Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Αστυνομικοί: «24ώρες στο 24ωρο στο πλευρό των πολιτών για οτιδήποτε χρειαστούν»


Ένα μεγάλο ευχαριστώ λένε αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στους πολίτες της πόλης που συμμορφώθηκαν με τα μέτρα και «Μένουνε Σπίτι».

Όπως είπαν αποκλειστικά στο δημοσιογραφικό φακό του TyposThes: «Εμείς βρισκόμαστε εδώ όχι για να τους τιμωρήσουμε αλλά για να προστατέψουμε το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας Υγείας όπως και τις περιουσίες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Ακόμα όπως υπογράμμισαν, είναι 24ώρες στο 24ωρο στο πλευρό των πολιτών για οτιδήποτε αυτοί χρειαστούν».

Δείτε το βίντεο του TyposThes με το ευχαριστώ των αστυνομικών προς τους Θεσσαλονικείς.

Προσλήψεις για έως και 6 χρόνια με κατεπείγουσες διαδικασίες στο υπ. Μετανάστευσης


Έκτακτες προσλήψεις από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με διάρκεια έως και 6 χρόνια προβλέπει απόφαση που εκδόθηκε χθες αργα το βράδυ. Οι προσλήψεις θα γίνουν με κατεπείγουσες διαδικασίες

Με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα καλύψει έκτακτες ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία θα καθορίζονται ο αριθμός προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, η αντίστοιχη οργανική μονάδα τοποθέτησής τους, ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αναρτάται στους χώρους ανακοινώσεων των καταστημάτων και της ιστοσελίδας της οικείας Υπηρεσίας, όπου θα προσληφθεί το προσωπικό ΙΔΟΧ, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του «Διαύγεια» και της «Ανοικτής Διακυβέρνησης/ OpenGov», με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης της απόφασης.

Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του ΑΣΕΠ και γ) τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μέριμνα της Επιτροπής. Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με την απόφαση της παραγράφου 5 και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του και γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα, τον εγκρίνει και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εντός επτά (7) εργασίμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων από το ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των «Απαιτούμενων Προσόντων», των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, όπου απαιτηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξει
δικευθούν ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα με την προκήρυξη.

Έργα ενίσχυσης-συντήρησης απ’ το τελωνείο Καστανεών ως τη συνοριακή γραμμή ξεκινάει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ


Τώρα που η Τουρκία αναγκάστηκε να αποσύρει τις χιλιάδες των λαθρομεταναστών από τα σύνορα και συγκεκριμένα το Παζάρ Κουλέ, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ξεκινάει άμεσα έργα συντήρησης και ενίσχυσης στις Καστανιές.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε δια μεταφοράς λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού στις 27 Μαρτίου, εξέτασε την εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής δημοπράτησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υποδομών και αποκατάσταση βλαβών στην Ε.Ο. 51 από τελωνειακό σταθμό Καστανεών μέχρι την συνοριακή γραμμή». 

Οι Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση των έργων, προκειμένου να αρχίσουν αυτά άμεσα. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν από το τελωνείο μέχρι την συνοριακή γραμμή με την Τουρκία, όπου από τα αντικείμενα που πετούσαν επί ένα μήνα και τις συνεχείς επιθέσεις των λαθρομεταναστών, προκλήθηκαν φθορές και ζημιές, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν και παράλληλα να υπάρξει ενίσχυση στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του δρόμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Στο 401ΓΣΝ Αστυνόμος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ με διάθεση στο ΑΤ Χαλανδρίου για τους ελέγχους


Θετικός στον κορωνοιό Αστυνόμος με διάθεση στο ΑΤ Χαλανδρίου για τους ελέγχους για τα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού.

Στο 401ΓΣΝ νοσηλεύεται Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ ενώ τουλάχιστον τέσσερις Αστυνομικοί και Αξιωματικοί του ΑΤ Χαλανδρίου έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά τη θετική διάγνωση στον κορωνοϊό.

Ο Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ εμφάνισε συμπτώματα και υποβλήθηκε σε εξέταση με τα αποτελέσματα να είναι θετικά στον κορωνοιό. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες από την ιχνηλασία διαπιστώθηκε ότι είχε έρθει σε επαφή με 20- 40 Αξιωματικούς και Αστυνομικό προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος και της Ασφάλειας καθως οι δυο Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ συστεγάζονται. Ενώ είχε κοινή χρήση οχήματος με τουλάχιστον έναν Αξιωματικό του ΑΤ Χαλανδρίου και τουλάχιστον δύο οδηγούς και έναν Αστυφύλακα που πραγματοποίησαν μεταγωγή.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, δυο Αξιωματικοί και πέντε Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες απο το προσωπικό έχουν τεθεί σε υποχρεωρικό «κατ οίκον» περιορισμό 14ημερών, ενω οι χωροι των δυο Αστυνομικών Υπηρεσιών και τα οχήματα κατά προτεραιότητα πρόκειται να απολυμανθούν το πρωί του Σαββάτου (04/04).

Κορωνοϊός: Συναγερμός στην κυβέρνηση για τις δομές μεταναστών -Φόβοι για ταχεία εξάπλωση του ιού


Τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού στους λεγόμενους «κλειστούς πληθυσμούς» έκαναν την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας και στους Έλληνες επιστήμονες τη ραγδαία εξάπλωση του ιού σε τέτοιες συνθήκες.

Πρόκειται για τα 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη δομή φιλοξενίας της Ριτσώνας, τα 119 κρούσματα στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και τα κρούσματα στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, είναι κάτι παραπάνω από είκοσι.

Όσον αφορά τα κρούσματα στον προσφυγικό καταυλισμό της Ριτσώνας, στενές επαφές του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος (μια γυναίκα που γέννησε προ ημερών σε νοσοκομείο των Αθηνών) αποφασίστηκε, βάσει του κυβερνητικού σχεδίου, η 14ήμερη καραντίνα προκειμένου να μην εξαπλωθεί περαιτέρω ο ιός.

Παράλληλα συναγερμός σήμανε και με κρούσμα 29χρονη πρόσφυγα που επίσης γέννησε στη μαιευτική κλινική του Κιλκίς.

Σχετικά με τους 380 επιβαίνοντες του πλοίου, οι 119 ήταν θετικοί στον κορωνοϊό, οι 259 αρνητικοί ενώ υπήρχαν και 2 ακατάλληλα δείγματα που θα επανεξεταστούν από το Ινστιτούτο Παστέρ. Πλέον οι επιβάτες που έχουν μολυνθεί παραμένουν στο πλοίο σε ειδική προβλήτα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ ένας 70χρονος, η υγεία του οποίου επιδεινώθηκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αναφοράς. Οπως τόνισε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας στον Αnt1, «οι υγιείς επιβάτες θα επαναπατριστούν».

Σημειώνεται ότι στην ετοιμότητα του κυβερνητικού επιτελείου αναφορικά με τα κρούσματα στις κλειστές δομές είχε αναφερθεί χθες ο υπ. Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης αναφέροντας πως είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν κρούσματα και στους πρόσφυγες και τους μετανάστες οι οποίοι αποτελούν το 1% του πληθυσμού.

«Είμαστε έτοιμοι με ειδικό σχέδιο οπουδήποτε υπάρξουν κρούσματα να ενισχύσουμε την προστασία και τη φύλαξη», υπογράμμισε σε συνέντευξή του.

Ραγδαία η εξάπλωση του κορωνοϊού σε κλειστούς πληθυσμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν χθες ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, στους κλειστούς πληθυσμούς της δομής προσφύγων και του πλοίου νόσησε μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες το 1/3 των πληθυσμών αυτών.

«Στους κλειστούς πληθυσμούς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα διασποράς και μετάδοσης ενός τέτοιου ιού που μεταδίδεται τόσο εύκολα. Η μεταδοτικότητα και αυτό που ονομάζουμε εμείς οι επιστήμονες «attack rate», δηλαδή το πόσο εύκολα μεταδίδεται και κολλάει ο ένας τον άλλον και πόσο μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που εκτίθενται στον ιό προσβάλλονται, είναι πολύ υψηλά σε αυτές τις καταστάσεις». Αυτό τόνισε στη χθεσινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσιόδρας είχε υπογραμμίσει ξανά την ανάγκη να αποκλειστεί κάθε είσοδος του νέου ιού σε κέντρα αποκατάστασης, δομές αστέγων, γηροκομεία και σε δομές χρόνια πασχόντων. «Γνωρίζαμε δύο πράγματα από την εξέλιξη της πανδημίας. Πρώτον, ότι ο ιός σε τέτοιες δομές μπορεί πάρα πολύ εύκολα να εξαπλωθεί. Δεύτερον, ότι σε αυτές τις δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε πλάνο και πρόγραμμα δράσης», είχε τονίσει μεταξύ άλλων.

Μήπως είναι ώρα να πάρουμε μια δέσμευση ότι θα αναγνωριστεί το επάγγελμα του Αστυνομικού ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό;


Με μεγάλη μας απογοήτευση είδαμε ένα τυποποιημένο sms, ανώνυμο στους χιλιάδες ένστολους της ΕΛ.ΑΣ. Μένοντας εκτός της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για το έκτακτο βοήθημα!

Με μεγαλύτερη απογοήτευση είδαμε κάποιους εκ των έσω να λένε περιμένετε δεν είναι ακόμη ή ώρα!

Εμείς εγκαίρως είχαμε καλέσει σε εγρήγορση και δημόσια από 20/03! Βλέποντας την απογοήτευση στις τάξεις των συναδέλφων αναγκάστηκαν να ξυπνήσουν από τον λήθαργο και άλλοι.. Αυτό μας δίνει χαρά και ελπίδα.. Γιατί η διάσπαση η περιθωριοποίηση και η απομόνωση που επιχειρούν κάποιοι 'παλαιακοί' συνδικαλιστικοί δεινόσαυροι τον μόνο που ζημιώνουν στο τέλος της μέρας είναι ο Έλληνας Αστυνομικός.

Κάποιοι κυβερνητικοί και αξιωματούχοι διαρρέουν ότι η κυβέρνηση μας σκέφτεται και μας αγαπά!

Διαχρονικά πολλοί μας έχουν αγαπήσει.. Μήπως είναι καιρός να φανεί έμπρακτα..; Μετά τον Έβρο που φυλάξαμε Θερμοπύλες και μετά τις χιλιάδες μάσκες και γάντια που γεμίζουμε σε κάδους, μετά τους χιλιάδες ελέγχους που πραγματοποιούμε στους δρόμους καθημερινά προκειμένου να συμβάλουμε τα μέγιστα στην αποτροπή της εξάπλωσης αυτού του ύπουλου εχθρού(ιού).

Εκεί που κάποιοι έρχονται να ελέγξουν αν είμαστε ένα μέτρο πριν ή μετά την γωνία, αντί να δουν αν έχουμε ένα μπουκάλι νερό!!

Μήπως μετά από όλες αυτές τις μάχες είναι ώρα και μετά από είκοσι χρόνια να σταματήσει η υπομονή από χειμώνες σε καλοκαίρια και να πάρουμε μια δέσμευση ότι με τη λήξη της μάχης και πριν προκύψει κάτι άλλο θα αναγνωριστεί το επάγγελμα του Αστυνομικού ως επικίνδυνου κ ανθυγιεινού!

Εμείς δεν θα μείνουμε στη διαμαρτυρία.. Αυτά θα τα αποστείλουμε στην φυσική και πολιτική ιεραρχία, καθώς και στην Ένωση Βορειοανατολικής όπου ανήκουμε ώστε να δείξουμε ενότητα και δύναμη!

Από εκεί και πέρα όποιος θέλει ας ενώσει την φωνή του μαζί μας!

Εμείς θα είμαστε εκεί.. στη μάχη του δρόμου, στη μάχη του συνδικαλισμού.

Για το Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α Β/Α

Ο.                                                                Ο. 
Επικεφαλης                                                Εκπρόσωπος

ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ Κ.                                         ΑΠΟΣΤΟΛΌΠΟΥΛΟΣ Δ

Συνεχίζονται οι προσφορές από διάφορους φορείς , στις δυνάμεις που είναι στην φύλαξη του Έβρου.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, για την χώρα μας και την ελληνική αστυνομία, την οποία πολλοί χαρακτηρίζουν ως «περίοδο πολέμου», είναι πραγματικά συγκινητική η κινητοποίηση όλων των ελληνικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών της πόλης μας.

 Στα πλαίσια αυτά, ως προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ήρθαμε σε επαφή με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η οποία αναγνωρίζοντας τον αγώνα των αστυνομικών, προσέφερε το ποσό των 5.500€ ευρώ για την αγορά τζάκετ για τις δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης που επιχειρούν στον Έβρο. 

Για ακόμα μια φορά η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης στα δύσκολα δηλώνει παρών. Πραγματικά όταν βιώνεις αυτό που από χρόνια ακούς ότι «οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι στα δύσκολα», με κάνει πολύ υπερήφανο. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της ενέργειας. 

ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ Ιωάννης 

Ταμίας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
Μέλος Α.Σ.Π.Α

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Χαρέλας Παναγιώτης : απειλές και εκβιασμοί περί "θα ανοίξουμε την κάνουλα" δεν περνάνε πλέον από τους απέναντι.

Η ασφυκτική πίεση πριν ένα μήνα στον Έβρο, επέφερε κλιμακωτά ανάλογες αστυνομικές δυνάμεις από όλη την χώρα, έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια να φωνάζουμε πως τα σύνορα μας δεν θα πέσουν. Σήμερα η αποχώρηση των μεταναστών από τα σύνορα, οδηγούν στην κλιμακωτή μείωση αυτών των δυνάμεων μας, που δεν θα πάνε για ξεκούραση στις έδρες τους, αλλά θα συνεχίσουν το δύσκολο έργο πίσω στο άλλο μέτωπο.

Αυτό δεν σημαίνει πως ο Έβρος μας επέστρεψε σε μια προηγούμενη κατάσταση. Παραμένουν και θα παραμείνουν ενισχύσεις στα σύνορα μας όσο χρειαστεί που θα διασφαλίζουν αυτό που καταφέραμε : Τα απροσπέλαστα σύνορα μας.

Σε κάθε άλλη έκτακτη περίπτωση, πλέον έχουμε μάθει, πόσο γρήγορα θα είναι η επιστροφή όλων των δυνάμεων από όλη τη χώρα ξανά στον Έβρο.

Η επιτυχία αυτή δεν μπορεί να επιφέρει εφησυχασμό στα σύνορα μας. 
Ούτε στον Έβρο αλλά ούτε και στα νησιά μας. 

Οι νέες προσλήψεις των συνοριοφυλάκων σε αυτές τις περιοχές σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση θα αποτελέσουν την ασπίδα της χώρας μας στο νέο " εχθρό" που ονομάζεται κατευθυνόμενες μεταναστευτικές πιέσεις από απέναντι.

Απειλές και εκβιασμοί περί θα " ανοίξουμε την κάνουλα" δεν περνάνε πλέον. Και ας το πιστέψουμε και εμείς πως όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
bordernews.gr

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ "ΑΣΠΙΔΑ" ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ


Κατόπιν ενημέρωσης μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου, το υπόλοιπο 40% των προκαταβολών από την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ θα ξεκινήσει να κατατίθεται σήμερα στους λογαριασμούς των αποσπασμένων αστυνομικών. 

Επίσης ενημερωθήκαμε πως θα ξεκινήσει παράλληλα και η εξόφληση των παλιών υπομνημάτων, η οποία είχε παγώσει λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων της διεκπεραίωσης τους. Επισημαίνουμε πως ως ΠΟΣΥΦΥ προσπαθούμε με εγκυρότητα να σας ενημερώνουμε και να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενα μας. Από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση που λάβαμε ήταν η κατάθεση των προκαταβολών την τρέχουσα εβδομάδα και σε καμία περίπτωση δεν είπαμε συγκεκριμένη ημέρα. Σήμερα με την τελευταία ενημέρωση που λάβαμε, είναι ότι έχει διευθετηθεί η έγκριση από συναρμόδιο υπουργείο και οι διαδικασίες καταβολής ξεκίνησαν ήδη να τρέχουν. 

Για την ενημέρωση των συναδέλφων, 

Σαββίδου Δεσποινα 

Μέλος του ΔΣ ΠΟΣΥΦΥ

bordernews.gr

Αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθεια σύλληψης δραστών


H Ένωσή μας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον συνάδελφό μας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, ο οποίος χθες στον Άγιο Νικόλαο κατά την προσπάθεια σύλληψης δραστών που κατείχαν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, τραυματίστηκε σοβαρά και συγκεκριμένα του προκλήθηκαν πολλαπλά κατάγματα στο δεξί πόδι τα οποία χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση τους.

Αντιπροσωπία της Ένωσης μας, από την πρώτη στιγμή, επισκέφτηκε τον τραυματία συνάδελφό μας στο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα είμαστε δίπλα, τόσο στο πλευρό του όσο και της οικογένειας του, για ό,τι χρειαστεί.

Ο Έλληνας αστυνομικός με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού προσπαθεί συνεχώς για την προστασία κάθε μέλους της κοινωνίας, αποτελεί όμως και ο ίδιος μέλος αυτής και κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει και τη δική του προστασία.

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως, προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να εξαλειφθεί η ανοχή και η ατιμωρησία σε τέτοιου είδους πράξεις και απαιτούμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία που τιμωρεί τα διαπραττόμενα αδικήματα εις βάρος των Αστυνομικών και να υπάρξει η δέουσα στήριξη στο θεσμό της αστυνομίας για να επιτελέσει απερίσπαστα το έργο της.

Πόσοι αστυνομικοί πρέπει να τραυματιστούν και πόσοι να πέσουν εν ώρα καθήκοντος, για να αναγνωριστεί επιτέλους από την Πολιτεία το επάγγελμά μας ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ;;;


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        
Ο Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ                                      
Μιχαήλ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Χρυσοχοΐδης: Η υγεία των αστυνομικών είναι θεμελιώδες ζήτημα - Κρατούν μαζί με τους υγειονομικούς όρθια την Ελλάδα


«Είναι απαγορευτικό για όλους μας, τώρα που τα μέτρα είναι τόσο αποτελεσματικά, να κάνουμε παρασπονδίες και να ξεφύγουμε από την αυστηρότητα που υπάρχει», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σημειώνοντας πάντως ότι αυτό το διάστημα είναι ασήμαντος ο αριθμός των παραβάσεων που καταγράφονται καθημερινά.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο Mega απάντησε στην κριτική που ασκείται από ορισμένους ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά λέγοντας ότι «υπάρχει μεν περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όλα γίνονται για να περιοριστεί η επιδημία»: «Όσο πιο αυστηρή είναι η εφαρμογή των μέτρων, τόσο πιο γρήγορα θα εξέλθουμε από την κρίση και θα απολαύσουμε τις ατομικές μας ελευθερίες», επισήμανε.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε για ακόμη μία φορά πως δεν τίθεται θέμα για μετακίνηση στο χωριό το Πάσχα και έδωσε εύσημα στους αστυνομικούς για την δουλειά που κάνουν: «Είναι οι μικροί ήρωες της εποχής μας, είναι αυτοί που κρατούν μαζί με τους υγειονομικούς όρθια την Ελλάδα. Θέλω να τους συγχαρώ για την συνεισφορά τους στην κοινωνία», είπε,ενώ διευκρίνισε ότι αν υπήρχαν κρούσματα κορωνοϊού στην ελληνική αστυνομία, θα είχε ανακοινωθεί.

«Λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για τους αστυνομικούς. Η υγεία των αστυνομικών είναι θεμελιώδες ζήτημα»,ανέφερε ακριβώς.

Για την έκρυθμη κατάσταση στα σύνορα του Έβρου, ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε πως θα ληφθούν κι άλλα μέτρα προστασίας.

«Αυτό που έγινε στον Έβρο έχει δύο διαστάσεις»,είπε. «Αφενός η Ελλάδα μπορεί να προστατέψει τα σύνορά της με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αφετέρου σε αυτό το ζήτημα όλη η Ευρώπη είναι μαζί μας. Η Frontex είναι ακόμη εκεί. Δεν εφησυχάζουμε το επόμενο βήμα είναι να επεκτείνουμε το χάρτη στα σύνορα και να λάβουμε κι άλλα μέτρα», κατέληξε.

Σε δομές στην Βόρεια Ελλάδα 139 μετανάστες από το ΚΥΤ της Μοριας


Μετακίνηση 139 αιτούντων άσυλο, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης για Πειραιά.

Η μετακίνηση αφορά σε αιτούντες άσυλο από το ΚΥΤ της Μόριας με προορισμό δομές στην Βόρεια Ελλάδα, όλοι με άρση γεωγραφικού περιορισμού που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Άλλη μία μετακίνηση 91 αιτούντων άσυλο, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Απριλίου από το ΚΥΤ της Μόριας για δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μετά και την σημερινή μετακίνηση, στο ΚΥΤ της Μόριας θα φιλοξενούνται 19.032 αιτούντες άσυλο, ενώ από την Τρίτη ο αριθμός θα πέσει κάτω από 19.000 καθώς από την 1η Μαρτίου έχει σταματήσει η μετακίνηση στο ΚΥΤ των νεοαφιχθέντων στο νησί.

Διπλωματικές πηγές: Eπεισόδιο Δένδια – Τσαβούσογλου στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ


Ένταση σημειώθηκε κατά την Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ την Πέμπτη, καθώς ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ορισμένες από τις ανυπόστατες κατηγορίες κατά της χώρας μας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, “ο Νίκος Δένδιας ζήτησε και έλαβε άμεσα το λόγο ενημερώνοντας του Συμμάχους ότι, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα δέχθηκε μια χωρίς προηγούμενο ενορχηστρωμένη επίθεση στα σύνορά της με παράλληλη εκστρατεία παραπληροφόρησης. Μεθοδεύσεις που καταστρατηγούν με τον πλέον προφανή τρόπο τις αξίες της Συμμαχίας. Όλοι οι σύμμαχοι δικαιούνται να ζητούν την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ, προσέθεσε, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι ίδιοι θα τιμούν τις δεσμεύσεις τους”.

Όπως ανέφεραν οι διπλωματικές πηγές, τότε, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μελβούτ Τσαβούσογλου σηκώθηκε από τη θέση του χωρίς να περιμένει το κλείσιμο της συζήτησης από τον ΓΓ του ΝΑΤΟ J. Stoltenberg. Ζήτησε μάλιστα να προβεί στη δευτερολογία του ως τελευταίος ομιλητής, αλλά η Γραμματεία του ΝΑΤΟ του ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται από τη διαδικασία.”

Δομή Ριτσώνας: Αλλοδαποί επιτέθηκαν σε γιατρούς που πήγαν να τους κάνουν τεστ για κορωνοϊό!


Δυστυχώς αυτό που πολλοί φοβόντουσαν έγινε πραγματικότητα καθώς αλλοδαποί στο κέντρο παράνομων μεταναστών του Ριτσώνα που τέθηκε σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού επιτέθηκαν σε γιατρούς του ΕΟΔΥ!

Μάλιστα η επίθεση αυτή ήρθε λίγες ώρες αφού ο ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογοθέτης, είπε πως οι αλλοδαποί είναι «πλήρως συνεργάσιμοι».

Ομάδα παράνομων μεταναστών που διαμένουν στη Ριτσώνα βρέθηκε στην είσοδο του Κέντρου με απειλητική διάθεση προς τους γιατρούς του ΕΟΔΥ και του ΔΟΜ.

Αρνούνταν να τους γίνουν τα τεστ για κορωνοϊό και φώναζαν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αληθινά αλλά έχουν σκοπό να τους στοχοποιήσουν! Όλο το προσωπικό βγήκε αμέσως έξω, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών.

Η κατάσταση εξομαλύνθηκε με την παρέμβαση της αστυνομίας και των υπευθύνων του κέντρου, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους παράνομους μετανάστες και να τους γυρίσουν στα δωμάτιά τους.

Εκεί έμενε η γυναίκα που γέννησε πριν από μερικές ημέρες στο “Αλεξάνδρα” και βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Από τη στιγμή που βρέθηκε θετική στον Covid – 19 η γυναίκα, ξεκίνησε και η ιχνηλάτηση των επαφών της στη δομή.

Υπενθυμίζεται πως από σήμερα το πρωί η δομή της Ριτσώνας τίθεται σε υγειονομικό περιορισμό για χρονικό διάστημα 14 ημερών, μετά από τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού και κατόπιν σχετικής εντολής του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη σε συνεργασία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά από την ιχνηλάτηση των 63 επαφών της γυναίκας που γέννησε στο «Αλεξάνδρα» και είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, διαπιστώθηκε ότι άλλα 20 άτομα είναι θετικά στον ιό Covid-19.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Περιστέρι: ΔΙ.ΑΣ διέσωσαν ενός έτους νήπιο από πνιγμό


Το νήπιο διέφυγε της εποπτείας της μητέρας του και κατάπιε καπάκι αναψυκτικού
Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. σε περιπολία (01/04) στην περιοχή του Περιστερίου, άκουσαν φωνές γυναίκας και εκκλήσεις σε βοήθειας . Εντόπισαν το διαμέρισμα και βρήκαν τη νεαρή μητέρα έντρομη, να κρατάει το νήπιο παιδί της, ηλικίας ενός έτους, καθώς είχε καταπιεί καπάκι από μπουκάλι αναψυκτικού και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Με άμεση παροχή πρώτων βοηθειών οι Αστυνομικοί αφαίρεσαν το καπάκι από την αναπνευστική οδό και έσωσαν το νήπιο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο είχε ήδη κληθεί, μετέβη στο χώρο, οι διασώστες εξέτασαν το νήπιο και διαπίστωσαν ότι δεν έχριζε διακομιδή σε Νοσοκομείο.

Μηταράκης: 100.000 μετανάστες στη χώρα -Θα έχουμε κρούσματα και εφαρμόζουμε μέτρα


Τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την γνωστοποίηση των 20 θετικών κρουσμάτων από κορωνοϊό στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, στην ΕΡΤ.

«Μπαίνει σε καραντίνα από χθες το βράδυ με απόφαση δικιά μου σε συνεργασία με τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Αρκουμανέα του ΕΟΔΥ όλη η δομή. Ήδη η αστυνομία από το πρωί έχει αποκλείσει τη δομή και φροντίζουμε με κλιμάκιο του Υπουργείου που βρίσκεται ήδη εκεί να διανεμηθούν τρόφιμα, να ενισχυθεί η ασφάλεια, να ενισχυθεί η περίμετρος, ώστε για τις επόμενες 14 μέρες να μην υπάρχει καμία είσοδος ή καμία έξοδος από τη δομή. Βεβαιότατα και τα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη κρούσματα, θα παρακολουθούνται ιατρικά εντός δομής και αν κριθεί οτιδήποτε ότι είναι απαραίτητο, θα γίνουν όλα τα απαραίτητα αυτά βήματα» σημείωσε σχετικά με το περιστατικό.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει η απόλυτη ετοιμότητα για ενίσχυση και της προστασίας και της φύλαξης αν υπάρξουν οπουδήποτε κρούσματα με ειδικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί. «Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000 μετανάστες που φιλοξενούνται είτε σε δομές φιλοξενίας, είτε σε διαμερίσματα, είτε σε ξενοδοχεία. Είναι πλέον το 1% του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε κρούσματα και στους μετανάστες που διαμένουν σε αυτές τις δομές. Εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Από την 1η Μαρτίου έχουμε αποκλείσει από τις υφιστάμενες δομές των νησιών τις νέες αφίξεις ώστε να μην υπάρχει εισαγωγή του ιού. Έχουμε προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα περιορισμού της κίνησης. Έχουμε προχωρήσει σε τοποθέτηση υγειονομικών οικίσκων στις δομές, ώστε να μπορούν να γίνονται έλεγχοι σε όσους έχουνε συμπτώματα και να περιορίζεται η κινητικότητα και παράλληλα να υπάρχει ένας χώρος καραντίνας και έχουμε προχωρήσει και στην ενημέρωση των διαμενόντων, έχουμε ενισχύσει τα μέτρα καθαριότητας, έχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι με ειδικό σχέδιο, οπουδήποτε υπάρξουνε κρούσματα, να ενισχύσουμε την προστασία και τη φύλαξη».

Κατόπιν, κάλεσε όσους δημάρχους δεν έχουν αποστείλει σημεία για την κατασκευή ειδικών χώρων καραντίνας να το πράξουν άμεσα. «Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν μας βοηθούν να δημιουργήσουν χώρους καραντίνας και έρχονται με ανεδαφικές ιδέες να νοικιάσουμε κρουαζιερόπλοια και να τα δέσουμε στα λιμάνια αν έρθουν 5, 10 άνθρωποι να τους βάλουμε σε κρουαζιερόπλοιο. Κοιτάξτε, χρειάζεται και μια σοβαρότητα αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται ευθυνοφοβία και λαϊκισμός. Χρειάζεται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι να ανταποκριθούν σε μια δύσκολη κατάσταση. Το αναγνωρίζω ότι δεν είναι συνηθισμένα αυτά που ζούμε αλλά η Κυβέρνηση με αποφασιστικότητα και στο μεταναστευτικό και στο θέμα δημόσιας υγείας παίρνει ότι απαραίτητο μέτρο χρειάζεται για την προστασία πληθυσμού».

Τέλος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ Νότης Μηταράκης υπενθύμισε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για 10.000 μετακίνησες από τα νησιά στην ενδοχώρα έχουν υλοποιηθεί κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. «Είχαμε πει ότι θα κάνουμε 10.000 μετακινήσεις το πρώτο τρίμηνο, τις κάναμε. Απορροφήσαμε τις υψηλές ροές του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου και στα τέλη Μαρτίου έχουμε μία μείωση των διαμενόντων στα νησιά σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου. Έχουμε ήδη ανακοινώσει 5.000 εθελοντικές μετακινήσεις στο δεύτερο τρίμηνο, και εργαζόμαστε σε ένα πολλαπλάσιο πρόγραμμα, έχουμε ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία 21.000 θέσεων στο πρόγραμμα Εστία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών μέσα στο 2020.Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι ο Απρίλιος και ένα μέρος του Μαΐου είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν οι οποιεσδήποτε μετακινήσεις για λόγους δημόσιας υγείας» τόνισε.

Ανησυχία - 20 θετικά δείγματα στη Ριτσώνα - Λεχώνα πρόσφυγας θετική και στο Κιλκίς


Περίπου 20 νέα θετικά κρούσματα ανιχνεύτηκαν χθες μεταξύ των προσφύγων που διαμένουν στη δομή της Ριτσώνας που από τις 6 σήμερα το πρωί έχει μπει σε αυστηρή καραντίνα με αποκλεισμό εισόδων- εξόδων από την αστυνομία.

Οι έλεγχοι θυμίζουμε ξεκίνησαν μετά τον εντοπισμό νεαρής γυναίκας αφρικανικής καταγωγής που γέννησε στο Αλεξάνδρα, που όπως αποκάλυψε το bloko.gr προέρχονταν από τη συγκεκριμένη δομή και μαζί της βρέθηκε θετικός και ο σύζυγος της.

Οι 20 πρόσφυγες που εντοπίστηκαν θετικοί, έχουν απομονωθεί σε οικίσκους οι οποίοι στο πλαίσιο του σχεδίου Αγνοδίκη κατασκευάστηκαν σε μορφή τρίτης απομονωμένης πτέρυγας. Από τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι κανένας από το υπαλληλικό ή το υγειονομικό προσωπικό δεν έχει προσβληθεί από τη νόσο.

Στο μεταξύ, θετική στον κορονοϊό βρέθηκε και μία πρόσφυγας που γέννησε πρόσφατα κι ευτυχώς φιλοξενείται σε διαμέρισμα της πόλης του Κιλκίς, μαζί με το σύζυγο και το ένα επίσης ανήλικο παιδί τους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας με αυστηρό περιορισμό.


Τέλος, αρνητικό βγήκε το τεστ σε ύποπτο κρούσμα που είχε εξεταστεί στη δομή της Σάμου.

Αυτά είναι τα 29 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που "διαλύθηκε" από την ΕΛ.ΑΣ.


Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες (29) μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διάθεση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην Πλατεία Εξαρχείων και στις περιμετρικές οδούς και εξαρθρώθηκε την 17-3-20202 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών,

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

1. (επ) ή SAID (επ) ή AHMED (επ) ή SOLTANE (επ) MADI (ον) ή SAD (ον) ή HAMID (ον) ή SALI Μ (ον) του AHMED ή ABDALAH ή SALAH ή JAMEL και της ZAHRA ή FATIMA ή HOURIA ή ZHRA γεν. 04/01/1969 ή 01/04/1971 ή 04/01/1970 ή 10/01/1978 στην Αλγερία ή Παλαιστίνη ή στο Μαρόκο2. (επ) MOUZIANE (ον) του AHMAD και της ZEINAB γεν. 20/06/2001 στην Αλγερία


2. (επ) MOUZIANE (ον) του AHMAD και της ZEINAB γεν. 20/06/2001 στην Αλγερία3. ALNAJJAR (επ) BELAL (ον) του NAZEER και της MONIRA γεν. 28/11/1997 στην Παλαιστίνη4. CHERIFI (επ) BILAL (ον) του MOHAMED και της ZOULIHA γεν. 07/07/1984 στην Αλγερία

5. HASSEN (επ) MOUHAMED (ον) του ABBES και της AICHA γεν. 24/06/1997 στη Λιβύη

6. SELMA (επ) NADIR (ον) του MOUHAMED και της AICHA γεν. 28/08/1992 στην Αλγερία 
7. ABU ALAA (επ) SULAYEH (ον) του MAGID και της WAFAA γεν. 10/11/1996 στην Παλαιστίνη8. DOUAD (επ) ISAAM (ον) του MOHAMED και της FATEMA γεν. την 10/10/2001 στη Λιβύη

9. (επ) GHARBI ή MERZOUK ή DHARBI ή SIDAHMED ή GHARBI DARDI MERZOUK (ον) SI DALI ή LAHCENE ή MOUNIR ή SIDALI LAHCENE SIDALI του HAMID ή BABID ή MERZOUK HABIB ή HAMDI ή HAMID HAMDI MERZOUK HABIB και της HIND ή SOHIL BOHKTA ή SOGHIL BASTHA ή FATIMA ή HIND SOHIL BASTHA , γεν. το 2001 ή το 2000 ή 11/01/2001 ή 23/03/1999 ή 01/01/1999 λη 01/11/1999 στην Αλγερία


10. ZIANI (επ) HOUSSAN (ον) του SALEH και της FATIMA γεν. την 08/06/1999 στην Αλγερία

11. MIQDAD (επ) WESAM (ον) του RIDA και της REEM γεν. την 28/01/1996 στην Παλαιστίνη

12. DARWISH (επ) ISHANAM (ον) του MOHAMMED και της FATIMA γεν. την 06/01/2000 στην Παλαιστίνη
13. MAROUFI (επ) MERIEM (ον) του BOUCHAIB και της KALTOUMA γεν. την 07/12/1991 στο ΜαρόκοΓια τους ήδη κρατούμενους σε Κατάστημα Κράτησης:14. KOCHBATI (επ) HASSEN (ον) του ABDALLAH και της SOMAD γεν. 18/11/1995 στην Τυνησία

15. ALBURBAR (επ) MOHAMMED (ον) του OSAMA και της TAGHREED γεν. την 30/12/1992 στην Παλαιστίνη

16. MOUSTAFA (επ) MAHMOUD (ον) του ABDALLAH και της SALMA γεν. 02/02/1990 στη Συρία
17. KASKEN (επ) BELAL (ον) του TALAL και της INAM γεν. την 13/08/1994 στην Παλαιστίνη
Για τους μη συλληφθέντες:


18. ABDULLAHI (επ) AMIR (ον) του ALI REZAH ή ALI REZA και της MAZIE ή MARZIE γεν. 27/07/1994 στο Ιράν

19. MEKDAM (επ) ή MIQDAD (επ) SAED (ον) του ASAADN και της FMAN ή EMAN γεν. 15/03/1993 στην Παλαιστίνη20. DAHMANE (επ) ή MUHTAR (επ) ή HENNI (επ) ή HALIT (επ) ή MONAME (επ) ή BOUMAZA (επ) HASSIN (ον) ή MOHAMED (ον) ή SAHRAOVI (ον) ή AHMET (ον) ή BOUMAZA (ον) ή MOHAMED (ον) του NASSER ή MUHTAR ή GHALI ή AHMET ή MOUMTAZ και της AEGHA ή AISHA ή OMARI ή HALIMA ή FATIMA ή JITI γεν. 09/07/1990 ή 1990 ή 03/01/1994 ή 01/01/1988 ή 1987 ή 1978 γεν. στο Ιράκ ή στη Γάζα ή στο Ισραήλ ή στην Αλγερία


21. ALABBO AL MOHAMAD (επ) AHMAD (ον) του MOHAMAD KHEIR και της WARDA γεν. 05/06/1993 στη Συρία22. MIDO (επ) QUESTA του HASSAN και της AMAR γεν. 29/01/2000 στην Υεμένη

23. BOUCHAAR (επ) ή BOUCHAR (επ) MOHAMED (ον) του BAREH και της NAWARA ή NAOURA γεν. στις 01/11/1979 στην Αλγερία
24. BELLINI (επ) ή ALATIBY (επ) ALLESANDRO (ον) ή MOHAMMED ABDALAZZ (ον) του FILIPO ή AMMAR και της MARIA ή FATIMA γεν. 11/06/1985 ή 01/04/1988 στην Ιταλία ή Συρία


25. ΚΥΠΡΑΙΟΥ (επ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ον) του Νικολάου και της Νάντιας γεν. 27/10/1999 στην Νέα Ιωνία Αττικής


26. ANIZ (επ) AHMAD (ον) του MOHAMED SALEH ή MOHAMAD SALEH και της AISA ή AISA AHMED γεν. την 20/07/1994 στη Συρία
27. BARASH (επ) ή BARAS (επ) HAMZA (ον) του SADI ή SAADI και της FATIMAA AL ZAHRA ή ZARA γεν. 04/02/1984 στην Αλγερία

28. BOUBADR (επ) MOHAMED ESALAHE (ον) ή MOHAMED (ον) ή MOHAMED ESALHE (ον) του HAMID και της HALIMA γεν. την 01/01/1994 στη Λιβύη

29. AHMED (επ) BAHAD (ον) του MOUHAMED και της – γεν. 1982 στην Αίγυπτο

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν της παραπάνω εισαγγελικής Διάταξης, δίνεται στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό, με ενδεικτικά αποσπάσματα από την μεθοδολογία των συλληφθέντων δραστών.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας μέχρι την 27-9-2020, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στην διευκόλυνση διερεύνησης τυχόν τέλεσης και άλλων ομοειδών πράξεων, καθώς και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542 και 210-8695537 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.