Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Όλοι οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν σίτιση στις Δομές Φιλοξενίας από 1 Οκτωβρίου και θα λάβουν χρηματικό βοήθημα τέλος του μήνα

Απάντηση στην ανακοίνωση ΜΚΟ σχετικά με τη σίτιση των αιτούντων άσυλο

Σχετικά με την ανακοίνωση ΜΚΟ για την σίτιση των αιτούντων άσυλο, διευκρινίζονται τα εξής:

Δικαίωμα σίτισης έχουν όλοι οι αιτούντες άσυλο, που διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας στα νησιά και την ενδοχώρα. Ήδη, από 1/10 παρέχονται σε όλους τρία γεύματα και πόσιμο νερό ημερησίως, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ειδικές ομάδες (διαβητικούς, βρέφη ανάλογα την ηλικία τους κλπ.). Παράλληλα, η ίδια κατηγορία θα λάβει κανονικά το προβλεπόμενο χρηματικό βοήθημα τέλος Οκτωβρίου, το οποίο εφεξής θα καταβάλλεται απολογιστικά. Συνεπώς, καμία καθυστέρηση / πρόβλημα δεν υπάρχει σε αυτό.

Όσοι μετανάστες έχουν λάβει τελεσίδικες αρνητικές αποφάσεις, έχουν υποχρέωση αποχώρησης από τη χώρα.
Εναλλακτικά δύνανται με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας να οδηγούνται σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Για τη διευκόλυνση της αποχώρησής τους από τη χώρα, υπάρχουν ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με τον ΔΟΜ και την FRONTEX, για τα οποία λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση.

Όσοι πρόσφυγες έχουν αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δεν έχουν δικαίωμα διαμονής στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και πρέπει να αποχωρήσουν από αυτές. Παράλληλα, έχουν δικαίωμα εργασίας και μπορούν να αιτηθούν επιδόματα που δίδονται για τη στήριξή τους. Παράλληλα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο πρόγραμμα HELIOS, που υλοποιεί το Υπουργείο μας σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν επιπλέον προγράμματα ένταξης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Monday 18 October 2021

Press release

All asylum seekers are eligible to feeding programmes in the camps since the 1st of October and they will also be granted financial aid at the end of the month

Response to an NGO‘s letter regarding the feeding of asylum seekers

All asylum seekers residing in the camps on the islands and mainland have the right to food. Since Oct 1st, everyone is provided with three meals and drinking water per day, while there is a special provision for specific groups (diabetics, infants depending on their age, etc.). At the same time, the same category will normally receive the financial assistance provided at the end of October, which will be paid in accounts. Therefore, there is no delay / problem in this.

Migrants, who have been delivered final negative decision regarding asylum, are obliged to leave the country. Alternatively, they can be taken to pre-departure centers depending on the decision of the Greek Police. To facilitate their departure from the country, there are special subsidized programs in cooperation with IOM and FRONTEX, for which they receive constant information.

Refugees who have been recognized as beneficiaries of international protection do not have the right to reside in the camps for asylum seekers and must leave them. At the same time, they have the right to work and can apply for allowances for further support. At the same time, they have the right to access the HELIOS program, implemented by our Ministry in cooperation with the IOM, with the funding of the European Commission, while in the near future additional integration programs will be activated with funding from the Recovery and Resilience Fund.

Πηγή diafaneia.eu

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου