 1.1.2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, η σχετική προκήρυξη δύναται να εκδίδεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται ην υπ΄ αρ. 7012/13/1-ό/30-03-2006 (Β΄454) υπουργική απόφαση «Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών».

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου