Τουλάχιστον τέσσερις κοινοπραξίες και πάνω από 15 περιφερειακοί παίκτες έχουν ριχθεί στη μάχη διεκδίκησης των 823 εκατ. ευρώ του διαγωνισμού του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία.

Στον διαγωνισμό που βρίσκεται στην τελική ευθεία -το διάστημα αυτό εξετάζονται οι προσφυγές και μέσα στις επόμενες 20-30 ημέρες θα κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές- έχει κατέβει η Vivartia μαζί με τη Hellenic Catering, την Olympic Catering και τη Γευσίνους. Της δεύτερης κοινοπραξίας, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση, ηγείται η Κομπατσιάρης ΑΕ (Αμάλθεια), στην τρίτη ένωση εταιρειών που διεκδικούν το έργο είναι είναι οι εταιρείες Πιέτρης και Μπούτρης ενώ μέσω κοινοπραξίας έχει κατέβει και η εταιρεία Παλίρροια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η ολοκλήρωση της κλειστής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας με 3 οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής. Η διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ορίζεται σε 48 μήνες και η Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε έξι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: "Βόρεια Ελλάδα", εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000

ΤΜΗΜΑ 2: "Νότια Ελλάδα" εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000,

ΤΜΗΜΑ 3: "Λέσβος" εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 6.000

ΤΜΗΜΑ 4: "Χίος" εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000

ΤΜΗΜΑ 5: "Σάμος" εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000

ΤΜΗΜΑ 6: "Λοιπά Νησιά" εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 5.000

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανά έτος ανέρχεται σε 102.959.200 ευρώ, (πλέον του ανά τόπο παροχής της υπηρεσίας αναλογούντος ποσοστού Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής έως 100% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του αντίστοιχου Τμήματος, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή.

Δηλαδή η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν για όλα τα Τμήματα κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται στα 823.673.600 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς διαπλαστικού δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 100% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμενο να ασκηθεί ανά Τμήμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, μαζί ή και χωριστά, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο, με μία ή περισσότερες αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών.

Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος, όπως αναφέρεται στην πρόκληση, είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε μετά τη λήψη υπόψη των ιστορικών στοιχείων αφίξεων πολιτών τρίτων κρατών ή ανιθαγενών, τα οποία τυγχάνουν μεταβαλλόμενα και δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις παροχής 3 γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό, βραδυνό), συσκευασίας, επισημάνσεων επί των συσκευασιών, συνοδευτικών μπαχαρικών / καρυκευμάτων και όλων των συναφών εξόδων όπως των μεταφορικών, ζυγιστικών, εκφορτωτικών, σκευών/παρελκομένων και λοιπών εξόδων μέχρι την τελική παράδοση στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διανομής / παράθεσης και προετοιμασίας / αποκατάστασης χώρου παράθεσης.Πηγήcapital.gr