ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 20 / 23-08-2023

Αθήνα, 23/08/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Α.Ε.Φ.

ΠΡΟΣ:

Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Λάζαρο

ΚΟΙΝ:

1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γιάννη
2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ Κώστα
3. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Μάνο

ΘΕΜΑ:

«Αναγνώριση μάχιμης 5ετίας είτε ως συντάξιμος Η, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνου βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής»

κ. Αρχηγέ,

1. Με την υπ’ αριθ. 43 και αριθμό πρωτ/λου 391810 από 14-08-2023 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται αρμοδίως οι διατάξεις του άρθρου 23 [Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010] του ν. 4997/2002 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και παρέχονται οδηγίες εφαρμογής.

Γίνεται, εκτός των άλλων, ιδιαίτερη αναφορά στο ότι «Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος Η, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής» και ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ για την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ ΟΜΩΣ για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας, έως και μία πενταετία, αυξημένου στο διπλάσιο, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Δεν γίνεται καμία αναφορά στην εναλλακτική πρόβλεψη αναγνώρισης του χρόνου αυτού ως χρόνου βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής», ούτε δηλαδή για την υποβολή, αρμοδίως, αίτησης αναγνώρισης και τυχόν δικαιολογητικών.

Από το Αρχηγείο έχει εκδοθεί συναφώς η υπ’ αριθ. 1744/23/532751 από 15-3-2023 διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, περί κοινοποίησης των νέων διατάξεων στις Υπηρεσίες, με επισήμανση αναμονής έκδοσης εγκυκλίου [της ‘’εν λόγω’’ ].

2. Με βάση τα ανωτέρω, τίθενται ερωτήματα, αφενός ποια είναι η αληθινή έννοια και βούληση του νομοθέτη στην ψηφισθείσα διάταξη περί δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών [μάχιμης 5ετία] που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής, αφετέρου για την εν τοις πράγμασι εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν δηλαδή έχει ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για το προσωπικό και ποια είναι αυτά [ή και αρνητικά], αλλά και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 120/21-7-2010):

«4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.»

4. α) Με την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας, ως συντάξιμου χρόνου, παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των στελεχών στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, στοιχειοθετώντας 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με ποσοστό αναπλήρωσης [της ανταποδοτικής σύνταξης] 50,01% επί των συντάξιμων αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας δεν προσαυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές.

Ισχύοντα ποσοστά:
  • με 35 έτη 37,31% (παλαιό 33,81),
  • με 40 έτη 50,01% (42,8),
  • με 41 έτη 50,51% (44,8),
  • με 42 έτη 51,01% (46,8),
  • με 43 έτη 51,51% (48,8),
  • με 44 έτη 52,01% (50,8),
  • με 45 έτη 52,51% (53,3).
β) Με την αναγνώριση του αυτού χρόνου, ως διπλάσιου, όχι όμως ως συντάξιμου, αλλά ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνου βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής, κατά την πρόβλεψη του νόμου, δεν παρέχεται μεν η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης, αλλά [εκτιμάται] η ‘’εκμετάλλευση’’ του χρόνου αυτού για την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό και κατανομή ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου, που θα επηρεάσουν τόσο τις συντάξιμες αποδοχές όσο και την τελική ανταποδοτική σύνταξη.

γ) Επειδή, είναι γνωστό ότι

ΌΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΤΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ,

ο αστυνομικός που αποχωρεί με 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας [χωρίς αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας ως συντάξιμου χρόνου] και συνεπώς και συντάξιμα, θα προσαυξήσει τις συντάξιμες αποδοχές του με τον αυξημένο -με βάση το νέο μισθολόγιο- συντάξιμο μισθό για τα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, και θα απολαύσει ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης 50,01%.

δ) Ο αστυνομικός, με την αναγνώριση του χρόνου της μάχιμης 5ετίας ΌΧΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ, πέραν της απόλαυσης για μία 5ετία υψηλών αποδοχών ενέργειας -έναντι της σύνταξης- και προσαύξησης του συντάξιμου μισθού:

(αα) θα απολαύσει και το ποσοστό αναπλήρωσης στο ύψος του 52,51%;;;;;

(ββ) Θα απολαύσει άμεσα βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές;;;;;

ε) ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο [μάχιμη 5ετία] ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ, θα παρασχεθεί η δυνατότητα επανεξέτασης της αρχικής επιλογής τους, σε περίπτωση που η εναλλακτική νέα πρόβλεψη [η οποία δεν ίσχυε στο χρόνο αναγνώρισης], είναι προς το συμφέρον τους και σε θετική περίπτωση θα γίνει αυτεπαγγέλτως και με μέριμνα της Υπηρεσίας ή θα απαιτηθεί εκδήλωση νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο;;;;;

5. Εν αναμονή έκδοσης της διαταγής του Αρχηγείου και την ερμηνευτική προσέγγιση των αρμόδιων Υπηρεσιών, με την ανάγκη και ελπίδα να δοθούν ορθές και πλήρεις απαντήσεις για όλα τα ζητήματα, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο προσωπικό ορθής επιλογής της πιο συμφέρουσας από τις δύο μορφές αναγνώρισης που προβλέπονται πλέον.

5. Η Ομοσπονδία μας δεν μένει απαθής μπροστά στην πληθώρα των θεσμικών και όχι μόνο ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους που εκπροσωπεί, με μόνη την ανάδειξή τους, αλλά θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και θα παρεμβαίνει άμεσα και αποφασιστικά.