Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Αναβάλλονται οι κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας - Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (Τεύχος B’ 774/21.02.2022) που είδε το φως της δημοσιότητας αργά χθες το βράδυ, αναβάλλονται οι κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Αριθμ. απόφ. 6003/13/2182α΄

(2) Αναβολή των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2022.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 29),

β. της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),

γ. των περ. δ’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49),

δ. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126), στ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).


2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/4/679/6-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 545).

3. Την περ. 16 της παρ. Α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/3-4-2020 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 1362).

4. Την υπ’ αρ. 28028/18-2-2022 πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την αναβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997, των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2022, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας, που υφίστανται την τρέχουσα χρονική περίοδο και άπτονται ιδίως της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) στην κοινότητα, σε συνάρτηση, τόσο με τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Χώρα και προκαλούν την εφαρμογή διαρκώς μεταβαλλόμενων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά στοιχεία, όσο και με την αποτελεσματική εκτέλεση των λοιπών αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που έγκεινται της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Πηγή policenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου