Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Η πλήρης λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων ξεκινά μετά την 21η Ιουνίου


Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ – Ποια δικαστήρια λειτουργούν από την 1η Ιουνίου - Ολόκληρη η ΚΥΑ

Ηπλήρης λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας λόγω κορονοϊού, αρχίζει μετά την 21η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντίθετα, εξαιρούνται του μέτρου αυτού, τα αυτόφωρα, η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους των οποίων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα και ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται με αποτέλεσμα την αποφυλάκιση των προφυλακισμένων, η κλήρωση των ενόρκων, η δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων, κ.λπ., ενώ παράλληλα επαναλαμβάνονται στην ΚΥΑ τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.

Όπως αναφέρει η ΚΥΑ, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020, ξεκινά η λειτουργία: α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Εκλογοδικείου και του Μισθοδικείου, β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ακολουθεί ολόκληρη η ΚΥΑ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Tη λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο:

α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος,

β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,

γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

1. Τη συνέχιση της αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020, μετά την παρέλευση του οποίου άρχεται η πλήρης λειτουργία τους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο.

2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:

α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις γ' και ε΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων.

γ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

στ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε' της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:
ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,
διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,
τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,
καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2020 έως και την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και τις 15.7.2020.

Μηταράκης: Αποχωρούν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και όσοι δεν δικαιούνται άσυλο από το σύστημα υποδοχής


Σε ευθεία σύσκεψη στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες προκειμένου η απομάκρυνσή τους να γίνει ομαλά 

Τις λεπτομέρειες για την έναρξη της αποχώρησης των αναγνωρισμένων προσφύγων και μη δικαιούχων ασύλου από το ελληνικό σύστημα υποδοχής συζητήθηκε σήμερα σε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη.

Ειδικότερα, ο υπουργός τόνισε ότι το σύνολο των αναγνωρισμένων προσφύγων που αποχωρούν από το πρόγραμμα στέγασης, έχουν λάβει έγκαιρα γνώση της εν λόγω απόφασης και ακολούθως ανέφερε ότι «βάσει του Ν. 4636/19, ο οποίος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, ως αφετηρία για την αποχώρηση αναγνωρισμένων προσφύγων είχε οριστεί ο Απρίλιος.

Ωστόσο, δόθηκε παράταση μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα, λόγω της πανδημίας του Covid-19, κάνοντας πράξη τα αιτήματα των φορέων. Πλέον, δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον καθυστερήσεις.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου μας ήταν και είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για να επιλυθούν όποια διαδικαστικά προβλήματα ανακύψουν»

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε η ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας, και αναζητήθηκαν τρόποι ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά. Γι’ αυτό, αποφασίστηκαν κοινά σημεία δράσης, όπως η αναθεώρηση του προγράμματος Ήλιος και η καλύτερη διασύνδεση των προσφύγων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Οι μετέχοντες στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα IOM Greece και Περιφερειακός Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας Gianluca Rocco, ο Αντιπρόσωπος της UNHCR GREECEΎπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Philippe Leclerc εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Αθηναίων, οι Διοικητές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρηση 11.237 ατόμων από τα διαμερίσματα του προγράμματος «ESTIA», τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας και τις θέσεις υποδοχής σε ξενοδοχεία του προγράμματος «Filoxenia», ενώ την 1η Σεπτεμβρίου οι προπληρωμένες κάρτες που δίδονται στους αιτούντες άσυλο, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους αποκλειστικά και μόνο για την αγορά αγαθών και προϊόντων και όχι για ανάληψη μετρητών.

Σκληρή απάντηση ΥΠ.ΕΞ. για το σόου Ερντογάν: Πρόκληση κατά των Χριστιανών - Εκτίθεται πάλι η ΤουρκίαΑμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην προκλητική ενέργεια των Τούρκων με την ανάγνωση του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας, ανήμερα της επετείου της άλωσης της Πόλης.

Με σκληρή γλώσσα το υπ. Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ως «πρόκληση κατά των απανταχού Χριστιανών την ανάγνωση κορανίου στην Αγιά Σοφιά αλλά και προσβολή στη διεθνή κοινότητα καθώς η εκκλησία είναι οικουμενικό μνημείο, προστατεύεται από την UNESCO και λειτουργεί ως μουσείο από το 1935.

Αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΕΞ:

«Η σημερινή ανάγνωση αποσπασμάτων του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας, ενός οικουμενικού μνημείου που προστατεύεται από την UNESCO ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο από το 1935, συνιστά απαράδεκτη απόπειρα αλλοίωσης του μνημειακού χαρακτήρα της αλλά και πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών.

Η ενέργεια αυτή προσβάλλει τη διεθνή κοινότητα και εκθέτει εκ νέου την Τουρκία, η οποία οφείλει να σέβεται τόσο τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, όσο και την UNESCO, των οποίων είναι μέλος.

Καλούμε για άλλη μια φορά την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να υποτάσσει σε εσωτερικές σκοπιμότητες τον ιδιαίτερα τιμητικό της ρόλο ως θεματοφύλακα ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως η Αγία Σοφία, που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα».

Οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης φωτίζουν κάθε βράδυ τα σύνορα στον Έβρο


© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : MIKHAIL VOSKRESENSKIY
Στο πλευρό του στρατού και της αστυνομίας βρίσκονται οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης. Βρήκαν τρόπο να φωτίζουν κάθε βράδυ τα σύνορα στις Φέρες, όπου βρίσκεται και η γνωστή πλέον περιοχή Μελισσοκομείο.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ένταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης στέκονται στο πλευρό του στρατού και της αστυνομίας.

Εκείνες τις δύσκολες ημέρες του Φεβρουαρίου, αγρότες-μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κάθε βράδυ έβγαιναν οργανωμένα με τα τρακτέρ τους, προκειμένου να φωτίζουν τα σύνορα και τα περάσματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών στον Έβρο.

«Το κάναμε οργανωμένα τότε και βγαίναμε. Και για εμάς ήταν πρωτόγνωρο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες με τόσους μετανάστες» είπε στο Sputnik ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Αλεξανδρής.

Στη συνέχεια όμως -και για λόγους ασφαλείας- βρήκαν μια άλλη λύση προκειμένου να συνεχιστεί ο φωτισμός των συνόρων τη νύχτα στην περιοχή των Φερών.

«Επειδή υπήρχε επικινδυνότητα για τους ανθρώπους, βρήκαμε έναν άλλο τρόπο να φωτίσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαμε πάρει μια προσφορά από επιχείρηση της περιοχής και αγοράσαμε φώτα για τρακτέρ. Κάναμε καλωδιώσεις και βάλαμε τις μπαταρίες από τα τρακτέρ κάτω στο έδαφος και τους προβολείς πάνω στα δένδρα και έτσι φωτίζαμε τη νύχτα την περιοχή» εξήγησε ο κ. Αλεξανδρής.

Σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Συλλόγου προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα για να συνεχιστεί ο φωτισμός των συνόρων στις Φέρες, εκεί που βρίσκεται και η, γνωστή πλέον, περιοχή του Μελισσοκομείου.

Συγκεκριμένα, αγόρασαν 10 μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ και προβολείς τα οποία δώρισαν στον στρατό και τα οποία είναι συνδεδεμένα με προβολείς κάνοντας τη νύχτα μέρα στην περιοχή.
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ACHILLEAS CHIRAS / SOOC

«Επειδή η κατάσταση (σ.σ. εννοεί στα σύνορα) έχει πάρει μια μονιμότητα, αγοράσαμε και προσφέραμε στον Στρατό φωτοβολταϊκά πάνελ με προβολείς για μια μόνιμη εγκατάσταση» σχολίασε ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση παραμένει ήρεμη παρότι, όπως είπε, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στην απέναντι πλευρά των συνόρων την οποία, όμως, χαρακτηρίζει φυσιολογική. «Έχουμε εμείς κινητικότητα, έχει και η απέναντι πλευρά».

Ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε ότι οι ροές των μεταναστών είναι μηδαμινές τον τελευταίο καιρό, ενώ, ακόμα και όσοι καταφέρνουν να περάσουν, αμέσως συλλαμβάνονται. Εκτιμά, τέλος, ότι δύσκολα θα προσπαθήσει η τουρκική πλευρά να επαναλάβει τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου, μιας και ο στρατός και η αστυνομία έχουν «κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλο το μήκος των συνόρων με φράχτες και εμπόδια, έχουν κλείσει όλα τα περάσματα».

Σκληρά και Αποφασιστικά


Στην ερώτηση αν ο Ερτογάν προκαλεί με τα σκηνικά στον Έβρο, την αναπαράσταση της Άλωσης της Πόλης, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Αλκιβιάδης Στεφανής δήλωσε: "Κάθε ενέργεια που σχεδίασε μια κυβέρνηση, βασίζεται σε κάποιες αναλύσεις που κάνει, για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ενέργειας αυτής που κάνει. Θεωρώ ότι το σκηνικό που έχει στήσει στην Κωνσταντινούπολη είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης. Εκεί υπέστη μεγάλη ήττα ο Ερτογάν και μάλιστα για δεύτερη φορά στις εκλογές και θέλει να ακουμπήσει το θυμικό τους με την ενέργεια αυτή. Ο κοινός στόχος του δεν είμαστε εμείς, ο στόχος του είναι εσωτερικός αλλά κι εμάς μας ενοχλεί. Αγγίζει το θρησκευτικό μας συναίσθημα, αγγίζει την πίστη μας. Το παρακολουθούμε με προσοχή τι θα κάνει. Το δεύτερο που αναφέρθηκε το UEV που πέταξε εμείς πάντα κοιτάμε και αναλύουμε στοιχεία. Σε κανένα στοιχείο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά αυτή η πτήση. Μπορεί κάπου αλλού να πέταξε, έδωσε ένα όνομα στον Έβρο όμως δεν έχει παρατηρηθεί αυτή η πτήση"

"Πολλές φορές την Τουρκική κυβέρνηση τη χαρακτηρίζει μία αλαζονεία. Στην αλαζονεία αυτή κάνει δηλώσεις, όταν δηλώσαν όλα τα μέλη της Τουρκικής κυβέρνησης ότι 134.000 μετανάστες θα εισέλθουν στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός που δεν έγινε. Μετά τη νίκη την οποία πετύχαμε, ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό να αντιμετωπίσουμε την επόμενη κατάσταση. Βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν προσπάθειες να εισέλθουν στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα και το σταματάμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Προχθές σταμάτησαν 217 άτομα στα σύνορα στη θάλασσα, 55 στο Βόρειο Αιγαίο 134 στο νότιο Αιγαίο. Αυτά είναι σχεδόν καθημερινά αυτά τι έχει αλλάξει όμως"


Στο ερώτημα τι έχει αλλάξει στην στρατηγική μας : "Ήταν ξεκάθαρη η πολιτική κατεύθυνση. Ο κύριος πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος στο τι ζήτησε από τις ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας κι αυτό υλοποιήθηκε με σκληρή δουλειά, με αποφασιστικότητα και βεβαίως με αλλαγή όλης της νοοτροπίας αντιμετώπισης. Από κει που το μεταναστευτικό ζήτημα ήταν θέμα διαχείρισης, τους υποδεχόμαστε, τους τακτοποιήσαμε και προσπαθήσαμε να τους σιτίσουμε, πήγαμε στο επόμενο βήμα που ήταν η αποτροπή και προχωρήσαμε στο αμέσως επόμενο που ήταν η απαγόρευση. Βεβαίως σε αυτό προστέθηκε και η υγειονομική κρίση η οποία μας έκανε να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί στον τρόπο διαχείρισης των μεταναστών"


Στο αν υπάρχει κάτι που να μας ανησυχεί στον Έβρο, το Αιγαίο άλλα και στα νησιά μας, υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξετάζουμε. Στον Έβρο καθημερινά προστίθενται νέες δυνατότητες, 42 km υπάρχουν εμπόδια στο σύνολο των διακοσίων 208km στην επέκταση του Έβρου ποταμού. Τα σύνορα μας "φυλάσσονται σκληρά και αποφασιστικά". 

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη που αναφέρεται για τις υπερπτήσεις, για την ασφάλεια μας, την αεροπορεία μας, τις γεωτρήσεις της Τουρκίας, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας που είναι εξαιρετικό το ηθικό μας, για την πιθανότητα θερμού επεισοδίου


Bordernews.gr

Σπείρα με 130 μέλη στο κέντρο της Αθήνας εξάρθρωσε η Αστυνομία


Συμμορία Αλγερινών με 130 μέλη που διέπρατταν συστηματικά ληστείες και κλοπές ενώ διακινούσαν και ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας και 5 αστυνομικές επιχειρήσεις από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και χθες (28 Μαΐου 2020) έχουν συλληφθεί συνολικά 70 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 60 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί πάνω από 400 κλοπές και ληστείες σε περιοχές όπως Εξάρχεια, Ομόνοια, Σύνταγμα και Ακρόπολη ενώ η δράση της συμμορίας είχε επεκταθεί σε Αμπελόκηπους, Νέο Ψυχικό, Χαλάνδρι και Πειραιά.

Παράλληλα κατά την αστυνομική έρευνα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 300 αγοροπωλησίες ναρκωτικών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι εις βάρος των συλληφθέντων έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα πάνω από 100 φορές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά από πολύμηνη έρευνα, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφαλείας Συντάγματος, Ακροπόλεως, Εξαρχείων και Καλλιθέας και τη συνδρομή των Ο.Π.Κ.Ε., επετεύχθη η πλήρης αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης αλλοδαπών, που διέπρατταν συστηματικά ληστείες, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκε πλήρως η δράση οργάνωσης αλλοδαπών, αποτελούμενης από (130) μέλη, τα οποία διέπρατταν ληστείες και κλοπές από διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, κλοπές από διαμερίσματα και σταθμευμένα οχήματα, κλοπές οχημάτων, καθώς και συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Εντοπίσθηκαν επίσης οι κλεπταποδόχοι, τα κύρια ορμητήρια της οργάνωσης καθώς και οι αποθήκες-καβάτζες εντός των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνετο στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στις περιοχές Εξαρχείων, Ομονοίας, Ακροπόλεως και Συντάγματος. Με την πρόοδο των ερευνών εξακριβώθηκε η επέκταση της δράσης της και σε άλλες περιοχές όπως των Αμπελοκήπων, του Νέου Ψυχικού, του Χαλανδρίου και του Πειραιά.

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, που εξελίχθηκε σε πέντε (5) φάσεις, συνελήφθησαν (70) μέλη της σπείρας, εκ των οποίων (43) προφυλακίσθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα (60) μέλη της σπείρας αναζητούνται.

Εξιχνιάσθηκαν μέχρι τώρα, περισσότερες από (405) κλοπές και ληστείες και διαπιστώθηκαν περισσότερες από (300) πράξεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών.

Στην τελική φάση της εξάρθρωσης, πραγματοποιήθηκε χθες (28-5-2020) το πρωί συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών σε συνεργασία με το Τ.Α. Συντάγματος και τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν (17) μέλη, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται (14), ενώ (1) κρατείται στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας.

Σε διενεργηθείσες έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους-καβάτζες στο κέντρο των Αθηνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

  • Πλήθος κινητών τηλεφώνων, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρονικές συσκευές ( Laptop – Tablet κ.τ.λ.)

  • Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

  • Μικροποσότητα κάνναβης

  • Δύο (2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

  • Πλήθος συσκευασιών επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών

  • Δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

  • Μοτοσυκλέτα

Εξιχνιάσθηκαν (185) κλοπές από οχήματα, (6) κλοπές οχημάτων, (6) κλοπές από οικίες, (33) κλοπές από διερχόμενους πολίτες (τσαντών, πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων) και (13) ληστείες, ορισμένες εκ των οποίων με ιδιαίτερη σκληρότητα ή απειλή όπλου.

Είχαν προηγηθεί:

την 14-11-2019 η Α΄ φάση της έρευνας

την 17-1-2020 η Β΄ φάση της έρευνας

την 18-3-2020 η Γ΄ φάση της έρευνας

η Δ΄ φάση της έρευνας με σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος (14) ατόμων

Σημειώνεται ότι το σύνολο των μελών της οργάνωσης έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη για παρόμοια αδικήματα και ο βασικός πυρήνας των μελών της συμμορίας (43 άτομα) είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τη διακρίβωση όλου του εύρους της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Έβρος: Βίντεο-ντοκουμέντο με Τούρκους στρατιώτες να παρακολουθούν τον φράχτη


«Περίεργη ησυχία» από την πλευρά της Τουρκίας - Λιγότερες παραβιάσεις και προκλήσεις την ώρα που γίνεται η μελέτη για τον φράχτη

Συνεχίζονται οι εργασίες της ελληνική πλευράς, στα σύνορα με την Τουρκία, για την ανέγερση του νέου φράχτη. Στην τουρκική πλευρά στρατό-χωροφύλακες παρακολουθούν στενά και με ιδιαίτερη προσοχή τα τεκταινόμενα, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το OPEN φαίνονται οι Τούρκοι στρατιώτες να περιπολούν στην περιοχή «Μελισσοκομείο», σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Οι Τούρκοι φαίνονται να παρακολουθούν στενά τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την κατασκευή του φράχτη στο νότιο τμήμα του Έβρου.


Τα σημεία που θα τοποθετηθεί ο φράχτης έχουν ήδη οροθετηθεί, καθώς έχει τοποθετηθεί λεπίδοφόρο συρματόπλεγμα. Ο φράχτης θα είναι ενισχυμένος είτε με πασσάλους είτε με τσιμεντένιες βάσεις, ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους Ο φράχτης συνολικού μήκους 32,5 χιλιομέτρων θα κατασκευαστεί σε τρία σημεία και συγκεκριμένα στο «Πέταλο», στο «Κτήμα Τσιρώζη» και στην περιοχή «Νεραϊδότοπος» στο δέλτα του Έβρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στις 25 Ιουνίου θα έχει τελειώσει η μελέτη της κατασκευής του φράχτη και αμέσως θα ξεκινήσουν οι εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Την ίδια στιγμή, από την Παρασκευή κιόλας, πιάνουν δουλειά 400 αστυνομικοί που θα ενισχύσουν την θωράκιση του Έβρου. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, θα συγκροτηθούν περίπολοι μάχης από στρατό και Αστυνομία, αλλά και «ενέδρες» σε περάσματα.

«Περίεργη ησυχία» από την πλευρά της Τουρκίας - Λιγότερες παραβιάσεις και προκλήσεις την ώρα που γίνεται η μελέτη για τον φράχτηΣυνεχίζονται οι εργασίες της ελληνική πλευράς, στα σύνορα με την Τουρκία, για την ανέγερση του νέου φράχτη. Στην τουρκική πλευρά στρατό-χωροφύλακες παρακολουθούν στενά και με ιδιαίτερη προσοχή τα τεκταινόμενα, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το OPEN φαίνονται οι Τούρκοι στρατιώτες να περιπολούν στην περιοχή «Μελισσοκομείο», σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Οι Τούρκοι φαίνονται να παρακολουθούν στενά τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την κατασκευή του φράχτη στο νότιο τμήμα του Έβρου.

Τα σημεία που θα τοποθετηθεί ο φράχτης έχουν ήδη οροθετηθεί, καθώς έχει τοποθετηθεί λεπίδοφόρο συρματόπλεγμα. Ο φράχτης θα είναι ενισχυμένος είτε με πασσάλους είτε με τσιμεντένιες βάσεις, ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους Ο φράχτης συνολικού μήκους 32,5 χιλιομέτρων θα κατασκευαστεί σε τρία σημεία και συγκεκριμένα στο «Πέταλο», στο «Κτήμα Τσιρώζη» και στην περιοχή «Νεραϊδότοπος» στο δέλτα του Έβρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στις 25 Ιουνίου θα έχει τελειώσει η μελέτη της κατασκευής του φράχτη και αμέσως θα ξεκινήσουν οι εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Την ίδια στιγμή, από την Παρασκευή κιόλας, πιάνουν δουλειά 400 αστυνομικοί που θα ενισχύσουν την θωράκιση του Έβρου. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, θα συγκροτηθούν περίπολοι μάχης από στρατό και Αστυνομία, αλλά και «ενέδρες» σε περάσματα.


Απειλές του Τούρκου Πρέσβη στην Τσεχία,Egemen Bagis Πρώην Υπ. Ευρωπ. Σχέσεων της Τουρκίας, στο ενδεχόμενο να σηκώσει η Ελλάδα φράχτη στον Έβρο.Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για τον καθορισμό των συνόρων και αν ο φράχτης περνάει μέσα από τα τουρκικό έδαφος ο Egemen Bagis πρώην Υπουργός Εσωτερικών Σχέσεων της Τουρκίας απαντάει ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη να χτίσει φράχτη, όπου θέλει εκτός από τα σύνορα με την Τουρκία...

Δείτε ολόκληρο το βίντεο:


Bordernews.gr

Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών στη ΜεταμόρφωσηΠυρ εναντίον αστυνομικών άνοιξαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας

Πυρ εναντίον αστυνομικών άνοιξαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας και συγκεκριμένα στις 4 παρά τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση.

Είχε προηγηθεί απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ που βρισκόταν σε πολυκατάστημα επί της οδού Τατοΐου της Μεταμόρφωσης και αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο μπήκαν στο εσωτερικό και επιχείρησαν να το αφαιρέσουν.

Όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν την αστυνομία προσπάθησαν να απομακρυνθούν και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ένας από αυτούς πυροβόλησε κατά των αστυνομικών.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας, ωστόσο οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΙΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ, ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Τον Ιούνιο αναμένεται να είναι έτοιμη η μελέτη για το έργο επέκτασης του φράχτη στα σύνορα του Έβρου και τον Ιούλιο αναμένονται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό έγινε γνωστό στη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Έβρου, με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης - Michalis Chrisochoidis. Στις δηλώσεις του ο υπουργός επανέλαβε πολλές φορές ότι υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για τη φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση του προσωπικού που έχει αναλάβει αυτό το έργο.Εντοπισμός εργαστηρίου κοκαΐνης στη Ζάκυνθο - Δυο συλλήψεις


Στην έρευνα συμμετείχε ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί και άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο επεξεργασίας κοκαΐνης εντόπισαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας στη Ζάκυνθο.

Συνελήφθησαν δυο άτομα, ενώ σε κατ΄ οίκον έρευνα κατασχέθηκαν 303 γραμμάρια κοκαΐνη, 521 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνη, 1.248 γραμμάρια μείγμα λευκής σκόνης και κρυστάλλων, καθώς και υγρών διαιθυλικού αιθέρα, ακετόνης και αιθανόλης, κατάλληλες για την πρόσμιξη και νόθευση ναρκωτικών.

Παράλληλα βρέθηκαν 3 ζυγαριές ακριβείας, 5 κινητά τηλέφωνα και 1.668 ευρώ. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, μετά από πληροφορίες πως διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες. Στην έρευνα συμμετείχε ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί και άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.Ν. Μηταράκης: Κλείνουν 60 δομές φιλοξενίας που λειτουργούν σε ξενοδοχειακές μονάδες«Αιχμή του δόρατος της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής» χαρακτήρισε τους διοικητές των δομών φιλοξενίας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, κατά τον χαιρετισμό του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο των 32 διοικητών στις υφιστάμενες δομές Προσωρινής Φιλοξενίας στην ενδοχώρα.

Ο υπουργός επισήμανε, ότι «θα είναι η πρώτη φορά, που οι δομές θα έχουν διοικητές, οι οποίοι θα αναφέρονται κατευθείαν στην ελληνική Πολιτεία».

Η επιλογή των διοικητών έγινε, σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, βάσει, εκτός των τυπικών τους προσόντων, των ικανοτήτων τους αφενός, να ανταποκριθούν στην διοίκηση των δομών και, αφετέρου, στο να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και με τους διαμένοντες αιτούντες άσυλο και με τις τοπικές κοινωνίες.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι από τις σημερινές 93 δομές, οι 60 που λειτουργούν σε ξενοδοχειακές μονάδες θα κλείσουν μέσα στο 2020 και οι διαμένοντες θα μεταφερθούν σε άλλες δομές ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.

Μέχρι τώρα, το 82% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης διαχειρίζονταν διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις, είπε ο κ. Μηταράκης. «Επιλογή μας είναι η συνεργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου, τους συμβασιούχους και τους 220 νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους της υπηρεσίας ασύλου, με τους νέους διοικητές των υφιστάμενων δομών φιλοξενίας», εξήγησε ο κ. Μηταράκης.

Αναφερόμενος στην επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, όπου 31.000 αποφάσεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο, περιέγραψε, ότι τους νέους διοικητές περιμένουν 40.000 αποφάσεις, θετικές ή αρνητικές, που θα πρέπει να επιδώσουν στις δομές.

Μέσα στο 2020, μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθεί νέα περίφραξη και θα εισαχθούν συστήματα εισόδου-εξόδου με κάρτες με βιομετρικά στοιχεία και θα εγκατασταθεί ασύρματο ίντερνετ για την επίδοση, ψηφιακά, των αποφάσεων ασύλου. Όσο αφορά τα νησιά, θα παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας μέσα στις δομές, για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

Ακραία πρόκληση Ερντογάν: Προσευχή στην Αγιά Σοφιά ανήμερα Αλωσης της ΚωνσταντινούποληςΠροσευχή στην Αγία Σοφία θα γίνει την Παρασκευή, με αφορμή την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΟΤούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση αυτή κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του το απόγευμα της Πέμπτης. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν η προσευχή θα διαβαστεί εντός της Αγίας Σοφίας ή στον προαύλιο χώρο της.

Πάντως, νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ακυρώθηκε η προσευχή έξω από την Αγιά Σοφιά που προγραμματιζόταν για την Παρασκευή 29 Μαΐου, όποτε και τα τζαμιά στη χώρα ανοίγουν ξανά μετά το «λουκέτο» λόγω κορωνοϊού.

Ο Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας Αλί Ερμπάς είχε πεί ότι δεν θα πραγματοποιήσει την μουσουλμανική προσευχή στην πλατεία του Σουλταναχμέτ ανάμεσα από την Αγία Σοφία και το Μπλέ Τζαμί (Τέμενος Σουλταναχμέτ), αλλά στο τέμενος Φάτιχ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αλί Ερμπάς δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, αλλά πρόσθεσε ότι «ίσως θα πραγματοποιήσουμε την προσευχή της Παρασκευής στην πλατεία και τον προαύλιο χώρο του Τεμένους Σουλταναχμέτ τις επόμενες εβδομάδες ή αργότερα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλί Ερμπάς ήταν εκείνος που, όπως είχε δηλώσει πριν από δύο ημέρες, είχε την έμπνευση να κάνει την πρώτη προσευχή μετά την επαναλειτουργία των τζαμιών, στις 29 Μαΐου, στην πλατεία ανάμεσα από την Αγία Σοφία και το Μπλε Τζαμί.

Μάλιστα είχε πει σε διαδικτυακή συνέντευξή του ότι "την 29η Μαΐου, που συμβολίζει την κατάκτηση, με το θέλημα του Θεού θα κατακτήσουμε εκείνα τα μουσουλμανικά τεμένη που είναι τα σύμβολα της κατάκτησης", αναφερόμενος στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς την 29η Μαίου 1453 που εορτάζεται ως ημέρα "Κατάκτησης" (Φάτιχ) για τους Τούρκους.

Με τις δηλώσεις του είχε τροφοδοτήσει τα σενάρια περί μετατροπής του Μουσείου της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όπως έχει κάνει με επανειλημμένες δηλώσεις του από το 2016 ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν.


Αλεξανδρούπολη: Για νέο αστυνομικό μέγαρο και εξετάσεις Συνοριοφυλάκων, συζήτησαν Γ.Ζαμπούκης και Μ.Χρυσοχοίδης
Για την ανέγερση νέου, σύγχρονου και λειτουργικού κτιρίου όπου θα γίνει μεταστέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, αλλά και τις εξετάσεις των νέων Συνοριοφυλάκων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, συζήτησε κατά την χθεσινή του συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδας Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜΘ Πασχάλης Συριτούδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης Λάμπρος Τσιάρας, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Φιλοζωίας Θεόδωρος Βουρδόλης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γιάννης Μπόγδης, συζητήθηκαν από κοινού θέματα που αφορούν στη φύλαξη των συνόρων ιδιαίτερα στο τμήμα που αναλογεί στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνοντας το αίσθημα ασφάλειας.

Επίσης, τέθηκε στον Υπουργό το ζήτημα της μεταστέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης με την ανέγερση νέου σύγχρονου και λειτουργικού κτιρίου σε έκταση πλησίον των ορίων του πολεοδομικού ιστού της πόλης, γεγονός που θα συμβάλλει πρωτίστως στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης.


Τέλος συζητήθηκε το πλαίσιο υλοποίησης των εξετάσεων των νέων 400 επιτυχόντων Συνοριοφυλάκων που θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς, μετά και από σχετικό έγγραφο αίτημα που είχε υποβάλλει στις 16.03.2020 στο Γενικό Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Βουρδόλης.


Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Συνέντευξη του προέδρου των Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτη Χαρέλα στο ΣΚΑΪ για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον Έβρο


Στην ερώτηση αν δυσκολεύουν τα πράγματα στον Έβρο και οι Τούρκοι εμφανίζονται ξανά απειλητικοί, ο Πρόεδρος των Συνοριοφυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας απάντησε:
"Θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση" 

"Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι πρέπει ο Έβρος να θωρακιστεί με μέσα αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Έως ότου έρθουν δίπλα μας οι νέοι συνοριοφύλακες οι οποίοι είναι στην διαδικασία της πρόσληψης, ενισχύεται ο Έβρος με ανθρωπινό δυναμικό από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα" 

Στο ερώτημα αν είναι αρκετό το προσωπικό για να κάνουμε την δουλειά μας στον Έβρο οι οποίοι είναι γύρω στα 1200 άτομα που προστατεύουν τα σύνορα και αποτελούνται από συνοριοφύλακες, εθελοντές της αστυνομίας και frontex καθώς επίσης και τον στρατό που είναι σημαντική η παρουσία του εκεί, ο Πρόεδρος απάντησε: "Δεν μπορούμε χωρίς τον στρατό και δεν μπορεί ο στρατός χωρίς εμάς. Έχει αποδείξει η Ελληνική Αστυνομία αλλά και οι Ένοπλες Δυνάμεις ότι συνεργάζονται άψογα στον κίνδυνο και στην απειλή από έξω. Αυτό φάνηκε με τα τελευταία γεγονότα του Μαρτίου. Δεν μπορεί να σας απαντήσει κανείς αν είναι επαρκής ο αριθμός, αναλόγως με μία ενδεχόμενη ένταση που θα προκληθεί. Είναι όμως μία δύναμη ικανοποιητική για αν αποτρέψει οποιοδήποτε κίνδυνο αρχικά και να δούμε αν κλιμακωθεί από την άλλη πλευρά αν θα πρέπει να ενισχυθεί κι άλλο ο Έβρος ή όχι όπως έγινε την περίοδο του Μαρτίου"

Όσον αφορά το αυξημένο ηθικό, απάντησε "το βλέπαμε στο πρόσωπο των συναδέλφων πως θέλαμε να χαμογελάσουμε, θέλαμε να δείξουμε την ικανοποίηση μας ότι τα καταφέραμε αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η μάχη δεν τελείωσε ποτέ και για αυτό έχουμε μία αυτοσυγκράτηση στο αν κερδίσαμε"  "Θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με σύγχρονα μέσα, τα οποία θα πρέπει να δύο Υπουργεία, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να βιαστούν, για να θωρακίσουμε τον Έβρο και τα νησιά αλλά και άλλα σύνορα όπως τα ελληνοαλβανικά σύνορα, που αφορά την διασυνοριακή εγκληματικότητα. Το τόξο της συνοριοφυλακής φύλαξης θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σύνορα μας. Θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε την κοινωνία ότι τα μέτρα δεν είναι γιατί φοβόμαστε κάτι αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει"

"Όσον αφορά τον φράχτη είναι ο φράχτης των Καστανιών αλλά και τα τεχνικά εμπόδια όπως τα φράγματα που δημιουργεί ο στρατός σε όλο το μήκος του ποταμού ώστε να δυσκολέψουν την πρόσβαση των μεταναστών και των διακινητών σε όλη την παραποτάμια περιοχή. Έχει ήδη εξαγγελθεί η δημιουργία του φράχτη των Φερρών"

Μεταξύ άλλων ανέφερε για την σημαντικότητα του φράχτη των Καστανιών. Παρακολουθήστε ολόκληρο το βίντεο με την συνέντευξη:bordernews.gr

Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων στον ΑΝΤ1: Είμαστε έτοιμοι για ό,τι χρειαστεί


Ο Παναγιώτης Χαρελάς μιλάει για την ισχυρή δύναμη αποτροπής στον Έβρο, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.


bordernews.gr

ΣτΕ: Ενέκρινε το Προεδρικό Διάταγμα για την πρόσληψη 480 συνοριοφυλάκων


Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη την αύξηση, κατά 480, των οργανικών θέσεων των συνοριακών φυλάκων και αναμένεται η διαδικασία των προσλήψεων.

Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση 480 νέων οργανικών, επί θητεία, θέσεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, η πρόσληψη των 480 συνοριακών φυλάκων κρίνεται επιβεβλημένη, γιατί «αφενός μεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού φαινομένου, αφετέρου δε, θα αποτελέσει το πρόκριμα για την επιστροφή ικανού αριθμού από το ένστολο προσωπικό των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας και αστυνομικών υπηρεσιών όλης της επικράτειας, που απασχολείται με απόσπαση στα ΠΡΟΚΕΚΑ, «με άμεση απόρροια την παύση δαπανών οδοιπορικών, εκτός έδρας, διαμονής και διατροφής του εν λόγω προσωπικού και τη διάθεσή τους προς εκτέλεση της αποστολής του Σώματος στις περιοχές αρμοδιότητας των υπηρεσιών όπου ανήκουν οργανικά.

Ακόμη αναφέρει, ότι η δαπάνη για την πρόσληψη των 480 νέων συνοριακών φυλάκων ανέρχεται στα 8.536.224 ευρώ και θα καλυφθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος.

Τελικά, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και εισηγήτρια την πάρεδρο Θεώνη Κανελλοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 101/2020 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.Iωάννα Ροτζιώκου: Οι συνάδελφοι μου στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και υπερέβαλαν εαυτούς


Σήμερα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρετούν συνολικά 7.304 γυναίκες αστυνομικοί ενώ οι 1.257 από αυτές είναι αξιωματικοί. 


Ουσιαστικά, οι γυναίκες στην αστυνομία χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες, όσον αφορά στην κατάταξη, το χρόνο εργασίας, τις αποδοχές και τον εξοπλισμό καθώς από το 2003 έχει καταργηθεί η είσοδος τους με ποσόστωση θέσεων.

Παρόλα αυτά δεν συναντάμε συχνά γυναίκες-αστυνομικούς σε υπεύθυνες, καίριες θέσεις. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μαστίζει την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της ωστόσο σήμερα αυτό φαίνεται να αλλάζει! Συγκεκριμένα, τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλαβε για πρώτη φορά γυναίκα, η Αστυνομική Υποδιευθύντρια κ. Αντωνία Ανδρεάκου που αποστρατεύτηκε φτάνοντας στο βαθμό της Ταξιάρχου. Από τότε το «τιμόνι» του τύπου το ανέλαβε το 2016 η κ. Ιωάννα Ροτζιώκου, η οποία μέχρι σήμερα βρίσκεται στη θέση της Eκπροσώπου Tύπου της ΕΛ.ΑΣ

Έχουμε να δούμε πολλά χρόνια γυναίκα στο γραφείο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Θεωρείτε σημαντικό ότι ύστερα από αρκετά έτη δίνεται ξανά η δυνατότητα σε γυναίκα να εκπροσωπεί την ελληνική αστυνομία στον τύπο και στα Μ.Μ.Ε;

Ο αστυνομικός οργανισμός είναι ένας οργανισμός που αποτελείται τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες αστυνομικούς, συνεπώς είναι σημαντικό να υπάρχει εκπροσώπηση τόσο του αντρικού όσο και του γυναικείου φύλου. Η θέση του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι μία εξαιρετικά τιμητική θέση και επομένως η γυναικεία παρουσία σε αυτή τη θέση συμβολίζει, μεταξύ των άλλων, την ισότητα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στους άντρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, στην ελληνική πραγματικότητα η αρχή της ισότητας των δύο φύλων αναγνωρίστηκε με το Σύνταγμα του 1975, ενώ σε αστυνομικό επίπεδο ο θεσμός της γυναίκας αστυνομικού απαντά για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν μεγάλες πόλεις του εξωτερικού (όπως, για παράδειγμα, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκυο) χρησιμοποίησαν γυναίκες αστυνομικούς σε ευρεία κλίμακα. Μέχρι τότε, το αστυνομικό επάγγελμα ήταν απόλυτα συνυφασμένο με το ανδρικό φύλο και ειδικότερα, ήταν ταυτισμένο με το σκληρό έγκλημα, τη σωματική δύναμη και την ολοκληρωτική αφοσίωση στο επαγγελματικό καθήκον, καταστάσεις οι οποίες θεωρούνταν ασυμβίβαστες με τη γυναικεία φύση, τη μητρότητα, τη γονιμότητα και την ανατροφή των παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες αστυνομικοί είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τους άνδρες συναδέλφους τους. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι η αποδοτικότητα στον αστυνομικό οργανισμό δε συνδέεται τόσο με τη φυσική δύναμη όσο, κυρίως, με τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

-Το 1969 οι πρώτες γυναίκες αστυνομικοί-

Στην Ελλάδα οι πρώτες σαράντα πέντε γυναίκες αστυνομικοί προσλήφθηκαν το 1969 στο πρώην σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, το 1971 εισήχθησαν οι πρώτες εικοσιπέντε γυναίκες στο πρώην σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής, ενώ από το 2003 καθιερώνονται ίδια κριτήρια εισαγωγής για τους άντρες και τις γυναίκες στο αστυνομικό σώμα και πλέον οι γυναίκες και οι άντρες αστυνομικοί έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ποιο είναι το μυστικό για μια γυναίκα να μπορέσει να διεκδικήσει επί ίσοις όροις και να ανελιχθεί επαγγελματικά σε έναν ανδροκατούμενο χώρο όπως η ΕΛ.ΑΣ;

Πράγματι, ο χώρος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ανδροκρατούμενος καθώς επί του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού οι γυναίκες αστυνομικοί αποτελούμε το 12-13%. Γενικά, η επαγγελματική πορεία και ανέλιξη μία γυναίκας μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο είναι πιθανό να είναι δύσκολη, γιατί έρχεται αντιμέτωπη με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Όταν όμως αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, τότε μπορείς να τα καταφέρεις, να εξελιχθείς και να πετύχεις.

-Η αγάπη, η πίστη και η αφοσίωση αποτελούν τις λέξεις κλειδιά- 

Σε προσωπικό επίπεδο, η αγάπη, η πίστη και η αφοσίωση σε αυτό που έχω ταχθεί να υπηρετώ είναι οι λέξεις – κλειδιά που με καθοδηγούν και μου δίνουν την ώθηση να συνεχίσω. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε δε θα το κάνεις και σωστά. Άλλωστε, το αστυνομικό επάγγελμα είναι πρωτίστως δημόσιο λειτούργημα, μέσω του οποίου βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, που αυτό σημαίνει ότι κυρίως θα πρέπει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.

Αρκετοί πιστεύουν ότι εξαιτίας του κορονοϊού η ελληνική οικονομία αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Οι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για αύξηση της ανεργίας, μείωση του ΑΕΠ και όπως πρόσφατα προέβλεψε η Commission 9,7 ύφεση. (Πανευρωπαϊκό ρεκόρ). Πιστεύετε ότι τα προαναφερόμενα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία; Kαι αν ναι, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για σφοδρές κοινωνικές ταραχές που θα συνηγορούν σε άμεση επέμβαση της αστυνομίας;

Αυτή η ερώτηση που μου θέτετε είναι μία υποθετική ερώτηση. Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία δρα κάθε φορά βάσει των δεδομένων που έχει μπροστά της και βάσει αυτών επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια. Παράλληλα να τονίσω, ότι η πλειονότητα των συμπολιτών μας το επίμαχο χρονικό διάστημα της υγειονομικής κρίσης επέδειξε χαρακτηριστική συμμόρφωση στα μέτρα που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Μάλιστα, αυτό το χρονικό διάστημα ισχυροποιήθηκαν οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και την Ελληνική Αστυνομία, ενώ παράλληλα αναδύθηκαν αξίες όπως είναι η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και ο ανθρωπισμός. Με αυτό τον τρόπο, αποδείχθηκε ότι όταν όλοι ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αφήνοντας στο περιθώριο τις οποιεσδήποτε συγκρουσιακές καταστάσεις, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πιστεύω ότι αν αυτές οι αξίες εξακολουθήσουν να συνοδεύουν την νοοτροπία, την κουλτούρα και τη συμπεριφορά μας, τότε η κοινωνική σύμπνοια θα επικρατήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πως σχολιάζετε το γεγονός ότι αρκετοί από τους συναδέλφους σας πιστεύουν ότι παρόλο που η ελληνική αστυνομία έχει επιδείξει τρομακτική προσήλωση στις επιταγές της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και τις παράνομες απόπειρες εισόδου χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εν τούτοις δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επιβράβευση οικονομικής φύσεως προς το επάγγελμα του αστυνομικού;

Πρώτα απ’ όλα ζούμε σε μία δημοκρατική κοινωνία στην οποία ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης. Από τη μία πλευρά, το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Έλληνες αστυνομικοί ήμασταν επί των επάλξεων καθώς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δύο διαδοχικές κρίσεις, η πρώτη αφορούσε τη διαχείριση της κατάστασης στον Έβρο και η δεύτερη τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Οι συνάδελφοι μου στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και υπερέβαλαν εαυτούς. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της προγενέστερης οικονομικής κρίσης συμπολίτες μας και κατ’ επέκταση συνάδελφοι μου περιήλθαν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση αποκτά αξία για την κάλυψη ανακυπτόμενων αναγκών. Το θέμα το οποίο με ρωτήσατε αξιολογείται με τη δέουσα προσοχή. Ωστόσο, πιστέψτε με ότι για εμάς τους αστυνομικούς μία από τις σημαντικότερες επιβραβεύσεις είναι το «ευχαριστώ» των συμπολιτών μας. Αντλούμε ηθική ικανοποίηση όταν οι πολίτες μας ανταποδίδουν, ο καθένας με τον τρόπο του, την ευγνωμοσύνη που νιώθουν για το αίσθημα ασφάλειας που τους παρέχουμε ή όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι της αστυνομικής ομάδας, δηλαδή η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Αυτή η ηθική ικανοποίηση μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Για παράδειγμα, το «ευχαριστώ» που εισπράττουμε από μία ηλικιωμένη, όταν συλλαμβάνουμε τον δράστη που έχει μόλις αρπάξει την τσάντα της ·το «μπράβο» που ακούμε από τους κατοίκους στις γειτονιές όταν μας βλέπουν να περιπολούμε στους δρόμους ·η «συγκίνηση» που νιώθουμε όταν πολίτες – συγγενείς θυμάτων σε τροχαία δυστυχήματα, σταματούν κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων και μας λένε «συνεχίστε να σώζετε ζωές», είναι λόγια και καταστάσεις που μας δημιουργούν συναισθήματα δυνατά, αδιαπραγμάτευτα και αναντικατάστατα.

Mε αφορμή την προηγούμενη ερώτηση θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο ότι έφτασε πλέον το πλήρωμα του χρόνου για να ενταχθεί το επάγγελμα του αστυνομικού στα βαρέα και ανθυγιεινά;

Οι βαριές και ανθυγιεινές εργασίες ορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία (όπως για παράδειγμα στο νόμο υπ ΄ αριθ. 3863 ΦΕΚ Α΄115/15.7.2010 καθώς και την Υ.Α. Φ10221/οικ. 26816/929/2011 (ΦΕΚ 2778/Β` 2.12.2011)). Βέβαια, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το αστυνομικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από επικινδυνότητα, καθώς όσοι το ασκούν διατρέχουν κινδύνους σε καθημερινή βάση και συνεπώς η ένταξη του σε οποιαδήποτε επιμέρους κατηγορία δέον είναι να αποτελεί αντικείμενο προς συζήτηση. Δοθείσης της ευκαιρίας, είναι σημαντικό να σημειώσω ότι από την πλευρά του αστυνομικού οργανισμού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μέριμνα να καλύπτονται επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των οικογενειών των αστυνομικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκεκριμένης φύσης, ενώ έχει ανακοινωθεί και η δημιουργία ταμείου υποτροφιών για τα παιδιά των αστυνομικών στο πλαίσιο του Ιδρύματος Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας.  
Πληθαίνουν οι φωνές και οι καταγγελίες προς τα αστυνομικά τμήματα όλης της επικράτειας για αύξηση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας εν καιρώ κορονοϊού. Υπάρχει κάποια στατιστική απεικόνιση που να επιβεβαιώνει τα παραπάνω; Ποιες είναι οι ενέργειες που ως ΕΛ.ΑΣ συμβουλεύετε κάποιον να προβεί προκειμένου αφενός να σταματήσει να κακοποιείται και αφετέρου να στιγματιστεί κοινωνικά;

Η ενδοοικογενειακή βία ποινικοποιήθηκε μόλις το 2006, με τη σχετική νομοθεσία (Ν. 3500/2006). Μέχρι τότε υπήρχε έντονα η αντίληψη «τα εν οίκω μη εν δήμω». Όμως η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Το χρονικό διάστημα 2010-2019 στις ελληνικές αστυνομικές αρχές καταγγέλθηκαν περισσότερα από 33.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των θυμάτων να αφορά τις γυναίκες (66,6%).

Ωστόσο, θύματα μπορούν να είναι και τα παιδιά, τα Άτομα με Αναπηρία και οι υπερήλικες. Το χρονικό διάστημα που εφαρμόστηκαν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού, οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ήταν μειωμένες συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα (ήτοι Απρίλιος 2019: 412 καταγγελίες, Απρίλιος 2020: 335 καταγγελίες). Βέβαια, είναι χαρακτηριστικό ότι στην γραμμή υποστήριξης SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων οι τηλεφωνικές κλήσεις τον Απρίλιο, έφθασαν τις 1.070 με τις 648 από αυτές να αφορούν τα περιστατικά ενδοοικογενειακή βίας. Παρατηρείται λοιπόν διαφοροποίηση ανάμεσα στα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και στα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων γεγονός που σημαίνει ότι για να προσέλθει ένα θύμα στην Ελληνική Αστυνομία να καταγγείλει το περιστατικό πρέπει να είναι αποφασισμένο.

-Η Ελληνική Αστυνομία είναι δίπλα στα θύματα-

Αυτό λοιπόν που συμβουλεύω τα θύματα είναι να μη διστάσουν ούτε για μία στιγμή να καλέσουν ή να στείλουν sms στο «100» ·να μεταβούν στο Αστυνομικό Τμήμα να αναφέρουν το περιστατικό ·να απευθυνθούν σε μία από τις (73) νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Και όταν αποφασίσουν τα θύματα να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία να είναι σίγουρα ότι θα τα ακούσουμε, θα τα προστατεύσουμε, δε θα τα κρίνουμε και θα τα βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο να βρουν όλη τη βοήθεια που τους χρειάζεται (ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική στήριξη, φιλοξενία σε ξενώνες). Βέβαια, γνωρίζουμε ότι για να αποφασίσουν τα θύματα να προβούν σε καταγγελία, θα πρέπει να απεγκλωβιστούν από το φόβο ή τη ντροπή που ενδεχομένως αισθάνονται. Καλούμε λοιπόν τα θύματα «να σπάσουν τη σιωπή τους», να εμπιστευθούν την Ελληνική Αστυνομία και να έρθουν να μας το καταγγείλουν. Η Ελληνική Αστυνομία είναι δίπλα στα θύματα!