Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου» που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του σχεδίου νόμου, τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ του νομοθετήματος, δηλαδή οι νέες διατάξεις που αφορούν στην κατοικία, το συναινετικό διαζύγιο και στις σχέσεις γονέων και τέκνων καθώς και στην καθιέρωση τεκμηρίου επικοινωνίας και στις συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Eπίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου, το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) εφαρμόζεται και σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Πηγή legalnews24.gr