ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Ιδρύεται η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α)

 Με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και την επιβολή προστίμων για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων έφερε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου με το οποίο ιδρύεται Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α), η οποία θα έχει την έδρα της στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και θα υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. αφορούν στα εξής:

α) στη διενέργεια ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών,

β) στον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017 (Α’ 171), κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της,

γ) στην εκπόνηση, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών,

δ) στον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) και την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 65 και την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240),

ε) στη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και στον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, όταν προκύπτει αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους.


Κατάσχεση και καταστροφή απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων

Με το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 – Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ώστε η κατάσχεση και καταστροφή των απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων να επιβάλλεται από τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων, είτε στο πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε εντός χώρων στεγασμένου εμπορίου, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περιγραφή κατ` είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.

Η καταστροφή των εμπορευμάτων γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή της καταστροφής της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ` εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

ΠΗΓΗ   troxoikaitir.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου