Πληροφορίες για τον Αριθμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής "108"

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα του. Ειδικότερα, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται ιδίως:

Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας,

Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας,

Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας,

Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων,

Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων,

Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων,

Η ρύθμιση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής,

Ο έλεγχος της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων,

Η κατάρτιση των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών,

Η διαχείριση συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές της τοπικής αρμοδιότητας και χώρου ευθύνης του Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής,

Η έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας,

Η συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων,

Η οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλάσσιων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας για το σκοπό αυτόν.

Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως: 

α. Τον συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας. 
β. Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και άλλους φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας. 
γ. Την οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας που σχετίζονται με το έργο της έρευνας και διάσωσης και της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης της χώρας.

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας.

bordernews.gr