Παρελήφθησαν 64 νέα οχήματα ειδικής χρήσης – ανακριτικά τροχαίας τύπου van,
που εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αυτά τα 49 αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα 15 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα οχήματα κατανέμονται στις ανάλογες υπηρεσίες, ως εξής:
 • 23 στην Αττική, 
 • 5 στη Θεσσαλονίκη,
 • 5 στη Στερεά Ελλάδα, 
 • 4 στην Κρήτη, 
 • 4 στην Πελοπόννησο, 
 • 4στη Δυτική Ελλάδα, 
 • 4 στη Θεσσαλία, 
 • 4 στην Ήπειρο, 
 • 4 στη Δυτική Μακεδονία, 
 • 4 στην Κεντρική Μακεδονία και 
 •  3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.