«Σχέδιο νόμου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο: Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

κ. Υπουργέ,

1. α1) Αν και το σχέδιο νόμου τιτλοφορείται μεταξύ άλλων και ως: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων….[ και των αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας κατ’ επέκταση]…», οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1, που αφορούν στην αντιστοίχιση των νέων μεριδίων με βάση τα μισθολογικά κλιμάκια του ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017), οδηγούν σε αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή όχι μόνο σε μείωση των δικαιούμενων μερισμάτων των κατωτέρων κατά βαθμό συναδέλφων στρατιωτικών και αστυνομικών [με βάση τα ισχύοντα], αλλά και του συνολικά καταβαλλόμενου μερίσματος σε αυτούς.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση για τον αριθμό μεριδίων:

Α) της κατηγορίας Γ του νέου μισθολογίου είναι ταυτόσημη με εκείνη της τροπολογίας του 2019, πλην των κλιμακίων Γ1-Γ3 που καταγράφεται μικρή αύξηση των μεριδίων [από 24,5 σε 26].

Β) της κατηγορίας Β του νέου μισθολογίου είναι ταυτόσημη με εκείνη της τροπολογίας του 2019, πλην των κλιμακίων Β1-Β4 που καταγράφεται μικρή αύξηση των μεριδίων [από 26 σε 30] και των κλιμάκιων Β5-Β8 [από 24,5 σε 26], ενώ καταγράφεται και μικρή μείωση των μεριδίων των κλιμάκιων Β21-Β23 [από 12,5 σε 11],

α2) Ουδεμία δηλαδή βελτίωση επιτυγχάνεται με τις προτεινόμενες διατάξεις, αλλά ουσιαστικά επιχειρείται ‘’ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» κατά την προσφιλή διατύπωση των μνημονιακών ρυθμίσεων, δηλαδή απομείωση μεριδίων και καταβαλλόμενων μερισμάτων, δεδομένου ότι πουθενά δεν γίνεται αναφορά εάν θα αυξηθεί ή όχι η τιμή μεριδίου για τον υπολογισμό του μερίσματος από το ποσό των 5,1524 ευρώ, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με την υπ’ αριθ. Φ.951.1/56/1231353 Σ. 3308 από 12-7-2022 απόφαση Υ.Ε.Θ.Α., ενώ, από την επίσημη ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ., προκύπτουν τα ισχύοντα μερίδια και μερίσματα από το 2016 [Πίνακας δικαιούμενου μερίσματος περιόδου 1-1-2016 έως 31-12-2016].

α3) Και ναι μεν, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του σχεδίου νόμου, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για όσους καθίστανται μερισματούχοι από την 1η.1.2017 και μετά, ότι δηλαδή δεν καταβάλλεται μικρότερο μέρισμα και συναρτώμενο επί αυτού Β.Ο.Ε.Α., απ’ ότι με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι τις 31.12.2016, όμως οι μειώσεις αυτές αφορούν σε πολύ μεγάλο τμήμα των στελεχών τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων, ΑΝ ΌΧΙ τη συντριπτική πλειονότητα αυτών.

α4) Συνιστά αναγκαιότητα η εν τοις πράγμασι αποφυγή μείωσης των μερισμάτων, η οποία εν δυνάμει δύναται να επιφέρει καίριο πλήγμα στο ηθικό και το αξιόμαχο και του εν ενεργεία προσωπικού, βλέποντας την αντιμετώπιση της πολιτείας για την ‘’επόμενη ημέρα’’, προκύπτει δε από τα παραπάνω ότι ο κανόνας κάλυψης της απομείωσης των μερισμάτων με ‘’εισαγωγή από την πίσω πόρτα’’ της ‘’προσωπικής διαφοράς’’, δεν αφορά μόνο κατ’ εξαίρεση και μη δυνάμενες να προβλεφθούν ελάχιστες και μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά υπερβολικά μεγάλο ποσοστό δικαιούχων ΑΝ ΌΧΙ τη συντριπτική πλειονότητα αυτών.

α5) Στην έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων ουδεμία αναφορά γίνεται στο εάν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οδηγούν σε θετικές ή και αρνητικές διαφορές και σε τι ποσοστό για κάθε περίπτωση [θετική ή αρνητική] κατηγορία δικαιούχων.

Εν κατακλείδι, και πάλι προκύπτουν αρνητικές διαφορές για τη συντριπτική πλειοψηφία ως προς τους αστυνομικούς της Γ Κατηγορίας, ήτοι για αστυνομικούς προερχόμενους από Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

α6) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΙΤΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΙΤΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΥΨΟΥΣ 7,5%, ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1.1.2023

β) Με τη διάταξη της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 29 του σχεδίου νόμου, εισάγεται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, οι μερισματούχοι από1.1.2017, για να ‘’απολαύσουν ‘’ τα νέα προβλεπόμενα μερίδια του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) αποστρατείας, θε πρέπει αν καταβάλλουν την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Μ.Τ.Σ., για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες.

β1) Στην έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων όμως, ουδεμία αναφορά για το προκαλούμενο σε βάρος των δικαιούχων κόστος από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης γίνεται αναφορά.

Είναι οικονομικά ασύμφορο το τυχόν υπέρμετρο κόστος από την απόλαυση όποιας τυχόν ελάχιστης αύξησης σε μερίδα δικαιούχων της τάξεως των 1-2 μεριδίων.

2. α) Με την παρ. 2Α του άρθρου 30 του σχεδίου νόμου, επιχειρείται η προσαύξηση των μεριδίων των ανωτάτων αξιωματικών που κατέστησαν μέτοχοι πριν την 1-1-2017, προκειμένου, κατά την ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων με τις αντίστοιχες περιπτώσεις δικαιούχων που κατέστησαν μερισματούχοι μετά την 1η.1.2017.

β) Στην έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων όμως, ουδεμία απεικόνιση καταγράφεται, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησης των στοιχείων αυτών, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε παρατηρείται μείωση των μεριδίων των μερισματούχων από 1-1-2017.

γ) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1Α6.

3. α) Η Π.Ο.Α.Ε.Φ., ως εκπρόσωπος των πρωτοβάθμιων σωματείων και θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών τους Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών προερχομένων εξ αυτών, χαιρετίζει τη διάταξη του άρθρου 41 του σχεδίου νόμου, με την οποία επιχειρείται η βελτίωση της σύνθεσης και προέλευσης των μελών του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. και προστίθενται τέσσερα (4) μέλη, τα οποία προέρχονται από τις Ένοπλες, Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

β) Όμως θα περίμενε κάνεις, με βάση πάγιες προτάσεις και απαιτήσεις, να προστεθούν στα μέλη του Δ.Σ. και εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, μεταξύ των οποίων και της Π.Ο.Α.Ε.Φ.

γ) Στην έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων, τονίζεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η αναλογικότερη εκπροσώπηση των ασφαλισμένων του Ταμείου, ελλείπουν όμως παντάπασιν εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ


Πηγή sefeaa.gr