Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποτυπώνει και στα νέα έγγραφα τις μετρήσεις εκπομπών CO2 σύμφωνα με το νέο πρότυπο WLTP.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 εφαρμόζεται το νέο πρότυπο μέτρησης των εκπομπών CO2 στα καινούρια αυτοκίνητα και τόσο το Τέλος Ταξινόμησης όσο και τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας θα υπολογίζονται με τους νέους συντελεστές.

Ωστόσο η εφαρμογή του νέου πρότυπου WLTP πρέπει να αποτυπώνεται και στα επίσημα έγγραφα των καινούριων αυτοκινήτων ή όσων έρθουν αργότερα από άλλο κράτος-μέλος ως μεταχειρισμένα οχήματα με αποτέλεσμα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να εκδώσει σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ξεκαθαρίζει τι πρέπει να αναγράφουν οι Άδειες Κυκλοφορίας από το νέο χρόνο.

Μάλιστα στο πεδίο V7 οι εκπομπές CO2 για όσα έχουν ταξινομηθούν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 θα αναγράφουν τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με τις νέο πρότυπο WLTP ενώ για τα προγενέστερα οι εκπομπές που θα αναγράφονται έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το παλαιότερο πρότυπο NEDC.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει ότι: « Από 1-1-2021 δεν υφίσταται, πλέον, υποχρέωση αναγραφής των τιμών για τις ειδικές εκπομπές CO2 NEDC στα έγγραφα έγκρισης τύπου και στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου μας, προετοιμάζει την υλοποίηση των ανάλογων ρυθμίσεων ώστε, από 1-1-2021, στο πεδίο V7 της άδειας κυκλοφορίας, να μεταφέρονται και να τυπώνονται οι τιμές για τις ειδικές εκπομπές CO2 WLTP, για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν για 1η φορά διεθνώς (δηλ. είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό).

Ως προς τα καινούργια οχήματα, που θα ταξινομούνται από 1-1-2021 1η φορά στη χώρα μας (άρα και διεθνώς), η νέα ρύθμιση, αναφορικά με το τί θα τυπώνεται στο πεδίο V7 της άδειας κυκλοφορίας από 1-1-2021, όπως και πριν, δεν απαιτεί κάποια νέα, ιδιαίτερη, ενέργεια του χειριστή (του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης άδειας κυκλοφορίας), ο οποίος, έτσι ή αλλιώς, όπως ισχύει, οφείλει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και τα δύο σχετικά πεδία της εφαρμογής, από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, για όσο υπάρχουν και οι δύο σχετικές τιμές, ενώ, στην περίπτωση που η τιμή του NEDC δε θα αναφέρεται, το αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής θα μένει κενό.

Ως προς τα μεταχειρισμένα οχήματα, που θα ταξινομούνται στη χώρα μας από 1-1-2021, επισημαίνουμε ότι:

1) για όλα τα μεταχειρισμένα οχήματα που θα ταξινομηθούν από την 1-1-2021 στη χώρα μας, με ημερομηνία 1ης ταξινόμηση διεθνώς/στην ΕΕ από 1-1-2021, θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας οι ειδικές εκπομπές CO2 WLTP (με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου),

2) για όλα τα μεταχειρισμένα οχήματα, που θα ταξινομηθούν μετά την 1-1-2021 στη χώρα μας με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης διεθνώς/στην ΕΕ μέχρι 31-12-2020, θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας οι ειδικές εκπομπές CO2 NEDC (με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου).

Στην περίπτωση, που για τα ανωτέρω οχήματα, δεν υπάρχει αντιστοίχιση των/ης τιμών/ής CO2 και κύκλου δοκιμής (NEDC και/ή WLTP) στα έγγραφα που υποβάλλονται κατά την ταξινόμηση, (πχ. παρατήρηση επί της ξένης άδειας κυκλοφορίας κλπ, εφόσον δεν υποβάλλεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης), μπορείτε να θεωρείτε ότι, η αναγραφόμενη τιμή στην άδεια, για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση διεθνώς μέχρι και την 31/12/2020, αντιστοιχεί στον κύκλο NEDC, ενώ γι’ αυτά με πρώτη ταξινόμηση διεθνώς από 1/1/2021, αντιστοιχεί στον κύκλο WLTP.

B/ Με σκοπό την διευκόλυνση της κατανόησης των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι:

1/ Με τη Β’ σχετ. εγκύκλιό μας, η Υπηρεσία μας παρουσίασε αναλυτικά και συγκεντρωτικά, όλα τα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης από τους χειριστές των Υπηρεσιών Μεταφορών, κατά την 1η ταξινόμηση (καινούργιων) επιβατικών και λοιπών ελαφρών οχημάτων, που, όλα τα προηγούμενα χρόνια, σταδιακά είχαν ενσωματωθεί στην σχετική εφαρμογή που χρησιμοποιούν, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 443/2009 και (ΕΕ) 510/2011, όπως ίσχυαν κι οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί από τον Κανονισμό (EE) 2019/631, προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη εμπέδωση της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής υποχρέωσης της χώρας μας και στην ποιοτική βελτίωση και την ορθότητα των καταχωρήσεων, οι οποίες, διαμορφώνουν τα στοιχεία που αποστέλλονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα στοιχεία αυτά, περιλαμβάνονται και οι

1.i) ειδικές εκπομπές CO2 NEDC (σε g/km) (σημείο 12, σελ. 4-5) και

2.ii) ειδικές εκπομπές CO2 WLTP (σε g/km) (σημείο 13, σελ. 5),

οι τιμές των οποίων, αντίστοιχα, όπως επισημάνθηκε, λαμβάνονται από τα σημεία 49.1 και 49.4 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (τιμή του συνδυασμένου κύκλου – combined, ή σταθμισμένη τιμή του συνδυασμένου κύκλου – weighed combined για τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης). Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι, στις περιπτώσεις οχημάτων δύο καυσίμων, η λήψη των ειδικών εκπομπών CO2 αφορά το αέριο καύσιμο.

2/ Όλα τα αναφερόμενα πεδία της Β’ σχετ. εγκυκλίου, δηλαδή, οι περιγραφές αυτών στην εφαρμογή των χειριστών, τα περιεχόμενα αυτών και η θέση των περιεχομένων τους στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο παραπάνω των ειδικών εκπομπών CO2 NEDC και WLTP, επισημάνθηκε ότι συμπληρώνονται υποχρεωτικά, κατά την 1η ταξινόμηση (καινούργιων) οχημάτων, άσχετα αν, κάποια εξ αυτών, δεν περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Ως προς τα δύο πεδία των ειδικών εκπομπών CO2, NEDC και WLTP, για το μεταβατικό διάστημα που υπάρχουν τιμές και για τα δύο και μέχρι 31-12-2020, το πεδίο V7 της άδειας κυκλοφορίας έχει ρυθμιστεί (από την μηχανογραφική εφαρμογή) ώστε να μεταφέρονται και να τυπώνονται οι τιμές NEDC από το σχετικό πεδίο που συμπληρώνει ο χειριστής. Αυτό συμβαίνει για λόγους αποφυγής της σύγχυσης των κατόχων των οχημάτων, δεδομένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, επέλεξαν να διατηρήσουν τους υπολογισμούς των τελών κυκλοφορίας και του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων, που περιέχουν και τις ειδικές εκπομπές CO2, τις τιμές NEDC, για όσο αυτές σίγουρα εμφανίζονται, δηλ. μέχρι 31-12-2020, οπότε, δε θα ήταν διοικητικά ορθό, οι άδειες κυκλοφορίας να περιέχουν άλλη τιμή CO2, από αυτή που χρησιμοποιείται στους παραπάνω υπολογισμούς. Βεβαίως, η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως και η νεότερη που προαναφέρθηκε, δε σχετίζεται με την εργασία του χειριστή, ο οποίος, έτσι ή αλλιώς, οφείλει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και τα δύο πεδία της εφαρμογής, από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ενώ για τα μεταχειρισμένα που έχουν μόνο μια τιμή αυτή της ξένης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Α’ μέρος της παρούσης.

3/ Προφανώς, η σωστή αναγραφή της ημερομηνίας 1ης ταξινόμησης διεθνώς, στις περιπτώσεις ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν πρέπει, όπως, ενίοτε παρατηρείται, να καταχωρείται λανθασμένα, ως ταυτόσημη με την ημερομηνία 1ης ταξινόμησης στην Ελλάδα.

Γ/ Σας ενημερώνουμε ότι οι συναρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν τροποποιήσει, ή είναι σε φάση τροποποίησης των κανονιστικών πράξεων που έχουν σχέση με την οικονομική επιβάρυνση των οχημάτων (πχ τέλη κυκλοφορίας), ή, αντίστοιχα, την κυκλοφορία τους (πχ. ελεύθερη κυκλοφορία στο μικρό δακτύλιο της Αθήνας κλπ).

Τέλος εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή εφαρμογή των ανωτέρω, γιατί η τυχόν λάθος αναγραφή του CO2 θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια δημόσιων εσόδων και να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

Πηγή: newsauto