Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης και Επανακατάταξης (‘’ΟΒΑ’’) & ‘’ΕΠΟΠ’’ (Επαγγελματίες Οπλίτες)», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Ο θεσμός των ΕΠ.ΟΠ. δημιουργήθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη και να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση και κατ’ επέκταση, νεότερο ηλικιακά προσωπικό.

Οι νεότεροι σε ηλικία ΕΠ.ΟΠ. που υπηρετούν σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι περίπου τριάντα (30) χρονών και οι μεγαλύτεροι περίπου σαράντα πέντε (45), καθόσον οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ. πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 2002-2010.

Η διατήρηση του εικοστού ογδόου (28ου) έτους της ηλικίας, ως ανώτατου ηλικιακού ορίου πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ., εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές αλλά και τις επιχειρησιακές ανάγκες, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, με νεότερο σε ηλικία προσωπικό, από το ήδη υπηρετούν, ενώ παράλληλα καθιστά το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. ενεργό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τροποποιήθηκε ήδη η σχετική νομοθεσία και επεκτάθηκε το ανώτατο ηλικιακό όριο κατά τρία (3) έτη, από το 28° στο 31° έτος, μόνο για όσους υπηρετούν ως ΟΒΑ και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία για την πρόσληψή τους ως ΕΠ.ΟΠ, με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, τροποποιήθηκε ήδη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ενισχύθηκε η μοριοδότηση των ΟΒΑ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρόσληψης των ΕΠΟΠ, ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας που έχουν εκπληρώσει στον θεσμό (ΟΒΑ), δηλαδή με 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

Πηγή staratalogia.gr