Το έγγραφο που επιταχύνει την διαδικασία έκδοσης πρόωρης συνταξιοδότησης

Όσα πρέπει να γνωρίζεται - Βήμα βήμα πως χορηγείται


Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση χορηγείται δύο χρόνια πριν από την έξοδο από την εργασία, γλιτώνει επιταχύνει αισθητά τον ρυθμό έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Τι είναι λοιπόν και πως λειτουργεί αυτή η όχι και τόσο νέα βεβαίωση, καθώς πρωτοθεσπίστηκε το 1999, βελτιώθηκε για να γίνει πιο αποτελεσματική.

Συντάξεις: Τι είναι η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

Είναι λοιπόν η έγγραφη πιστοποίηση του ΕΦΚΑ δύο έτη πριν από τη συνταξιοδότηση που επιβεβαιώνει πως υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ενσήμων, ώστε ο υποψήφιος συνταξιούχος να γνωρίζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες 24 μήνες πριν βγει στη σύνταξη.

Συγκεκριμένα η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση:

Πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων στα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα δύο χρόνια προτού συμπληρώσουν το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν.

Σκοπός είναι, όταν οι ασφαλισμένοι συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, να μην απαιτείται να καταμετρηθούν όλα τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού τους βίου, αλλά μόνον αυτά που θα έχουν πραγματοποιηθεί από την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης και μετά.


Μερικές απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει όλοι να γνωρίζουν είναι πως η αίτηση για τη χορήγηση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης είναι υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους που έχουν περισσότερα του ενός ταμεία ασφάλισης.


Επίσης, αίτηση πρέπει να υποβάλουν άμεσα οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν εντός των επόμενων δύο ετών. Από τώρα δηλαδή έως το 2025.

Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης μπορεί να υποβληθεί είτε στον e-ΕΦΚΑ είτε εναλλακτικά σε πιστοποιημένο για την έκδοση συντάξεων επαγγελματία, δικηγόρο ή λογιστή.

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση αποτελεί εκτελεστή πράξη της διοίκησης και υπόκειται στις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης αποφαίνεται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση είναι υποχρεωτική πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης και προσδιορίζει τον χρόνο τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης.

Συντάξεις: Ποια η λειτουργία της – Ποιους αφορά

Αφορά δε κυρίως όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση με ένσημα σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται ευκολότερα το χρονικό σημείο της συνταξιοδότησης, περιορίζεται η ταλαιπωρία του συνταξιούχου και ο ενδιαφερόμενος μαθαίνει από το πλέον αξιόπιστο έγγραφο η του λείπει σε ένσημα και έγγραφα.

Η λειτουργία της:

• Καταγράφει τον χρόνο ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων.

• Ό,τι γράψει αυτή ισχύει διαρκώς.

• Είναι το διαβατήριο της έκδοσης σύνταξης.

• Αφορά κάθε σύνταξη και συνταξιούχο.

• Κατατίθεται δύο έτη πριν από το όριο ηλικίας.

• Κερδίζεται πολύτιμος χρόνος στην καταμέτρηση των ενσήμων.

• Λαμβάνονται υπόψη όλα τα ένσημα έως την ημέρα οριστικής σύνταξης.

• Εκδίδεται εντός τριών μηνών.

• Συνήθως κατατίθεται δύο έτη πριν από τη σύνταξη.

• Η έκδοση της σύνταξης γίνεται συντομότερα, αφού θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα έγγραφα.

• Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα χρειάζονται τέτοιου είδους αίτηση, αφού έχουν όλα τα συντάξιμα έτη στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, στο οποίο καταγράφεται όλος ο ασφαλιστικός βίος.

• Εργαζόμενοι με διαδοχική ασφάλιση εκτός Δημοσίου, δηλαδή Δημόσιο και ΙΚΑ, τράπεζες και Δημόσιο και αν ο χρόνος αυτός δεν έχει ενσωματωθεί και αναγνωριστεί ως δημόσια υπηρεσία, μπορούν, εκτός από το ΔΑΥΚ, να ζητούν και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για την ασφάλισή τους σε άλλο φορέα.

Τα θετικά της βεβαίωσης:

1) Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων στα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα.

2) Βοηθάει στην καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, όσον αφορά τον χρόνο έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ασφαλιστικών ταμείων.

3) Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στα τελευταία δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να προβαίνει σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης του εργαζομένου και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

4) Η βεβαίωση εξομοιώνεται με απόφαση, αποτελεί εκτελεστή πράξη της διοίκησης και υπόκειται σας διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

5) Όταν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του ενός πρώην ασφαλιστικών φορέων, η αίτηση είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται μία φορά.

Βήμα βήμα πως χορηγείται – Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Για να την έχει ο ασφαλισμένος δύο έτη πριν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, υποβάλλει αίτηση στον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας,

β) Μπορεί και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του, αν είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός.

γ) Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία του.

δ) Όπου απαιτείται και πράξεις αναγνώρισης ημερών ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. ε) Στη διαδοχική ασφάλιση η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα υποβάλλεται στο Ίδρυμα όταν αυτό είναι τελευταίος φορέας.

Για την έκδοση της βεβαίωσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1)Η αίτηση κατατίθεται τα δύο τελευταία χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για σύνταξη.

2) Ο ΕΦΚΑ είναι υποχρεωμένος να τη χορηγήσει.

3) Ο υποψήφιος συνταξιούχος καλείται να συμπληρώσει τα τυχόν χαμένα δικαιολογητικά. 4) Η προσκόμιση των νέων δικαιολογητικών είναι αναγκαία για την έκδοση της σύνταξης.

5) Η βεβαίωση εκδίδεται σε τρεις μήνες.

6) Η βεβαίωση έχει ισχύ απόφασης για σύνταξη, αν όλα είναι ρυθμισμένα.

7) Όταν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ασφαλιστικών φορέων, η αίτηση είναι υποχρεωτική.

8) Η αίτηση κατατίθεται μία φορά.

9) Η αίτηση συμπεριλαμβάνει κάθε ασφαλιστικό φορέα που διάνυσε ο ασφαλισμένος.

10) Η βεβαίωση συνοδεύει την αίτηση συνταξιοδότησης.

11) Η βεβαίωση εκδίδεται κυρίως από τον ΕΦΚΑ.

12) Βεβαίωση εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες, δικηγόροι ή φοροτεχνικοί.

13) Όλοι οι πιστοποιημένοι παραδίδουν εγγράφως το αποτέλεσμα των στοιχείων τους στον ΕΦΚΑ. στ) Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. ζ) Με τη χορήγηση της βεβαίωσης, προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ. η) Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται δεν προσδιορίζονται τυχόν πλασματικοί χρόνοι που κατά τα άλλα έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι.

Τα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα όπου υπάγεται ο ασφαλισμένος.

β) Κατάθεση ασφαλιστικών βιβλιαρίων του φορέα ή των φορέων ασφάλισης,

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 

δ) Αντίγραφα εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος τελευταίας πενταετίας.

ε) Βεβαίωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων κατά περίπτωση,

στ ) Κατατίθενται στοιχεία από τα οποία τεκμηριώνεται η διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης του.

ζ) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πράξη διαγραφής από τον ΟΑΕΕ, απαιτείται μόνο η κατάθεση ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

ΠΗΓΗ   workenter.gr