Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».


Με το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, εισάγεται ο θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας στο ελληνικό δικαστικό σύστημα και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με τη διάρθρωση, τη στελέχωση, τις αρμοδιότητες και την εν γένει λειτουργία της “Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας” που συστήνεται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, με το Σχέδιο Νόμου η Δικαστική Αστυνομία ιδρύεται ως αυτοτελές Σώμα που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό.

Στα βασικά καθήκοντα του ένστολου τμήματος περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και των δικαστικών αιθουσών και την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων και επιδόσεων δικογράφων.

Ειδικότερα, το ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας θα στελεχώνεται από μόνιμα τοποθετημένα στα κατά τόπους Δικαστήρια ένστολα και ένοπλα στελέχη, που θα υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των ασκούντων τη διοίκηση των δικαστηρίων, με κύρια καθήκοντα τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των δικαστικών αιθουσών και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, στα καθήκοντα του ένστολου τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων.

Αντίστοιχα, με τη δημιουργία του πολιτικού – επιστημονικού κλάδου προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα παρέχει τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε κρίσιμους τομείς και σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου των δικαστηρίων, στα βασικά καθήκοντα του πολιτικού – επιστημονικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, η σύνταξη επιστημονικών – τεχνικών εκθέσεων επί ζητημάτων εκκρεμών υποθέσεων, όταν κρίνεται αυτό αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, η μετάφραση και διερμηνεία από και προς την ελληνική γλώσσα εγγράφων, δικογράφων ή στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας των δικών.

Σκοπός

1.Σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι, κυρίως, η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών με την ανάθεση σε εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης αστυνομικών καθηκόντων, καθώς και καθηκόντων που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις, τα οποία, κατά το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ασκούνται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ιδιώτες, αντιστοίχως, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πρακτικών δυσχερειών ή δυσλειτουργιών και την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Με τη σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας, ως μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιδιώκονται η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού που πρόκειται να τη στελεχώσει, η λειτουργική κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τομέων της, η ύπαρξη της αναγκαίας υπηρεσιακής συνοχής για την εκπλήρωση των σκοπών της και η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης.

2.Με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν επείγοντα προβλήματα στη λειτουργία των δικαστηρίων, προς τον σκοπό αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Σχεδίου Νόμου είναι:

α) η εισαγωγή του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας στο ελληνικό δικαστικό σύστημα και η ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικού με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, β) η διόρθωση προφανών σφαλμάτων που εμφιλοχώρησαν κατά την ψήφιση του άρθρου 86 του ν. 4938/2022 (Α' 109),

γ) ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής της δυνατότητας αμοιβαίας μετάταξης μεταξύ παρέδρου του πρωτοδικείου και παρέδρου της εισαγγελίας,

δ) η διευκρίνιση της αληθούς έννοιας του τρίτου εδάφιου της παρ. 5, του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 17 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4938/2022, ε) η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προβλέπεται στο άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α' 127),

στ) η πρόβλεψη της δυνατότητας των παραγόντων της δίκης στα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω συστήματος τηλεματικής,

ζ) η διευκρίνιση της αληθούς έννοιας της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (Α' 104) ως προς την αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων μέσων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α' 182), ΚΠολΔ],

η) η προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 147 ΚπολΔ προθεσμιών, οι οποίες αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου και αφορούν στη διαδικασία των μικροδιαφορών και στη δυνατότητα σχολιασμού της πραγματογνωμοσύνης, και

θ) η υποχρέωση καταχώρισης των πληρεξουσίων και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων που υποβάλλονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με αριθμό πρωτοκόλλου στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ).


Σχέδιο Νόμου


ΠΗΓΗ e-nomothesia.gr