Του Αυρηλιώνη Γεωργίου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.Επανέρχομαι με νεότερό μου άρθρο για τον ειδικό λογαριασμό, διότι το τελευταίο διάστημα, έχουν δρομολογηθεί από το Ταμείο μας κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Πρόσφατα με την υπ’ αριθ. 8000/28/14-ιδ’ από 9-9-2020 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίστηκε, η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης με σκοπό:

α) τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς ή τον ορισμό συγκεκριμένου ποσού εισφοράς για όλους τους μετόχους και όχι ποσοστό κράτησης επί του μηνιαίου βασικού,

β) τον επανακαθορισμό της παροχής για κάθε κατηγορία μετόχων, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων το ύψος αυτής θα διαμορφώνεται κάθε φορά,

γ) την ένταξη σε αυτόν και ασφαλισμένων στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων (υποχρεωτική-προαιρετική).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το βοήθημα που λαμβάνεται από τους μετόχους είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με τον πραγματικό βαθμό που φέρει και όχι με την πάθηση για την οποία το αιτείται.

Π.χ. Αστυφύλακας ο οποίος πάσχει από καρκίνο δύναται να λάβει μέχρι 1.602,35 ευρώ, ενώ Αστυνόμος Α’ για την ίδια αιτία μπορεί να λάβει μέχρι 1.922,82 ευρώ. Αυτό βέβαια, στην παρούσα φάση, όπως αναφέρω και παραπάνω, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι απόλυτα λογικό γιατί η κράτηση που διενεργείται είναι ποσοστό 1/1000 επί του βασικού μισθού. Άρα όσο πιο μεγάλος ο βαθμός πιο πολλές οι κρατήσεις και αντίστοιχα πιο μεγάλο και το βοήθημα. Κάθε μήνα αποδίδονται από την Διαχείριση Χρηματικού περίπου 55.000 ευρώ. Γι΄ αυτό πολύ σωστά στην αναλογιστική μελέτη έχει προβλεφθεί το ενδεχόμενο συγκεκριμένου ποσού εισφοράς, ώστε στην συνέχεια να αλλάξει η Απόφαση του ΔΣ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με την οποία έχουν καθοριστεί τα ποσά ανά βαθμό και να οριστούν νέα ποσά σε συνάρτηση με την πάθηση του κάθε μετόχου. Να γίνει δηλαδή μία αξιολόγηση της σοβαρότητας κάθε ασθένειας, όπως αυτές καταγράφονται στην κείμενη νομοθεσία που διέπει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να συνδεθεί απόλυτα το ποσό με την πάθηση. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε, ισχύει ήδη στο Πρώην Ίδρυμα Εξοχές και νυν Μέριμνας και Αριστείας.

Επίσης, θεωρώ πολύ σωστό την ένταξη στον Ειδικό Λογαριασμό και των ασφαλισμένων στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μία πρόταση που έχει καταθέσει η ομοσπονδία μας-Π.Ο.ΑΣ.Υ. εδώ και δύο χρόνια. όπως ακριβώς έγινε και με τον Κλάδο Υγείας στον οποίο πρόσφατα εντάχθηκαν όλοι οι πρωτοδιοριζόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και προαιρετικά όσοι έχουν μέχρι δέκα έτη υπηρεσίας. Θα είναι η δεύτερη σταδιακή συγχώνευση Ταμείων μετά το μακρινό για όλους μας 1984, έτος ενοποίησης των δύο Σωμάτων (Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος είναι κοινός και για τα δύο προνοιακά Ταμεία-Τομείς (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.). Θεωρώ λοιπόν ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου σταδιακά τα δύο(2) αυτά Ταμεία να συγχωνευθούν σε ένα. Το ΔΣ του Ταμείου πρέπει να εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο. Είναι ένα θέμα που θα τεθεί από μέρους μου στην Π.Ο.ΑΣ.Υ στην προσεχή Γενική Συνέλευση.

Θέλω τέλος να σημειώσω ότι με τον Ν.4393/2016 καταργήθηκε το άρθρο 150 του Ν.3655/2008, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν η επιχορήγηση από τον Ειδικό Λογαριασμό του Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής. Πλέον ο ειδικός λογαριασμός με το άρθρο 137 του Ν. 4483/2017 υπάγεται στον Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. (Αξίζει για την ιστορία να επαναλάβω ότι αν υφίσταται σήμερα ο Ειδικός Λογαριασμός, οφείλεται στις ενέργειες που έκανε αποκλειστικά η Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Με απλά λόγια, στο τέλος χρήσης κάθε έτους, τυχόν πλεονάσματα θα μπορούσαν νε μεταφερθούν στο πρώην Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και νυν e-ΕΦΚΑ και να ενισχύσουν τα υπάρχοντα κεφάλαια. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα χρήματα που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ειδικού Λογαριασμού, πρέπει όλα να δοθούν για τον σκοπό που προβλέπει η νομοθεσία που τον διέπει.

Άποψή μου δε, είναι ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να παραμένουν στον διαχειριστικό λογαριασμό και όχι να μεταφέρονται στην τράπεζα της Ελλάδος με την μορφή επένδυσης (Μερίδια). Συνεπώς πρέπει να εξαιρεθεί ο Ειδικός Λογαριασμός από την διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων προς επένδυση.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»).

πηγη policenet.gr