Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Τι ισχύει για μοριοδότηση ΟΒΑ και όριο ηλικίας – Απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο

Για την ανακατάταξη οπλιτών και την επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), οι υποψήφιοι ΟΒΑ απαιτείται να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος (28°) της ηλικίας τους, δυνάμει του άρθρου 1 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης (Β΄4576/13-12-2019).

Το ως άνω απαιτούμενο ηλικιακό όριο, μειώνεται κατά τρία (3) έτη, για όσους επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών.

Επίσης, στο άρθρο 2 του ν.2936/2001 (Α΄166), καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη ως ΕΠΟΠ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται το ανώτατο και κατώτατο όριο ηλικίας που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28°), κατά το έτος κατάταξής τους στις ΕΔ.

Περαιτέρω, ο θεσμός των ΕΠΟΠ θεσπίστηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ΕΔ σε κατώτερα στελέχη και να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση και κατ’ επέκταση, νεότερο ηλικιακά προσωπικό.

Το εικοστό όγδοο (28°) έτος της ηλικίας, ως ανώτατο ηλικιακό όριο πρόσληψης 
ΕΠΟΠ, εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές-επιχειρησιακές ανάγκες, προκειμένου να ανανεωθεί το στελεχιακό δυναμικό με νεότερο σε ηλικία προσωπικό από το ήδη υπηρετούν στις ΕΔ.

Ως εκ τούτου, η παροχή, κατά παρέκκλιση, δυνατότητας συμμετοχής ήδη υπηρετούντων
ΟΒΑ , που έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28°) έτος της ηλικίας τους, σε διαγωνισμό
για πρόσληψή τους ως 
ΕΠΟΠ, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τα ως άνω αναφερθέντα.

Ο θεσμός των 
ΟΒΑ είναι ένας θεσμός εξ ορισμού βραχείας διάρκειας, που δεν απολήγει σε μονιμοποίηση των υπηρετούντων σε αυτόν.

Η βραχεία περίοδος υπηρεσίας των ΟΒΑ και το γεγονός ότι δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γραμματικές γνώσεις για την πρόσληψή τους, καθιστά τον θεσμό αυτόν πρόσφορο για την κάλυψη στοχευμένων και βραχυπρόθεσμων αναγκών των ΕΔ.

Η πρόσληψη των υποψηφίων γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα [μέγιστος χρόνος παραμονής στις τάξεις των ΕΔ τα έξι (6) έτη], γεγονός που το γνωρίζουν και το αποδέχονται εκ των προτέρων, όσοι αποφασίζουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την πρόσληψή
τους ως ΟΒΑ.

Αναφορικά με τη δυνατότητα μετάταξης των υπηρετούντων ως ΟΒΑ, στον θεσμό των ΕΠΟΠ, δεν ενδείκνυται η σύνδεση των δύο (2) θεσμών, δεδομένου ότι αφενός εξυπηρετούν διαφορετικές υπηρεσιακές ανάγκες, αφετέρου διέπονται από διαφορετικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά στις προϋποθέσεις πρόσληψης, στα καθήκοντα, στη μισθολογική και διοικητική εξέλιξή τους.

Η πρόσληψη και παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των ΕΠΟΠ και των ΟΒΑ γίνεται μέσα από ένα πλέγμα δοκιμασμένων διατάξεων και προσεγμένων διαδικασιών, που όμως διαφοροποιείται για κάθε θεσμό, λόγω της διαφορετικότητας της φύσης τους.

Δυνατότητα συμμετοχής των ήδη υπηρετούντων ΟΒΑ σε διαγωνισμούς για πρόσληψή τους ως ΕΠΟΠ υφίσταται, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό ηλικιακό όριο, δηλαδή το εικοστό όγδοο (28°) έτος της ηλικίας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, επιτυγχάνεται μία έμμεση σύνδεση των δύο (2) θεσμών (
ΕΠΟΠ – ΟΒΑ ) με τη μοριοδότηση των υπηρετούντων ή υπηρετησάντων ΟΒΑ για την πρόσληψή τους ως ΕΠΟΠ .

ΠΗΓΗ armyvoice.gr