Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
~Ε.Μ.Α.Κ.~

Οι Ήρωες...!!!


Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) υπάγεται στο Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 

Η κύρια ευθύνη της είναι διάσωση σε ακραίες καταστάσεις ή όπου χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση όπως διάσωση από πλημμύρες, σεισμούς, ορεινή διάσωση, υποβρύχια έρευνα, ΧΒΡ συμβάντα, καθώς και συνδρομή στο λοιπό πυροσβεστικό έργο (πυρκαγιές, τροχαία και βιομηχανικά ατυχήματα κ.α.). 

Συστάθηκε στις 28 Απριλίου 1987 βάσει του ΠΔ 96 «Ίδρυση της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών».

Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών έχει πάρει μέρος σε διασώσεις εκτός της χώρας μας όπως τους σεισμούς στο Ιράν και οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, στο Ισραήλ αλλά και στην Τουρκία.

Η ιεραρχία είναι η ίδια με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Βάσει του Ν.4662/2020 η Ε.Μ.Α.Κ. υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.


Υπάρχουν 8 μονάδες σε κάθε έδρα μίας περιφέρειας :


1η Ε.Μ.Α.Κ. Αττική
2η Ε.Μ.Α.Κ  Θεσσαλονίκη
3η Ε.Μ.Α.Κ  Κρήτη
4η Ε.Μ.Α.Κ  Κομοτηνή
5η Ε.Μ.Α.Κ  Ιωάννινα
6η Ε.Μ.Α.Κ  Πάτρα
7η Ε.Μ.Α.Κ  Λαμία
8η Ε.Μ.Α.Κ  Λάρισα


Η αποστολή των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι:

Η αντιμετώπιση ειδικών πυρκαγιών, όπως διϋλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης υγρών καυσίμων, χημικών προϊόντων, εκρηκτικών υλών, μεγάλων κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

Η αντιμετώπιση πυρκαγιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 

Η παροχή βοηθείας και η αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς καθώς και η αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων και ο εντοπισμός και διάσωση παγιδευμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. 

Η αντιμετώπιση εκτεταμένων καταστροφών από πλημμύρες και άλλες θεομηνίες καθώς και η αντιμετώπιση θαλασσίων, λιμναίων και ποτάμιων ατυχημάτων και οι υποβρύχιες διασώσεις ανθρώπων και υλικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο από τα ατυχήματα αυτά. 

Η αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχημάτων. 

Η ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μεγάλων δασικών και αστικών πυρκαγιών.


Σε κάθε Ε.Μ.Α.Κ. υπάγονται οι παρακάτω Ειδικές Ομάδες:

1▪︎Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων (Ο.Υ.Δ.)   2▪︎Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) 
3▪︎Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.) 
4▪︎Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων (Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.).


Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων (Ο.Υ.Δ.) έχει ως αποστολή: 

α. Τη διάσωση ατόμων και αγαθών που κινδυνεύουν από πλημμύρες. 
β. Τη διάσωση ατόμων και αγαθών από λιμναία και ποτάμια ατυχήματα. 
γ. Τη συνδρομή και ενίσχυση άλλων Φορέων και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση συμβάντων που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα, εφόσον ζητηθεί.


Η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) έχει ως αποστολή: 

α. Τη διάσωση και ανάσυρση παγιδευμένων ατόμων από χαράδρες, γκρεμούς, βάραθρα και σπήλαια. 
β. Την αναζήτηση εξαφανισμένων ατόμων στην ύπαιθρο. 
γ. Τη διάσωση - ανάσυρση ατόμων από χιονοστιβάδες και κατολισθητικά φαινόμενα. 
δ. Τη διάσωση - ανάσυρση ατόμων από πηγάδια όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που έχει σχέση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.


Η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.) έχει ως αποστολή: 

α. Τον εντοπισμό παγιδευμένων ατόμων σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει από σεισμό ή άλλη αιτία. 
β. Τον εντοπισμό καταπλακωθέντων ατόμων από κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις. 
γ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων σε υπαίθριους χώρους. 
δ. Κάθε άλλη περίπτωση που έχει σχέση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.


Η Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων (Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.) έχει ως αποστολή: α. Την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων συμβάντων σε εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και λοιπών εύφλεκτων υλών, φυσικού αερίου, σε εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής, πυλώνων και γραμμών μεταφοράς και Σταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
β. Την αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών και ειδικότερα εκείνων που υπάγονται στην Κοινοτική Οδηγία SEVESO. 
γ. Την αντιμετώπιση συνεπειών από Χ.Β.Ρ.Π. προσβολές με σκοπό τη μέγιστη δυνατή μείωση των επιδράσεων.


Συνεργασία της Ε.Μ.Α.Κ. με άλλες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: 

Σε συμβάντα που αποτελούν αρμοδιότητα επέμβασης της Ε.Μ.Α.Κ. οι κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες παρέχουν σ’ αυτή κάθε αναγκαία συνδρομή. Για το σκοπό αυτό ο Διοικητής της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεργάζεται με τον Επικεφαλής της Αποστολής ή της Ομάδας ή με το Κέντρο Επιχειρήσεων όταν αυτό λειτουργεί στον τόπο του συμβάντος. 


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι Ε.Μ.Α.Κ. διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικά οχήματα (διασωστικά, ερπυστριοφόρα, περιβαλλοντικής προστασίας, περισυλλογής και διαχωρισμού χημικών και τοξικών ουσιών, αντισεισμικής προστασίας, ομάδων υποβρυχίων διασώσεων, ορειβατικών και κυνοφιλικών ομάδων). 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
Eίναι Σουηδικής κατασκευής αρθρωτό και αποτελείται από δύο τμήματα. Το όχημα αυτό μπορεί να μετατραπεί με αλλαγή της καρότσας σε πυροσβεστικό, σε διασωστικό και για μεταφορά προσωπικού και υλικών. Κινείται επί παντός εδάφους και είναι αμφίβιο. Έχει χρησιμοποιηθεί στις πλημμύρες καθώς και σε αναζήτηση ανθρώπων στα χιόνια. 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει με τις Μονάδες άμεσης επέμβασης διαρκούς ετοιμότητας (Modules) της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. (GR - MUSAR 1) καθώς και της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. (GR - MUSAR 2) σε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό.
Οι Ε.Μ.Α.Κ. επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση συμβάντων που έχουν σχέση με την αποστολή τους τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. 
Ενδεικτικά:

Συμμετοχή στο σεισμό της Καλαμάτας το Σεπτέμβριο του 1986, της Αρμενίας - Leninacan το Δεκέμβριο του 1988, της Τουρκίας - Ertzitzan το Μάρτιο του 1992, της Αιγύπτου - Κάϊρο τον Οκτώβριο του 1992, του Αιγίου τον Ιούνιο του 1995, της Τουρκίας - Izmit Avtcilar τον Αύγουστο του 1999, της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 1999, της Τουρκίας - Duze το Νοέμβριο του 1999, της Αλγερίας το Μάϊο του 2003, του Ιράν - Bam το Δεκέμβριο του 2003, του Μαρόκο το Φεβρουάριο 2004, της Ταϋλάνδης το Δεκέμβριο του 2004,της Τουρκίας του 2023.


Επίσης, στη συντριβή του αεροσκάφους (Α/Φ) Giakovlef 42 στα Πιέρια Όρη το Δεκέμβριο του 1997, του Α/Φ C-130 στο όρος Πάστρα το Δεκέμβριο του 1997 καθώς και του Α/Φ Helios στο Γραμματικό τον Αύγουστο του 2005. Επιπλέον, συνδρομή στις πλημμύρες της Τσεχίας τον Αύγουστο του 2003.


Δείτε το συγκινητικό βίντεο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας από αποστολές στο εξωτερικό:bordernews.gr