Στρατιωτική θητεία: Επιστρέφει το 9μηνο με 5 μήνες στα σύνορα, με απόφαση του υφυπουργού εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη


Δεν άντεξε ούτε τρία χρόνια η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ για αύξηση σε 12μηνη θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων δεν υπηρετούν στα σύνορα και ήδη άνοιξε παράθυρο για να μπορούν ορισμένοι να κάνουν 9μηνη θητεία με μόλις 5 μήνες στα σύνορα.

Έτσι λοιπόν το βασικό επιχείρημα περί δικαιοσύνης για μικρότερη θητεία σε όσους υπηρετούν 9 μήνες στα σύνορα πάει περίπατο και καθιερώνεται για ορισμένους θητεία 9 μηνών με μόλις 5 μήνες στα σύνορα. Η πρόφαση είναι η αόριστη «κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών», η οποία δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένη, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις να γίνετια κατάχρηση.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η αλλαγή έγινε στα «μουλωχτά», χωρίς να υπάρχουν ανάλογες ανακοινώσεις προθέσεων, όπως είχε συμβεί με την αύξηση της θητείας.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει γιατί έλαβε αυτό το μέτρο. Δεν ήταν επαρκής ο αριθμός των οπλιτών που πήγαιναν στα σύνορα ή δημιούργησε μια ακόμα περίπτωση εξυπηρέτησης των «δικών μας παιδιών» ώστε να κάνουν 5 μήνες στα σύνορα και να απολύονται στους 9 μήνες;

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση του υφυπουργού εθνικής άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β 5855/06.10.2023 και αναφέρει:
Στρατιωτική θητεία: Επιστρέφει το 9μηνο με 5 μήνες στα σύνορα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/ Σ.1493/26.2.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 853).

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26.2.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων»

1. Στην υποπερ. αα) της περ. α) του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. αα) διαμορφώνεται ως εξής:

«αα) Εννέα (9) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν

ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο πρώτο εδάφιο, απολύονται με τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών και όσοι για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών μετατίθενται και εκπληρώνουν το υπόλοιπο της θητείας τους σε Μονάδες ή πολεμικά πλοία του πρώτου εδαφίου, εφόσον εκπληρώσουν θητεία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών σε αυτά.»

2. Στην υποπερ. βα) της περ. β) του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. βα) διαμορφώνεται ως εξής:

«Εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν

ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ),

για το Πολεμικό Ναυτικό. Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο πρώτο εδάφιο, απολύονται με τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών

και όσοι για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών μετατίθενται και εκπληρώνουν το υπόλοιπο της θητείας τους σε Μονάδες ή πολεμικά πλοία του πρώτου εδαφίου, εφόσον εκπληρώσουν θητεία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών σε αυτά.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26.2.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων»

Στην περ. α) του άρθρου 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«Δεκατεσσάρων (14) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων)

σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν

ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο πρώτο εδάφιο, απολύονται με τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεκατεσσάρων (14) μηνών και

όσοι για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών μετατίθενται και εκπληρώνουν το υπόλοιπο της θητείας τους σε Μονάδες ή πολεμικά πλοία του πρώτου εδαφίου, εφόσον εκπληρώσουν θητεία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών σε αυτά.»

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις


Οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες υπόχρεοι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας που κατατάχθηκαν με την 2023 Β’ – 2023 Γ’ και 2023 Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών του Στρατού Ξηράς

και μετατέθηκαν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας σε Μονάδες που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, απολύονται οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της θητείας που εκπλήρωσαν στις Μονάδες αυτές.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πηγή armyvoice.gr